Iné

Pripravuje sa v NR SR – Zrušenie výmenných lístkov od lekára

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2013

Návrhom novely zákona č. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti by mali byť opätovne zrušené výmenné lístky od všeobecného lekára. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili so súčasnou právnou úpravou, ako aj so zmenami, ktoré by mali nastať podľa návrhu novely.

Návrh novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený dňa 31. mája 2013. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je oslobodiť pacientov od povinnosti získať písomné odporúčanie od všeobecného lekára (ďalej len „výmenný lístok“) pred vyšetrením u odborného lekára -špecialistu. Novela by po schválení v Národnej rade Slovenskej republiky mala nadobudnúť účinnosť dňom jej vyhlásenia.

Tzv. výmenné lístky boli do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedené v roku 2008 z dôvodu, aby nedochádzalo k zneužívaniu zdravotnej starostlivosti u lekárov špecialistov. Pri zavedení výmenných lístkov boli ustanovené aj výnimky pre návštevu u gynekológa a stomatológa. Pred návštevou uvedených lekárov špecialistov nebolo potrebné navštíviť všeobecného lekára a nechať si vyhotoviť výmenný lístok. Výnimka sa neskôr rozšírila aj na psychiatrov a očných lekárov. Dňa 1. apríla 2011 boli výmenné lístky zrušené.

Opätovne boli výmenné lístky zavedené zákonom č. 41/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2013. V súčasnej dobe je pacient pred návštevou lekára špecialistu povinný navštíviť všeobecného lekára, ktorý mu vystaví výmenný lístok. Bez výmenného lístku by lekár špecialista nemal pacienta vyšetriť. Do výmenného lístku všeobecný lekár uvedie (1) osobné údaje pacienta, (2) údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, (3) údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, (4) stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, (5) predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, (6) rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a (7) odôvodnenie odporúčania. Pacient môže navštíviť lekára špecialistu až s výmenným lístkom od všeobecného lekára.

Výmenné lístky nie sú potrebné (1) na návštevu u psychiatra, kožného lekára a očného lekára, ak ide o predpísanie okuliarov, (2) na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista, (3) do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu, (4) v prípade dispenzarizácie, teda sledovania zdravotného stavu osoby, keď sa predpokladá zhoršovanie zdravotného stavu a (5) v prípade ochranného ambulantného liečenia.

V súčasnej dobe prebieha diskusia ohľadom účelnosti výmenných lístkov. Pre výmenné lístky svedčí skutočnosť, že pred vyšetrením u lekára špecialistu vyšetrí pacienta všeobecný lekár, ktorý vie posúdiť, s akou odbornosťou lekár špecialista najlepšie vyšetrí pacienta a bude môcť dať lekárovi špecialistovi odporúčanie k ďalšiemu vyšetreniu. Súčasne sa zníži počet pacientov čakajúcich u lekára špecialistu. Odporcovia výmenných lístkov namietajú zbytočné zaťažovanie pacienta, ktorý si napríklad ide k špecialistovi iba dať predpísať lieky, respektíve ide na opakované vyšetrenie.

Navrhovaná novela vypustením odseku 5 a 6 v § 8 zákona o zdravotnej starostlivosti by opätovne zrušila výmenné lístky. Navrhovaným novým znením ustanovenia § 8 ods. 4 druhej vety by sa odporúčanie ošetrujúceho lekára ponechalo len ako dobrovoľné. Pacient by nebol povinný ísť pred vyšetrením u lekára špecialistu k svojmu všeobecnému lekárovi. Ak by však pacient považoval návštevu všeobecného lekára za potrebnú, všeobecný lekár by mu vystavil odporúčanie, ktorého súčasťou by bol výpis zo zdravotnej dokumentácie, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....