Iné

Pripravuje sa v NR SR – Zmeny v právnej pomoci osobám v hmotnej núdzi

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2011

Prostredníctvom návrhu novely zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi sa má zabezpečiť posilnenie preventívnej úlohy ako i zvýšenie dostupnosti služieb Centra právnej pomoci nemajetným osobám. Návrh rozširuje možnosti využitia služieb Centra právnej pomoci napríklad zavedením služieb realizovaných s 20%-nou finančnou účasťou fyzickej osoby, ktorá má príjmy vyššie, než stanovujú podmienky na bezplatnú právnu pomoc.

Národnej rade Slovenskej republiky bol predložený návrh novely zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov. Účelom preloženého návrhu je vytvoriť legislatívny základ so zameraním najmä na zvýšenie dostupnosti, odbornosti a rozsahu služieb poskytovaných nemajetným prostredníctvom Centra právnej pomoci (ďalej len „CPP“) a posilnenie preventívnej úlohy CPP pri predchádzaní eskalácie právnych sporov. Navrhovaná právna úprava rozširuje dostupnosť služieb CPP pre väčšiu skupinu osôb v materiálnej núdzi, pričom pre skupiny obyvateľov s príjmami presahujúcimi zákonom ustanovený násobok minimálnej mzdy sa zavádza povinnosť podieľať sa na financovaní poskytovanej právnej pomoci čiastočne, vo výške 20% trov právneho zastúpenia.

V rámci zrýchlenia a zefektívnenia správneho konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci sa zavádza prezumpcia splnenia príjmových a majetkových podmienok na poskytnutie právnej pomoci u poberateľov dávky v hmotnej núdzi a povinnosť orgánov štátnej správy, samosprávy, notárov a pod. poskytnúť centru súčinnosť pri získavaní údajov potrebných na vyhodnotenie príjmovej a majetkovej situácie žiadateľa.

Zmeny navrhované v ust. § 3 ods. 1 zákona precizujú rozsah pôsobnosti zákona. Ide o poskytovanie právnej pomoci v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach, v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. V porovnaní s doterajšou úpravou by sa pôsobnosť zákona rozšírila o konanie o administratívnom vyhostení, o konania v správnom súdnictve a o konania pred Ústavným súdom SR. Súčasne sa navrhuje aj zúženie rozsahu v cezhraničných sporoch, kedy by sa právna pomoc poskytovala len v občianskoprávnych, pracovnoprávnych, rodinnoprávnych a obchodnoprávnych veciach, teda nie v konaniach pred súdom v správnom súdnictve a pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Vytvorenie Rady Centra právnej pomoci (ďalej len „rada“) ako nového orgánu je v predloženom materiáli upravené v ust. § 5a. Rada by mala pôsobiť ako konzultačný orgán riaditeľa, ktorý sa podieľa na činnosti centra. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa rada vyjadrovala k výročnej správe centra predloženej riaditeľom, ku koncepcii činnosti centra predloženej riaditeľom a k uvoľneniu peňažných prostriedkov na účely podľa nového § 5b ods. 6. Funkcia člena rady by mala byť čestnou funkciou. Rada by mala zasadať minimálne dvakrát ročne a zvolávanie a vedenie jej zasadnutí má prislúchať riaditeľovi centra. Súčasne sa ustanovuje možnosť, aby si centrum podrobnosti o činnosti a organizácii rady upravilo vo svojom štatúte.

Zavádza sa možnosť centra rozhodnúť o forme poskytnutia právnej pomoci, a to aj s ohľadom na to, že sa rozširujú možnosti pomoci o ustanovenie advokáta alebo výber mediátora. Centrum bude pri rozhodovaní o forme pomoci prihliadať na okolnosti jednotlivých prípadov, ako aj na to, aby bola ochrana práv jednotlivých osôb účelná. Prioritne bude centrum zabezpečovať poskytovanie právnej pomoci advokátmi, ktorí budú zapísaní podľa svojho odborného zamerania v zoznamoch vedených Slovenskou advokátskou komorou. Novozavedené ustanovenie v § 5b ods. 4 umožní centru zvoliť na riešenie právneho sporu oprávnenej osoby inštitút mediácie, pričom centrum bude môcť v takomto prípade určiť na riešenie sporu mediátora, a to za konsenzuálneho súhlasu oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby a mediátora. V prípadoch, keď to bude vhodné a keď tak centrum uváži, bude môcť mediátora určiť, až keď získa súčasne súhlas protistrany v spore. V tomto prípade tak nebude súhlas zaisťovať sám mediátor.

Poskytnutie právnej pomoci navrhovaná novela rozdeľuje na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ktoré by bolo upravené v ust. § 6, a s finančnou účasťou podľa nového § 6a. Bez finančnej účasti by sa poskytovala právna pomoc fyzickej osobe, ktorej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom a súčasne spĺňa ďalšie podmienky podľa § 6 zákona, napr. sa súčasne nejedná o zrejmú bezúspešnosť sporu. S finančnou účasťou vo výške 20% trov právneho zastúpenia by sa pomoc poskytovala osobám, ktorých príjem presahuje 1,4 násobok sumy životného minima a súčasne je nižší ako 1,6 násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôžu zabezpečiť svojím majetkom.

NR SR rozhodla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a predložila návrh kompetentným výborom. V prípade schválenia návrhu nadobudne zákon účinnosť dňa 1. januára 2012.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....