Iné

Protiteroristický balík zákonov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2015

Vládny balík protiteroristických opatrení sa dotkol viacerých zákonov. Jeho prijatím sa podľa vlády Slovenskej republiky zefektívni boj proti terorizmu. Novela definuje trestný čin terorizmu, zaviedla osobitnú maximálnu dobu zadržania pri trestných činoch terorizmu a posilnila právomoci Policajného zboru SR a spravodajských služieb. S uvedenými zmenami, ako aj s ďalšími prijatými zmenami Vás oboznámime v našom článku.

Zákonom č. 444/2015 (ďalej len „novela“) bolo novelizovaných celkovo 16 zákonov. Novela nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2016. Účelom prijatia novely bolo podľa vlády Slovenskej republiky vytvorenie zákonných predpokladov pre účinnejší boj proti terorizmu. Návrh novely bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní a po jej schválení bola novela vrátená prezidentom Slovenskej republiky do NR SR. Dôvodom na vrátenie novely prezidentom Slovenskej republiky bola skutočnosť, že nie je dôvod na prijatie novely v skrátenom legislatívnom konaní a skutočnosť, že niektoré zmeny sú nad rámec boja proti terorizmu. Po vrátení prezidentom Slovenskej republiky bola novela schválená v NR SR dňa 21. decembra 2015.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon bol novelizovaný v dvoch ustanoveniach. Vložené ustanovenie § 140b definuje trestné činy terorizmu. Trestné činy terorizmu podľa uvedeného ustanovenia sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa ustanovenia § 419, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e). Dôvodom definovania trestných činov terorizmu je jeho použitie v iných zákonoch, ako napríklad v Trestnom poriadku alebo zákone o Policajnom zbore. Ďalšou zmenou je zvýšenie trestnej sadzby pri trestnom čine založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa ustanovenia § 297 z 8 na 10 rokov trestu odňatia slobody. Uvedenou zmenou sa predmetný trestný čin presunul do kategórie obzvlášť závažných zločinov. Sadzba ostatných trestných činov uvedených v novo zavedenom ustanovení § 140b sa novelou nemení.

Novela zaviedla v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestnom poriadku niekoľko zmien. Po novom môže byť agentom iná osoba ako príslušník Policajného zboru aj pri trestných činoch terorizmu. Uvedená výnimka doteraz platila len pri trestných činoch korupcie, pri ostatných trestných činoch mohol byť agentom len príslušník Policajného zboru. Uvedená zmena bola zavedená novelou ustanovenia § 10 ods. 20. Pôsobnosť špecializovaného trestného súdu sa novým znením ustanovenia § 14 písm. j) a k) rozšírila aj na trestné činy terorizmu. Na základe ustanovenia § 16 ods. 5 sa súčasne zúžil rozsah agendy okresných súdov v sídle kraja. Predmetné ustanovenie upravuje, že konanie začaté pred dňom 1. januárom 2016 sa dokončí na príslušnom okresnom súde v sídle kraja podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2015.

Vložené ustanovenie § 71 ods. 2 zaviedlo výnimku z väzobných dôvodov upravených ustanovením § 71 ods. 1. Po novom bude môcť byť obvinený vzatý do väzby aj bez splnenia podmienok ustanovenia § 71 ods. 1, ak je trestne stíhaný pre trestné činy terorizmu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený. Z uvedených dôvodov môže byť obvinený aj opätovne vzatý do väzby a podľa nového znenia ustanovenia § 76a môže byť pri trestnom stíhaní pre trestný čin terorizmu predĺžená lehota väzby, ktorá celkovo nesmie presiahnuť 60 mesiacov.

Novela zaviedla osobitný postup v súvislosti s nahradením väzby pri trestných činoch terorizmu. Podľa nového znenia ustanovenia § 80, ak je obvinený stíhaný pre trestné činy terorizmu, možno záruku alebo sľub prijať alebo uložiť dohľad, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Obdobne je možné podľa ustanovenia § 81 prijať peňažnú záruku.

Jedným z hlavných dôvodov prijatia novely bola úprava osobitnej maximálnej doby zadržania pri trestných činoch terorizmu. Predchádzajúca právna úprava ustanovenia § 85 ods. 4 upravovala len všeobecnú maximálnu dobu zadržania a obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby a v ustanovení § 86 ods. 1 všeobecnú maximálnu dobu zadržania obvineného policajtom. V obidvoch prípadoch bola doba 48 hodín. Po novom je okrem uvedenej doby upravená aj osobitná doba pri trestných činoch terorizmu, a to 96 hodín. Novela tiež zaviedla novým znením ustanovenia § 504 ods. 3 osobitnú lehotu zadržania pri trestných činoch terorizmu v rámci extradičného konania, a to do 96 hodín. Uvedené právne úpravy boli prijaté vzhľadom na zavedenie osobitnej lehoty zadržania pri trestných činoch terorizmu ústavným zákonom č. 427/2015 Z. z.

Vzhľadom na špecifické okolnosti trestného konania o trestných činoch terorizmu boli tiež vykonané úpravy, týkajúce sa vypočutia svedka. V zmysle nového znenia ustanovenia § 125 ods. 3 nie je po novom možné použiť konfrontáciu v prípade svedka v trestnom konaní vedenom pre trestné činy terorizmu. Možnosť vypočutia svedka, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na výsluch, pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu sa novým znením ustanovenia § 134 ods. 3 rozšírilo aj vo vzťahu k trestným činom terorizmu.

Vypočutie svedka v trestnom konaní vedenom pre trestné činy terorizmu po novom za ustanovených podmienok patrí medzi neopakovateľné úkony. Ustanovenie § 135 novela doplnila odsekom 6, podľa ktorého ak je ako svedok v trestnom konaní vedenom pre trestné činy terorizmu vypočúvaná osoba, ktorá vo svojej výpovedi uviedla podstatné skutočnosti pre objasnenie skutku alebo zistenie jeho páchateľa, a hrozí nebezpečenstvo, že v ďalšom priebehu trestného stíhania bude opakovanie jej výsluchu zmarené alebo podstatne sťažené, považuje sa jej výsluch za neopakovateľný úkon; ustanovenie ods. 3 o spôsobe vedenia výsluchu svedka sa použije primerane. Uvedené ustanovenie bude mať osobitný význam v konaní pred súdom, kedy už nebude možné vykonať neopakovateľný úkon, teda vypočutie svedka.

Ďalšou novelou je novela zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe. Oprávnenie na obmedzenie základných práv a slobôd Slovenskou informačnou službou novela precizovala novým znením ustanovenia § 1 ods. 4. Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia základné práva a slobody možno činnosťou informačnej služby obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, ochrany vnútorného poriadku alebo na ochranu práv a slobôd iných.

Novela rozšírila úlohy Slovenskej informačnej služby. Podľa nového znenia ustanovení § 2 ods. 1 písm. e) až h) Slovenska informačné služba získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o (1) terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní, (2) politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a škodlivom sektárskom zoskupení, (3) aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak ohrozujú bezpečnosť štátu a (4) nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb. Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená i) a j).

Podľa nového ustanovenia § 2 ods. 8, ak o to informačná služba požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým informačná služba poskytla informácie podľa ods. 5 a 6, teda informácie potrebné v činnosti predmetných štátnych orgánov, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať informačnej službe písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru. Po novom tiež ten, kto vykonáva monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, je podľa doplneného znenia ustanovenia § 17 ods. 7 povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť informačnej službe videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je tento záznam potrebný na účel ochrany bezpečnosti štátu.

Novými informačno-operatívnymi prostriedkami podľa novelizovaného ustanovenia § 11 sú (1) legenda, (2) zámena veci a (3) predstieraný prevod veci. Definovanie uvedených pojmov a ich použitie upravujú doplnené ods. 7 až 12 v § 11. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 13.

Novým oprávnením Slovenskej informačnej služby je možnosť navrhnúť súdu, aby zakázal prevádzku internetových portálov, ktoré propagujú terorizmus, extrémizmus, alebo sekty. Oprávnenie bolo zavedené novým ustanovením § 16a. Podľa uvedeného ustanovenia právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje doménové meno, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti informačnej služby zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového sídla alebo doménového mena dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia.

Žiadosť o vydanie príkazu podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať (1) označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno, (2) údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený, (3) údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno a (4) odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.

Na základe žiadosti vydá súd príkaz. Príkaz súdu musí byť vydaný v písomnej forme a musí obsahovať (1) označenie súdu, ktorý príkaz vydal, (2) označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno, (3) údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený, (4) údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno a (5) odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno. Informačná služba doručí príkaz osobe, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno do vlastných rúk a preukázateľne ju oboznámi s neutajovanou časťou obsahu tohto príkazu. Proti príkazu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

Nové oprávnenia má tiež Policajný zbor. Policajt je po novom oprávnený zaistiť osobu pred zistením jej totožnosti podľa ustanovenia § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok alebo na mieste, kde došlo k teroristickému útoku. Uvedené oprávnenie má podľa vloženého písm. f) v § 19 ods. 1. Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i). Podľa doplneného znenia ustanovenia § 19 ods. 4 možno zaistiť osobu na maximálne 48 hodín, ak ide o zaistenie osoby podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f) v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo o zaistenie osoby podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. g). Ide o prípady, ak sa osoba sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom (§ 19 ods. 1 písm. f), alebo ak sa osoba nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod jednotným velením proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy na preukázanie totožnosti môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore (§ 19 ods. 1 písm. g).

Ak ide o zaistenie osoby podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f) v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo o zaistenie osoby podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. g), nové znenie ustanovenia § 19 ods. 4 určuje maximálnu dobu zaistenia 48 hodín. Ide o výnimku zo všeobecnej maximálnej 24 hodinovej lehoty zaistenia.

V súvislosti s prehliadkou motorového vozidla pribudli policajtom dôvody na vykonanie prehliadky dopravného prostriedku. Ide o nasledovné dôvody (1) pátranie po nezvestnej osobe, (2) pátranie po jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a (3) kontrolu pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

V súvislosti s kontrolou dopravných prostriedkov sú po novom policajti oprávnení tiež kontrolovať prostriedky inej hromadnej dopravy. Predchádzajúce znenie ustanovenia § 24 priznávalo policajtom oprávnenie vykonávať prehliadku lietadla, nové znenie predmetného ustanovenia umožňuje vykonať aj prehliadku inej hromadnej dopravy, napríklad lodí, autobusov a podobne.

Ďalším novým oprávnením policajta, je oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta, ak na verejne prístupnom mieste hrozí teroristický útok alebo ak došlo k teroristickému útoku. Uvedené oprávnenie je zakotvené novým ods. 3 v § 28. Podľa nového znenia ustanovenia § 58 sú policajti oprávnení použiť zásahovú výbušku nielen v uzavretom priestore ako doteraz, ale aj v otvorenom priestore a podľa nového znenia ustanovenia § 61a budú môcť použiť špeciálne strelivo aj policajti, ktorí nezakročujú pod jednotným velením. Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane budú oprávnení podľa nového znenia použiť nielen príslušníci služby osobitného určenia, ale všetci policajti. Na plnenie úloh Policajného zboru môžu byť podľa nového znenia ustanovenia § 70 ods. 1 vyčlenení aj colníci.

Podobne ako v prípade nezvestných osôb je Policajný zbor po novom oprávnený zisťovať prevádzkové a lokalizačné údajov aj u hľadaných osôb za podmienky, že pátranie po nich sa vykonáva na základe už právoplatného rozhodnutia súdu. Policajný zbor je po novom tiež oprávnený využiť pri pátraní diaľkový, nepretržitý a priamy prístup do informačného systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby. Uvedené zmeny boli zakotvené novým znením ustanovenia § 76 ods. 4 a 5. Na účely pátrania bola novým ustanovením § 81b definovaná hľadaná osoba a nezvestná osoba. Hľadanou osobou sa na rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý zo zákonných dôvodov na obmedzenie osobnej slobody, miesto jej pobytu nie je známe a po tejto osobe je vyhlásené pátranie. Nezvestnou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnosť je oznámená Policajnému zboru, nie je páchateľom trestného činu, môže byť ohrozená na živote alebo zdraví a miesto jej pobytu nie je známe.

Ďalšou spravodajskou službou, ktorej oprávnenia boli novelou posilnené je Vojenské spravodajstvo. Činnosť Vojenského spravodajstva upravuje zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve. Novela zmenou ustanovenia § 2 pridala ďalšie úlohy, ktoré plní Vojenské spravodajstvo. Okrem doterajších úloh Vojenské spravodajstvo po novom získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie zamerané na (1) financovanie alebo podporovanie terorizmu, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo, (2) politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov, (3) škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov, (4) organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť proti obrane Slovenskej republiky, (5) nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, so zbraňami hromadného ničenia alebo s položkami dvojakého použitia a (6) nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb.

Na základe nového ods. 6 v § 2, ak o to Vojenské spravodajstvo požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým Vojenské spravodajstvo poskytlo informácie podľa ustanovenia § 2 ods. 4 a 5, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať Vojenskému spravodajstvu písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru.

Na čele Vojenského spravodajstva je po novom riaditeľ Vojenského spravodajstva. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie a za plnenie úloh Vojenského spravodajstva zodpovedný ministrovi. Minister vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie riaditeľa. Do účinnosti novely bol na čele Vojenského spravodajstva minister obrany. Uvedená zmena bola zavedená novým znením ustanovenia § 3 ods. 1.

Podobne ako pri Slovenskej informačnej službe boli zavedené nové informačno-operatívne prostriedky aj vo Vojenskom spravodajstve. Novými informačno-operatívnymi prostriedkami podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) a e) sú zámena veci a predstieraný prevod veci. Ich použitie je upravené novými ods. 7a 8 v § 11.

Nové oprávnenia vznikli aj ústavom na výkon väzby a ústavom na výkon trestu odňatia slobody. Podľa novelou zmeneného zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby je ústav pri výkone trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru obvineného alebo odsúdeného za účelom plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu trestu odňatia slobody, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor; uvedené sa nevzťahuje na telefonovanie obvineného alebo odsúdeného s jeho obhajcom. Ústav uchováva záznamy telefonického hovoru počas 12 mesiacov.

Povinná osoba je podľa nového znenia ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu povinná zdržať neobvyklú operáciu pred oznámením finančnou spravodajskou jednotkou najviac na 120 hodín, oproti predchádzajúcim 48 hodinám a po oznámení finančnou spravodajskou jednotkou najviac na 72 hodín, oproti predchádzajúcim 24 hodinám.

Novela tiež zaviedla osobitnú maximálnu dobu zadržania podľa zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze. Všeobecná maximálna doba zadržania vyžiadanej osoby podľa ustanovenia § 13 ods. 2 je 48 hodín, novela zaviedla osobitnú maximálnu dobu pri trestných činoch terorizmu 96 hodín. Po uplynutí uvedenej doby je prokurátor povinný osobu prepustiť alebo v uvedenej lehote podať súdu návrh na jej vzatie do predbežnej alebo vydávacej väzby.

Podľa nového ods. 6 v § 7 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov môže občan Európskej únie vycestovať z územia Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu iba s platným preukazom totožnosti alebo s platným cestovným pasom. Rodinný príslušník občana Únie môže vycestovať z územia Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu iba s platným cestovným pasom.

Nové ods. 5 a 6 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov upravujú, že policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Európskej únie, ak sa nepreukáže platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným pasom alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie, ak sa nepreukáže platným cestovným pasom. Policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Európskej únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Európskej Únie, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa v zahraničí zúčastní bojovej alebo inej činnosti v prospech organizovanej ozbrojenej skupiny alebo ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných.

Okrem uvedených zákonov bol novelizovaný aj zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....