Iné

Procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na správnom súdnom konaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2016

Právna úprava procesných úkonov účastníkov správneho súdneho konania a osôb zúčastnených na správnom súdnom konaní sa oproti súčasnej právnej úprave v komplexe nemenia. Avšak s parciálnymi zmenami, ktoré nastanú účinnosťou nového Správneho súdneho poriadku Vás oboznámime v našom článku, vrátane zmien v doručovaní písomností v správnom súdnom konaní.

V zákone č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“) sú právne úkony účastníkov konania a iných osôb, ktoré sú zúčastnené na konaní upravené ustanoveniami § 55 až 64. Správny súdny poriadok s účinnosťou odo dňa 1. júla 2016 nahradí Občiansky súdny poriadok.

Ustanovenie § 55 upravuje podanie a podanie vo veci samej. Oproti súčasnej právnej úprave je po novom demonštratívne vymedzené podanie vo veci samej, a to (1) žaloba, (2) zmena žaloby, (3) späťvzatie žaloby, (4) sťažnosť, (5) kasačná sťažnosť a (6) ak to z povahy veci vyplýva, aj návrh na priznanie odkladného účinku. Nakoľko ide o demonštratívne vymedzenie, podaním vo veci samej budú môcť byť aj iné podania.

Od obsolétnej povinnosti správneho súdu spísať podanie do zápisnice sa po novom upúšťa. Zmení sa tiež lehota na doplnenie podania vo veci samej podaného v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu zo súčasných 3 dní na 10 dní. K podaniu kolektívneho orgánu bude po novom musieť byť pripojené rozhodnutie, ktorým príslušný kolektívny orgán vyslovil s podaním súhlas. Uvedené zmeny zakotví ustanovenie § 56.

Všeobecné náležitosti podania upravuje ustanovenie § 57. Podľa uvedeného ustanovenia sa bude musieť v podaní uviesť (1) ktorému správnemu súdu je určené, (2) kto ho robí, (3) ktorej veci sa týka, (4) čo sa ním sleduje a (5) podpis. Oproti súčasnému ustanoveniu § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok sa nebude vyžadovať datovanie podania. Ak bude Správny súdny poriadok vyžadovať aj iné osobitné náležitosti, uvedú sa aj tie. Ak pôjde o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, povinnosťou náležitosťou podania bude aj uvedenie spisovej značky tohto konania.

Po novom sa zmení tiež postup pri odstraňovaní vád podania. Podľa súčasnej právnej úpravy sudca alebo poverený zamestnanec v prípade nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného podania vydáva uznesenie, ktorým vyzve na doplnenie alebo opravenie podania. Nová právna úprava zakotví dva možné postupy súdu.

Ak nepôjde o podanie vo veci samej alebo návrh na priznanie odkladného účinku a z podania nebude zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, podľa ustanovenia § 58 správny súd nevydá uznesenie, ale vyzve na doplnenie alebo opravu tohto podania. Výzva nebude mať formu rozhodnutia. Na doplnenie podania alebo na opravu podania správny súd určí lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. Ak v určenej lehote nebude podanie doplnené alebo opravené, prípadne bude doplnené alebo opravené tak, že z neho nebude zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, na takéto podanie správny súd nebude prihliadať.

Uznesenie súd vydá v prípade podania vo veci samej, z ktorého nebude zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje alebo pôjde o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné. Uznesením súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú súd určí. Lehota nebude môcť byť kratšia ako desať dní. V uznesení správny súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo nezrozumiteľné a ako ho doplniť alebo opraviť, a poučí o možnosti podanie odmietnuť. Ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, správny súd podanie odmietne uznesením. Uvedené však nebude platiť, ak pre uvedený nedostatok bude možné v konaní pokračovať. Tento postup je upravený ustanovením § 59.

V súvislosti s odstránením vád podania bude podľa ustanovenia § 60 súd povinný predvolať na výsluch toho, kto podanie urobil, ak má za to, že tým možno dosiahnuť odstránenie vád podania. Pri výsluchu správny súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, a poučí, ako podanie opraviť alebo doplniť.

Legálnu definíciu žaloby zakotvuje ustanovenie § 61 a je odlišná od definície v Civilnom sporovom poriadku. Predmetné ustanovenie upravuje, že žaloba je procesný úkon, ktorým (1) fyzická osoba alebo právnická osoba uplatňuje právo na súdnu ochranu porušeného alebo priamo dotknutého práva alebo právom chráneného záujmu, (2) prokurátor uplatňuje svoje oprávnenie chrániť zákonnosť, ak jeho opatreniam podľa osobitného predpisu nebolo vyhovené, alebo generálny prokurátor uplatňuje svoje oprávnenie podľa osobitného predpisu a (3) zainteresovaná verejnosť uplatňuje právo na súdnu ochranu vo veciach životného prostredia. Uvedená definícia predstavuje taktiež zhrnutie doktrinálnych a judikatúrnych názorov na povahu žaloby.

Podľa precizovanej právnej úpravy ustanovením § 62 bude žalobca môcť meniť rozsah a dôvody žaloby len do uplynutia lehoty určenej zákonom na podanie žaloby na správny súd. Zmenenú žalobu správny súd doručí ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do vlastných rúk. Späťvzatie žaloby upravené ustanovením § 63 vychádza zo súčasnej právnej úpravy.

Práva osôb zúčastnených na konaní upravuje ustanovenie § 64. Osoba zúčastnená na konaní bude mať právo (1) predkladať písomné vyjadrenia, (2) nahliadať do súdneho spisu, (3) byť upovedomená o nariadenom pojednávaní a (4) žiadať, aby jej bolo na pojednávaní udelené slovo. Doručovať sa jej bude žaloba, zmena žaloby, uznesenie o priznaní odkladného účinku a rozhodnutie, ktorým sa konanie na správnom súde končí. Osoba zúčastnená na konaní nebude môcť disponovať žalobou. Právo podávať opravné prostriedky bude mať len osoba zúčastnená na konaní podľa ustanovenia § 41 ods. 2, teda osoba, ktorá na výzvu predsedu senátu oznámila, že sa bude zúčastňovať na konaní.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....