Iné

Regionálna politika

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2012

Podľa vlády Slovenskej republiky je dôležité odstraňovať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, čo je podľa nej možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Zámerom vlády je vytvárať a uplatňovať také sociálno – ekonomické nástroje, ktoré budú znižovať regionálne disparity, zvyšovať konkurencieschopnosť regiónov, a tým aj kvalitu života.

K odstraňovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi by malo dôjsť najmä budovaním infraštruktúry, posilnením regiónov cez výrobné investície, hospodárskym, účinným a účelným využívaním fondov EÚ. Princíp zvyšovania regionálnej konkurencieschopnosti znamená posilnenie schopnosti regiónov pružne reagovať na meniace sa podmienky. Pri realizácií rozhodnutí bude vláda vychádzať z Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR ako východiskového dokumentu. Ekonomický rozvoj regiónov sa plánuje posilniť aj dôrazom na podporu malého a stredného podnikania a cestovného ruchu.

Podľa programového vyhlásenia sprostredkovateľské orgány vytvorené v rámci samosprávnych krajov výrazne napomohli úspešnému čerpaniu financií z Regionálneho operačného programu (ROP). Na úrovni samosprávnych krajov si preto vláda zaumienila vytvoriť podmienky na uplatnenie riadiacich a implementačných štruktúr v rámci pomoci a podpory z fondov EÚ, v línii strategických cieľov novej kohéznej politiky na roky 2014 – 2020. V ďalšom období sa vláda mieni zamerať na analýzu doterajších skúseností pôsobenia Slovenskej republiky v EÚ, praktickú podobu jej kohéznej politiky a politiky sociálnej a regionálnej súdržnosti v našich podmienkach.

Môžeme očakávať posilnenie regionálnej a cezhraničnej spolupráce s krajinami V4, Rakúskom a Ukrajinou. Pozornosť bude vláda zameriavať na prípravu a implementáciu makroregionálnych stratégií, najmä na Stratégiu EÚ pre Dunajský región v spolupráci so všetkými štátmi a európskymi inštitúciami, ktoré sa na jej príprave a realizácii podieľajú.

Podpora by mala, ako vyplýva z programového vyhlásenia, patriť aj euroregionálnym združeniam a dôslednej implementácii programov cezhraničnej spolupráce spolufinancovaných z fondov EÚ.

V oblasti rómskej problematiky si vláda dala za cieľ zabezpečiť podmienky pre sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, a to s využitím komplexných projektov a prístupov. Oporu vidí v relevantných strategických materiálov, najmä v Stratégii Európskej únie o inklúzii Rómov. Stratégia je zameraná na školstvo, zdravie, bývanie a zamestnanosť.

Ako kritický vláda označuje stav využívania fondov EÚ na riešenie rómskej problematiky. Osobitnú pozornosť má v záujme venovať úrovni implementácie projektov participujúcich operačných programov v rámci tzv. lokálnych stratégií komplexného prístupu. Systémové opatrenia pre využitie existujúcich alokácií zo štrukturálnych fondov EÚ budú riešené tak, aby sa dosiahla synergia a kontinuita aj v rámci novej kohéznej politiky na roky 2014 – 2020. Cieľom programov riešenia rómskej problematiky je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich podmienok.

Vláda sa ďalej chce zaoberať podmienkami a finančnou udržateľnosťou „Programu podpory výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu určených na bývanie občanov v hmotnej núdzi a podpory výstavby technickej vybavenosti v rómskych osadách“.

Vo vidieckych regiónoch sa očakáva podpora predovšetkým poľnohospodárstva ako multifunkčného odvetvia. Vláda plánuje v regiónoch zabezpečovať podmienky na vytváranie komplexnej podpory rozvoja vidieckeho turizmu a agroturistiky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....