Iné

Procesné úkony súdu v správnom súdnom konaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2016

V správnom súdnom konaní budú súdy vykonávať viaceré procesné úkony, ako napríklad predvolanie, predvedenie alebo poriadkové opatrenia. Správne súdy budú podľa nového právneho kódexu postupovať odo dňa 1. júla 2016.

V správnom súdnom konaní budú správne súdy postupovať predovšetkým podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“). Ak nebude určitý postup upravený Správnym súdnym poriadkom bude sa na predmetný postup subsidiárne vzťahovať zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). Subsidiárny charakter Civilného sporového poriadku je upravený ustanovením § 25 Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa na konanie pred správnym súdom primerane ustanovenia prvej a druhej časti Civilného sporového poriadku okrem ustanovení o intervencii.

Procesné úkony súdu môžeme rozčleniť nasledovne: (1) súdne spisy a súdne registre, (2) nahliadanie do súdneho spisu, (3) záznam z procesných úkonov, (4) zápisnica o procesných úkonoch, (5) dožiadanie, (6) predvolanie, (7) predvedenie a (8) poriadkové opatrenia. Ide o veľmi obdobné, ba až totožné inštitúty ako v civilnom sporovom konaní, avšak jednotlivé procesné úkony si bližšie vysvetlíme.

Súčasná úprava zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) neupravuje vedenie spisov a súdne registre. Uvedené úkony sú upravené len vyhláškou ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Správny súdny poriadok vedenie spisu neupravuje, preto sa na jeho vedenie subsidiárne vzťahuje uvedené ustanovenie Civilného sporového poriadku. Nová právna úprava ustanovením § 96 Civilného sporového poriadku síce necháva právnu úpravu na všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), avšak aspoň rámcovo upravuje, že podanie sa zapisuje do súdneho registra a tiež, že všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na to isté konanie, tvoria súdny spis.

Ďalším úkonom súdu je nahliadanie do súdneho spisuNahliadanie do súdnych spisov bude upravené ustanovením § 81 až 84 Správneho súdneho poriadku. Právo nahliadať do spisu vychádza z ustanovenia § 44 Občianskeho súdneho poriadku s úpravou špecifík správneho súdneho konania. Po novom budú môcť nahliadať do súdneho spisu účastníci konania, ich zástupcovia, osoby zúčastnené na konaní a zástupca zainteresovanej verejnosti. Iným, ako uvedeným osobám bude môcť predseda senátu povoliť nahliadnutie do súdneho spisu, ak preukážu právny záujem alebo vážny dôvod a ak to nie je v rozpore s právami alebo právom chránenými záujmami niektorého z účastníkov konania.

Prokurátor bude mať právo nahliadnuť do súdneho spisu, aj keď ide o konanie, ktoré sa nezačalo na jeho návrh, alebo o konanie, do ktorého nevstúpil. V prípade súdneho spisu, ktorého obsahom sú utajované skutočnosti, sa bude postupovať podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností.

Orgán verejnej správy bude pri predložení administratívneho spisu povinný označiť tie jeho časti, ktoré obsahujú utajované skutočnosti alebo iné skutočnosti chránené podľa osobitného predpisu. Predseda senátu tieto časti spisu vylúči z nahliadania, bude to primerane platiť aj o súdnych spisoch. Z nahliadania však nebude možné vylúčiť (1) časti spisu, ktorými správny súd vykonal alebo bude vykonávať dôkaz, aj keď budú obsahovať utajované skutočnosti alebo iné skutočnosti chránené podľa osobitného predpisu a (2) časti spisu, do ktorých mal účastník konania právo nahliadať v konaní pred orgánom verejnej správy. Do častí administratívneho spisu, ktoré neboli z nahliadania vylúčené, bude môcť nahliadať iba účastník konania, jeho zástupca alebo osoba, ktorá preukáže na nahliadnutí právny záujem, ak tieto osoby spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu. Ak teda nebude časť spisu z nahliadania vylúčená a bude obsahovať utajované skutočnosti, do spisu budú môcť nahliadať len osoby, ktoré sú oprávnené sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.

Pred nahliadnutím do administratívneho spisu, ktorý obsahuje utajované skutočnosti, predseda senátu poučí nahliadajúce osoby, zabezpečí podpísanie písomného vyhlásenia o mlčanlivosti a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušný orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu. Podmienky nahliadania do súdneho alebo administratívneho spisu sa primerane použijú aj na prehrávanie zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov a poskytovanie ich kópií alebo na iné spôsoby zachytenia obsahu listiny.

Nahliadanie do spisu v osobitných prípadoch upravuje ustanovenie § 84. Pôjde o prípady žalôb proti rozhodnutiu, ktorým sa odmietlo sprístupnenie informácie. V takom prípade si správny súd môže dotknutú informáciu vyžiadať na účel overenia tvrdenia žalovaného, avšak doručenú informáciu nezaloží do súdneho spisu a ani ju nedoručí ostatným účastníkom konania alebo osobám zúčastneným na konaní. S predmetnou informáciou sa neoboznamuje nikto okrem súdu práve preto, že oprávnenosť oboznámiť sa s ňou je predmetom súdneho prieskumu. Ide teda o výnimku z oboznamovania sa s utajovanou skutočnosťou.

Záznam z procesných úkonov bude všeobecne upravený ustanovením § 98 Civilného sporového poriadku. Podľa uvedeného ustanovenia o procesných úkonoch, pri ktorých súd koná so stranou alebo vykonáva dokazovanie, sa vyhotovuje záznam technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku. Takto vyhotovený záznam sa uchová na nosiči dát, ktorý sa po skončení pojednávania pripojí k súdnemu spisu, alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je záznam uložený. Ak strana požiada súd o kópiu záznamu, súd ju vydá bezodkladne. Okrem uvedenej všeobecnej úpravy zakotvuje ustanovenie § 117 Správneho súdneho poriadku aj osobitnú úpravu zaznamenávania priebehu pojednávania pomocou technických zariadení. Postup je podobný ako pri všeobecnej právnej úprave záznamu. Správny súd tiež bude môcť so súhlasom účastníkov konania uskutočniť pojednávanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Ak budú v priebehu pojednávania prejednávané utajované skutočnosti, ich zaznamenávanie pomocou technických zariadení, uchovávanie na nosiči dát a ďalšia manipulácia s nimi sa bude vykonávať podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností. Priebeh pojednávania si účastník konania a jeho zástupca bude môcť zaznamenať pomocou technických zariadení určených na zaznamenávanie zvuku, túto skutočnosť bude musieť vopred oznámiť správnemu súdu. Súčasná právna úprava zvukového záznamu pojednávanie je zakotvená v ustanovení § 40aa Občianskeho súdneho poriadku.

Správny súdny poriadok ustanovením § 118 zachováva zaznamenávanie procesných úkonov formou zápisnice.

Dožiadanie súdu bude po novom upravené podobne ako v súčasnosti. Nóvum bude, že podľa ustanovenia § 86 ods. 3 Správneho súdneho poriadku správny súd o vykonaní dožiadaného procesného úkonu vyhotoví správu o vybavení dožiadania, v ktorej oznámi výsledok dožiadania a trovy, ktoré vznikli v súvislosti s dožiadaním. Podrobnosti o zázname z procesných úkonov, zápisnici o procesných úkonoch a o dožiadaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Predvolanie a predvedenie bude upravené ustanovením § 76 a 77 Správneho súdneho konania. Uvedené ustanovenie vychádza z ustanovenia § 51 a 52 Občianskeho súdneho poriadku s precizáciou terminológie.

Zmeny sa dotknú poriadkových opatrení. Aj po novom zostanú poriadkovými opatreniami pokuta a vykázanie z miesta procesného úkonu. Súčasná právna úprava zakotvuje v ustanovení § 53 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku možnosť uloženia pokuty do výšky 820 Eur, pri opakovanom porušení až do výšky 1.640 Eur.

Správny súdny poriadok rozčlenil pokuty na poriadkové pokuty a pokuty. Poriadkovú pokutu bude môcť správny súd uložiť podľa ustanovenia § 78 Správneho súdneho poriadku tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že (1) v lehote určenej správnym súdom nevykoná úkon, na ktorý bol povinný, (2) nesplní povinnosť uloženú správnym súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, (3) sa nedostaví na správny súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, (4) neuposlúchne príkaz správneho súdu, (5) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania, alebo (6) urobí hrubo urážlivé podanie. Správny súd bude môcť za uvedené porušenia uložiť pokutu do 500 Eur, pri opakovanom porušení do 2.000 Eur.

Pokutu bude môcť správny súd uložiť orgánu verejnej správy do výšky 2.000 Eur, a to aj opakovane, a to za (1) nesplnenie povinnosti predložiť administratívne spisy, (2) nedodržanie lehoty na doručenie rozhodnutia alebo opatrenia určenej správnym súdom, (3) nerešpektovanie právneho názoru správneho súdu, vysloveného v zrušujúcom rozsudku, (4) nedodržanie lehoty uvedenej v uznesení správneho súdu, ktorým sa uložila povinnosť konať, ak je orgán verejnej správy naďalej nečinný a (5) porušenie povinnosti nepokračovať v inom zásahu alebo za neobnovenie stavu pred zásahom. Odpustiť uloženú pokutu, či už poriadkovú pokutu alebo pokutu, už po novom nebude možné.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....