Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2007

V NR SR sa opätovne začína diskusia o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Základné tézy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a ochranných opatrení obsiahnuté v návrhu zákona, ktorý bol predložený do NR SR a mal by byť účinný odo dňa 1. januára 2008 Vám ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje v aktuálnom čísle.

Do NR SR bol dňa 24. augusta 2007 doručený návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a ochranných opatrení ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ak je obvineným právnická osoba. V návrhu sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. januára 2008.

V zmysle tohto návrhu by z trestnej zodpovednosti právnických osôb mal byť vylúčený štát, ďalej štátne orgány, Národná banka Slovenska, verejnoprávne medzinárodné organizácie i orgány územnej samosprávy pri výkone štátnej moci s odôvodnením, že nie je účelné, aby štát trestne postihoval sám seba. U cudzích štátov a spoločných organizácií nimi vytvorených by týmto dôvodom bola ich suverenita.

Trestná zodpovednosť by nemala byť vylúčená napríklad pri obchodných spoločnostiach, v ktorých má štát majetkový podiel, alebo v ktorých má svojich zástupcov v riadiacich orgánoch.

Podľa predkladateľov návrhu je nutné upraviť aj trestnú zodpovednosť právneho nástupcu, pretože vznikom právneho nástupníctva pôvodná právnická osoba, a tým aj jej trestná zodpovednosť, zaniká.

Trestnú zodpovednosť právnických osôb by navrhovaná právna úprava mala obmedziť na trestné činy, u ktorých to požadujú jednotlivé právne akty EÚ a jednotlivé medzinárodné zmluvy, ktorými jeSR viazaná. Nevýhoda takto navrhovanej úpravy by potom mohla byť v tom, že nové právne akty EÚa nové medzinárodné zmluvy budú v budúcnosti vyžadovať doplnenie zákona, aby škálu trestných činov rozšíril.

Návrh zákona by mal definovať trestné činy právnických osôb tak, že sa odkazom odvolá na konkrétne skutkové podstaty vybratých trestných činov v osobitnej časti Trestného zákona. Všetky trestné činyby mali byť trestnými činmi úmyselnými. Podľa návrhu bude musieť ísť o trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby, či už bude mať majetkovú alebo nemajetkovú povahu. Trestný čin návrh zákona charakterizuje tak, že bude spáchaný právnickou osobou, ak bude spáchaný v jej prospecha spácha ho jej štatutárny orgán alebo jeho člen, jej dozorný orgán alebo jeho člen alebo iná osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. Trestný čin v prospech právnickej osoby by sa mal považovať za spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak niektorá osoba z vyššie uvedeného okruhu osôb nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožní spáchať trestný čin inou osobou, pričom by malo ísť o takú osobu, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou, alebo na spáchanie trestného činu použila inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Právnická osoba by podľa návrhu zákona nemala byť trestne zodpovedná v prípadoch, ak osoba svojím konaním nenaplnila všetky znaky trestného činu. V takom prípade by však mohla prichádzať do úvahy zodpovednosť právnickej osobyza porušenie predpisu upravujúceho jej administratívne povinnosti. Právnická osoba by nemala byťzodpovedná ani vtedy, ak perfektný trestný čin nesmerovalk prospechu právnickej osoby.

Návrh zákona neupravuje trestnú zodpovednosť fyzických osôb, tá je už obsiahnutá v Trestnom zákone. Ak je teda podnikateľ fyzickou osobou, predkladaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb by sa na jeho konanie nevzťahoval.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....