Iné

Pripravuje sa v NR SR – Zmeny v dôchodkovom sporení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2011

Navrhovaná novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení výrazným spôsobom zasahuje do súčasnej právnej úpravy. Navrhuje rozšírenie druhov dôchodkových fondov ako i uplatňovanie inštitútu slobodnej voľby pri vstupe do II. piliera alebo spresnenie povinností správcovských dôchodkových spoločností.

Národnej rade Slovenskej republiky bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh“ alebo „návrh zákona“).

Základom navrhovaných zmien je zachovanie troch existujúcich dôchodkových fondov s garanciami vrátane výšky a štruktúry poplatkov a vytvorenie dvoch nových fondov – zmiešaného a indexového fondu bez garancií, do ktorých sporitelia budú môcť presúvať časť svojich úspor z garantovaných fondov. K názvom uvedených dôchodkových fondov sa navrhuje pripojiť označenie „garantovaný“ na potrebu rozlíšenia od fondov, v ktorých garancie nie sú. Sporiteľ by pritom mohol sporiť v ktoromkoľvek dôchodkovom fonde alebo ich vzájomnej kombinácii. Týmto postupným procesom by sa odstránil výrazný nedostatok doterajšej úpravy, ktorým bol presun celej nasporenej sumy v jedinom časovom okamihu do konzervatívnejších aktív.

Návrh zákona upravuje vstup do II. piliera na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe uzavretia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Na to, aby sa potenciálni sporitelia zodpovedne rozhodli o svojom zabezpečení na dôchodok, sa navrhuje predĺženie lehoty pre vstup do II. piliera zo šiestich mesiacov na lehotu končiacu dovŕšením 33. roku veku. Získavanie nových sporiteľov má prebiehať na základe voľnej súťaže dôchodkových správcovských spoločností a v dostatočnom časovom priestore, a nie administratívnym pridelením, ktoré by hospodársku súťaž na relevantnom trhu podstatne deformovalo. Automatický vstup by podľa dôvodovej správy znižoval kredibilitu systému starobného dôchodkového sporenia, pretože znamená odklon od princípu slobodnej voľby, ktorý sa uplatnil pri tých sporiteľoch, ktorí boli v čase jeho vzniku dôchodkovo poistení iba v priebežnom systéme, ako aj počas prevažnej doby trvania systému pre nových mladých sporiteľov, ktorí sa mohli rozhodnúť medzi priebežným dôchodkovým systémom a jeho kombináciou so systémom starobného dôchodkového sporenia.

Návrh tiež zavádza dva nové fondy. Fond s prívlastkom indexový, ktorého úlohou by bolo kopírovať jeden alebo viac akciových indexov (pasívne riadenie) a zmiešaný fond, v ktorom by mohli byť zastúpené aj rizikovejšie aktíva, avšak s aktívnym prístupom správcu dôchodkových úspor. Pre oba fondy bude stanovená referenčná hodnota. Dôchodkovej správcovskej spoločnosti by tak vznikla povinnosť uviesť v štatúte dôchodkového fondu zloženie referenčnej hodnoty pre zmiešaný dôchodkový fond a indexový dôchodkový fond. Táto referenčná hodnota by sa mala skladať z ľubovoľného počtu finančných indexov alebo medzibankových referenčných sadzieb a slúžiť na informovanie sporiteľov o zamýšľanej investičnej stratégii daného fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť by mala povinnosť pravidelne informovať, ako sa vyvíjal výnos daného fondu v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Sporitelia by sa mohli ľahšie rozhodnúť pre konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, resp. dôchodkový fond a rovnako si ľahšie overiť úspešnosť investovania.

V súčasnosti tvoria dôchodkový fond (1) príspevky, penále a majetok doplnený podľa ust. § 63c ods. 3 zákona, (2) majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále a ich investovaním, (3) výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a (4) majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále. V nadväznosti na horeuvedené sa navrhuje zmena predmetnej definície. Podľa nového znenia by tak mali dôchodkový fond tvoriť (1) príspevky, penále a v prípade garantovaného konzervatívneho dôchodkového fondu, garantovaného vyváženého dôchodkového fondu a garantovaného rastového dôchodkového fondu aj majetok doplnený podľa ust. § 63d(2) majetok nadobudnutý z týchto príspevkov, penále a majetok nadobudnutý ich investovaním, (3) výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov, penále a (4) majetku nadobudnutého z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov, penále a majetku. Nové ust. § 63d by upravovalo povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok do garantovaného konzervatívneho, vyváženého a rastového dôchodkového fondu.

Návrh zákona zjednodušuje definíciu pojmu starobné dôchodkové sporenie. Odstraňuje komplikovanosť právnej úpravy pre účasť sporiteľa na sporení v čase dôchodkového poistenia, počas ktorého za neho platí poistné na dôchodkové poistenie, a tým aj príspevky na sporenie, štát, odstránením ust. § 14 ods. 5, podľa ktorého zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení je ten sporiteľ, ktorý je povinne dôchodkovo poistený (1) z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, (2) z dôvodu poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo (3) ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát počas poskytovania materského. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje aj zrušenie ust. § 17, podľa ktorého sporiteľovi podľa § 14 ods. 5 vzniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b) a zaniká dňom zániku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b).

V oblasti garancií sa pri ich zachovaní v existujúcich fondoch predlžuje sledované obdobie na 5 kalendárnych rokov, čo umožní aj v týchto fondoch investovať majetok s potenciálom vyššieho výnosu.

Nová právna úprava by mala zaviesť zberný účet dôchodkových fondov, ktorý je podľa dôvodovej správy k návrhu nevyhnutný pre technickú stránku realizácie sporenia vo viacerých fondoch súčasne. Majetok evidovaný na zbernom účte dôchodkových fondov by nebol súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ale súčasťou majetku sporiteľov v príslušných dôchodkových fondoch v rozsahu, v akom by boli na zbernom účte zastúpené identifikované príspevky, penále alebo iné peňažné prostriedky vzťahujúce sa k príslušnému dôchodkovému fondu, pokiaľ by tento zákon neustanovil inak. Výnosy plynúce zo zberného účtu dôchodkových fondov by boli príjmom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Účinnosť predloženej novely sa navrhuje na 1. október 2011 s výnimkou niektorých častí dotýkajúcich sa napr. zavedenia nových fondov, ktoré by nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2012. Okrem zmien v zákone o starobnom dôchodkovom sporení sa navrhujú aj zmeny v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zrušenie vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 87/2005 Z. z., ktorá ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu a vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....