Iné

Pripravuje sa v NR SR – Znovuzriadenie Ministerstva životného prostredia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2010

Riešenie problematiky hospodárskych následkov rozsiahlych povodní ako i naliehavý spoločenský záujem na skvalitnení tvorby a ochrany životného prostredia podmienili podanie návrhu na znovuzriadenie samostatného rezortu životného prostredia. V súčasnosti kompetencie v uvedených oblastiach spadajú do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

Samostatný rezort životného prostredia bol z dôvodu racionalizácie štátnej správy zrušený a jeho kompetencie prešli na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Vzhľadom na extrémne povodne z posledného obdobia, ktoré spôsobili značné hospodárske škody občanom SR, obciam a štátu, existuje naliehavý spoločenský záujem na opätovnom zriadení samostatného ministerstva pôsobiaceho v uvedenej oblasti.

Novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len „zákon“) bola v treťom čítaní NR SR schválená a vyžaduje už len podpis prezidenta. Je reakciou na horeuvedené spoločenské záujmy ako i naliehavý spoločenský záujem na skvalitnení tvorby a ochrany životného prostredia, a preto navrhuje opätovné zriadenie samostatného Ministerstva životného prostredia SR, s čím následne súvisí aj úprava kompetencií samostatného rezortu životného prostredia, úprava prechodu práv a povinností zo štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov ako i iných právnych vzťahov, a taktiež úprava prechodu majetku.

Do pôsobnosti opätovne zriadeného ministerstva životného prostredia ako ústredného orgánu štátnej správy má spadať tvorba a ochrana životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu, ďalej oblasti ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a geneticky modifikovaných organizmov.

V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy sa navrhuje prechod zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy.

Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby by sa podľa návrhu novely mali upraviť dohodou medzi doterajším a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy, t.j. medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom životného prostredia.

Majetok štátu, ktorý bol do dňa 31. augusta 2010 v správe Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblastiach v zmysle novely, by mal odo dňa plánovanej účinnosti zákona, t.j. odo dňa 1. septembra 2010, prejsť na nové ministerstvo životného prostredia.

V súvislosti so zriadením samostatného ministerstva životného prostredia upravuje návrh novely zákona aj zmenu názvu rezortu pôdohospodárstva ako Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....