Iné

Pripravuje sa v NR SR – zmeny v autorskom zákone

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2014

Návrh novely autorského zákona prináša základný právny rámec uľahčenia digitalizácie a šírenia diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, pri ktorých však nie je možné určiť alebo nájsť autora, resp. nositeľa práv, teda tzv. osirelé diela. Navrhuje sa takisto zmena, ktorá rieši problematiku tzv. obchodne nedostupných diel.

Vládny návrh novely zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“) bol do Národnej rady SR predložený dňa 5. júna 2014. Návrh zákona transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel. Návrh novely autorského zákona sprievodne rieši aj problematiku tzv. obchodne nedostupných diel na základe odporúčaní obsiahnutých v Memorande o porozumení o kľúčových zásadách digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel, ktoré 20. septembra 2011 podpísali pod záštitou Európskej komisie zástupcovia európskych knižníc, autorov, vydavateľov a organizácií kolektívnej správy v záujme uľahčenia masovej digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Novela by mala doplniť výkladové ust. § 5 vymedzujúce pojmy používané autorským zákonom o odsek 26, ktorý zakotví pojem dôsledné vyhľadávanie. Dôsledným vyhľadávaním sa podľa návrhu novely rozumie získavanie informácií z príslušných zdrojov pre kategóriu diel v dobrej viere na účely stanovenia, či je dané dielo osirelým dielom. Príslušné informačné zdroje vyhľadávania budú uvedené v prílohe č. 2 autorského zákona, ktorá uvedie podrobnosti o zdrojoch informácií pri vyhľadávaní osirelého diela, špecificky pre viaceré kategórie diel, teda knihy, noviny, časopisy, umelecké diela, audiovizuálne diela, a podobne. Ide len o minimálny výpočet povinných zdrojov, pričom ak niektorý zdroj odmietol poskytnutie informácií alebo požadoval náhradu účelne vynaložených nákladov vo výške, ktorú osoba, ktorá vyhľadáva nie je schopná uhradiť, neznamená to nesplnenie podmienky dôsledného vyhľadávania, ak táto osoba konala v dobrej viere.

Dôsledné vyhľadávanie sa bude po schválení novely vykonávať (1) na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom bolo dielo prvýkrát vydané, teda v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané, (2) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom má výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo, (3) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom sa zdržiava usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o nevydané dielo alebo neodvysielané dielo a (4) v iných štátoch ako sú štáty podľa predošlých bodov, ak existujú skutočnosti, teda relevantné informácie o autorovi alebo inom nositeľovi práv preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.

Po schválení novely autorského zákona dôjde za ust. § 12 upravujúce anonymné a pseudonymné dielo, k vloženiu nových ust. § 12a až 12c, ktoré upravia inštitút osirelého diela a obchodne nedostupného diela.

Inštitút tzv. osirelého diela sa podľa dôvodovej správy zavádza aj z dôvodu, že v praxi v takýchto prípadoch nie je možné získať predchádzajúci súhlas autora alebo iného nositeľa práv – napríklad dediča alebo nadobúdateľa výhradnej licencie na vyhotovenie rozmnoženiny diela a iného predmetu ochrany a jeho sprístupňovanie verejnosti, keďže tohto autora alebo iného nositeľa práv nie je možné kontaktovať za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy, pretože ho nemožno určiť z dôvodu, že je neznámy, alebo ak aj je identifikovaný, nemožno ho nájsť. Inštitút osirelého diela je možné chápať ako zákonnú výnimku z povinnosti získať súhlas na rozmnožovanie a sprístupňovanie osirelého diela verejnosti.

Podľa ust. § 12a odsek 1 osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme, a audiovizuálne dielo, ktorého autora nemožno určiť, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené u osoby podľa ust. § 31a ods. 1, teda v archíve, knižnici, škole, múzeu, galérii, alebo v zákonnom depozitári (Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav). Osirelými dielami môžu byť v zmysle návrhu novely slovesné diela vyjadrené v písomnej forme (napríklad aj scenár dramatického diela alebo audiovizuálneho diela), písomný záznam hudobného diela (notový zápis hudobného diela) a audiovizuálne diela. Inštitút osirelého diela by sa mal podľa úpravy obsiahnutej v návrhu novely, aplikovať aj na umelecké výkony a zvukové záznamy.

Aby sa dielo mohlo považovať za osirelé, v zmysle uvedenej zákonnej úpravy bude potrebné splniť tri podmienky. Podmienkou, aby mohlo byť dielo považované za osirelé je, že (1) autora respektíve iného nositeľa práv – napríklad dediča alebo nadobúdateľa výhradnej licencie nemožno určiť, alebo ak aj bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu vykonanému podľa ust. § 5 ods. 26. Autora teda nie je možné kontaktovať za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy a získať tak súhlas na použitie diela; (2) ďalšou podmienkou je, že musí ísť o dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané v niektorom členskom štáte; a (3) takéto dielo musí byť zároveň uložené u osôb uvedených v predošlom odseku.

Z uvedeného vyplýva, že osirelé diela budú môcť bez súhlasu autora respektíve iného nositeľa práv použiť knižnice, školy, múzeá, galérie, archívy, ale aj Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav. Použitie osirelých diel bude limitované výhradne vzdelávacími a kultúrnymi účelmi na plnenie úloh vo verejnom záujme. Forma používania je ust. § 31a ods. 1 písm. a) a b) obmedzená na (1) vyhotovovanie rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti a (2) sprístupňovanie osirelého diela verejnosti.

Osirelé dielo nebude možné používať na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; uvedené právnické osoby budú môcť požadovať len úhradu účelne vynaložených nákladov.

Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorí autori neboli určení, alebo boli určení, ale neboli nájdení napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tým autorom, ktorí neboli takto určení, alebo neboli nájdení. Zákonnú výnimku bude v tomto smere možné využiť len vo vzťahu k autorovi, ktorý nebol určený alebo nájdený a od známych a nájdených autorov bude potrebné vyžiadať súhlas na použitie licenčnou zmluvou.

Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, sa považuje za osirelé dielo aj v Slovenskej republike podľa ust. § 12a odsek 1, tak ako je uvedené vyššie. Nebude preto potrebné vykonávať dôsledné vyhľadávanie v každom členskom štáte osobitne.

Navrhované ust. § 12a rieši aj situácie vo vzťahu k ochrane autorov osirelých diel. Autorovi sa odsekom 5 priznáva oprávnenie kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo právnickej osobe, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa ust. § 31a, teda knižnica, archív, múzeum, a podobne. Autorovi, ktorý ukončí status osirelého diela sa priznáva právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila. Pri určení výšky primeranej odmeny sa prihliadne na spôsob, rozsah, účel a čas použitia osirelého diela.

Navrhované ust. § 12c upraví problematiku tzv. obchodne nedostupných diel. Ide o diela, ktoré sú stále chránené autorským právom, ale už viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch, čiže nie je možné ich nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva.

Obchodne nedostupné dielo navrhovaná novela definuje ako slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny, ktorého (1) rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci, (2) ktoré je uložené v knižnici, archíve alebo múzeu, a (3) ktoré je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel, ktorý vedie právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry. Ide o taxatívne určené podmienky, ktoré budú musieť byť splnené kumulatívne, v opačnom prípade nemožno hovoriť o obchodne nedostupnom diele.

Skutočnosť, že uvedená úprava sa nevzťahuje na kúpu použitej veci, teda napríklad slovesné dielo sa nachádza v antikvariáte alebo je možné ho kúpiť z druhej ruky, neznamená, že dielo možno považovať za obchodne dostupné. Podľa dôvodovej správy nejde totiž o tradičné obchodné kanály.

Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba. Právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry (dôvodová správa uvádza ako právnickú osobu Slovenskú národnú knižnicu), bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu na svojom webovom sídle. Právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry následne zaradí také dielo do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu (1) nebolo možné rozmnoženinu diela nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva v tradičných obchodných kanáloch (mimo kúpy použitej veci) ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok (napríklad na základe zistení od vydavateľstiev), (2) pričom autor zároveň v tejto lehote písomne nenamietal zaradenie diela do zoznamu.

Ak autor obchodne nedostupného diela výslovne nevylúčil kolektívnu správu svojich práv, používateľ takého diela je oprávnený použiť obchodne nedostupné dielo vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy uzavretej s príslušnou organizáciou kolektívnej správy, ktorá zastupuje významný počet autorov k dielam podľa ust. § 12c odsek 1, a to aj vtedy, ak táto organizácia kolektívnej správy nezastupuje autora k obchodne nedostupnému dielu.

Autor bude v zmysle odseku 5 predmetného ustanovenia oprávnený písomne žiadať od právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry, vyradenie obchodne nedostupného diela zo zoznamu. Predmetná právnická osoba vyradí obchodne nedostupné dielo zo zoznamu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora, alebo po doručení oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv.

Po schválení návrhu, novelizovaná podoba autorského zákona nadobudne účinnosť dňa 29. októbra 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....