Podnikatelia

Rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2009

Dňa 20. júna 2009 nadobudol účinnosť nový výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania s výnimkou § 12 výnosu, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2010. Po vydaní predmetného výnosu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví následne vydal aj ďalšie regulačné výnosy, s ktorými Vás bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež oboznámi s prepojením na predchádzajúce regulačné výnosy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, na ktoré sme Vašu pozornosť upriamili v minuloročnom májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 20. júna 2009 nadobudol účinnosť výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania č. 1/2009 zo dňa 10. júna 2009 (ďalej v texte len „výnos ÚRSO“ alebo len „výnos“). Výnimkou je ustanovenie § 12 výnosu, ktoré nadobudne účinnosť neskôr, a to dňa 1. januára 2010, pričom na jeho základe sa zrušuje výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 1/2008 zo dňa 18. júna 2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania v znení výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 7/2008 zo dňa 1. októbra 2008.

Výnos č. 1/2009 vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej v texte len „ÚRSO“) podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“). Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 1/2009 zo dňa 10. júna 2009 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 238/2009 Z. z..


REGULOVANÉ OBLASTI

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhlasuje rozsah cenovej regulácie v oblasti (1) elektroenergetiky, (2) pitnej vody a odpadovej vody, (3) plynárenstva, (4) pri poskytovaní vodohospodárskych služieb a (5) v oblasti tepla, ako aj spôsob jej vykonania, pričom postup podľa tohto výnosu sa prvýkrát použije pri určovaní cien na rok 2010.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví následne vydal ďalšie regulačné výnosy.

Dňa 10. júna 2009 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal výnos č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO č. 2/2008 zo dňa 28. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu ÚRSO č. 7/2008 zo dňa 1. októbra 2008, prostredníctvom ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už v minulom roku ustanovil spôsob, postup a podmienky regulácie cien v elektroenergetike, ako aj podklady a spôsob predkladania návrhu ceny v elektroenergetike. Citovaný výnos nadobudol účinnosť dňa 20. júna 2009. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 2/2009 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 239/2009 Z. z..

Dňa 10. júna 2009 vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví výnos č. 3/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO č. 3/2008 zo dňa 23. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ním Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už v minulom roku ustanovil spôsob, postup a podmienky uplatňovania cien a podklady návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Výnos ÚRSO č. 3/2009 nadobudol účinnosť dňa 20. júna 2009, oznámenie o jeho vydaní bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 240/2009 Z. z..

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 10. júna 2009 výnos č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO č. 4/2008 zo dňa 23. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO zo dňa 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve, pričom aj tento nový výnos nadobudol účinnosť dňa 20. júna 2009. Minuloročným výnosom ÚRSO č. 4/2008 zo dňa 23. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO zo dňa 31. júla 2007 č. 4/2007 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovil spôsob, postup a podmienky regulácie ceny, podklady a spôsob predkladania návrhu ceny v plynárenstve. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 4/2009 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 241/2009 Z. z..

Dňa 10. júna 2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal výnos č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO č. 5/2008 zo dňa 23. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku, ním Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už v minulom roku ustanovil spôsob, postup a podmienky uplatňovania cien a podklady návrhu ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku. Výnos ÚRSO č. 5/2009 nadobudol účinnosť dňa 20. júna 2009. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 5/2009 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 242/2009 Z. z..

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 10. júna 2008 výnos č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO č. 6/2008 zo dňa 23. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu ÚRSO č. 7/2008 zo dňa 1. októbra 2008, prostredníctvom ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už v minulom roku ustanovil spôsob, postup a podmienky regulácie ceny tepla, podklady a spôsob predkladania návrhu ceny tepla. Aj výnos ÚRSO č. 6/2009 nadobudol účinnosť dňa 20. júna 2009 a oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 6/2009 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 243/2009 Z. z..

Vyššie citované výnosy č. 1/2009 až 6/2009 vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví boli v plnom znení uverejnené v čiastke 54/2009 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, možno do nich nazrieť aj priamo na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, ich plné znenia sú však pre Vás k dispozícii na tomto linku.


ROZŠÍRENIE ROZSAHU CENOVEJ REGULÁCIE

K výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 7/2008 pre úplnosť uvádzame, že výnos ÚRSO č. 7/2008, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy, nadobudol účinnosť dňa 10. októbra 2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal predmetný výnos na základe § 12 ods. 4 a 10 v spojení s § 14 ods. 3 písm. c) zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Výnosom ÚRSO č. 7/2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozšíril rozsah cenovej regulácie v oblasti plynárenstva o dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť, ako aj spôsob jej vykonania za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť. Výnos ÚRSO č. 7/2008 súčasne zmenil a doplnil aj niektoré výnosy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a to konkrétne (1) výnos ÚRSO č. 4/2007 zo dňa 31. júla 2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení výnosu č. 4/2008 zo dňa 23. júla 2008, (2) výnos ÚRSO č. 2/2008 zo dňa 28. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike, (3) výnos ÚRSO č. 4/2008 zo dňa 23. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO č. 4/2007 zo dňa 31. júla 2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve a (4) výnos ÚRSO č. 6/2008 zo dňa 23. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 7/2008 zo dňa 1. októbra 2008 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 377/2008 Z. z., plné znenie tohto výnosu bolo uverejnené v čiastke 79/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, možno doň nazrieť aj priamo na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví a jeho znenie je pre Vás k dispozícii aj na tomto linku.

Predchádzajúce – minuloročné regulačné výnosy vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Vám dalo do pozornosti minuloročné májové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.


SCHVAĽOVANIE CENOVÝCH NÁVRHOV

Problematiky cenovej regulácie v sieťových odvetviach sa nesporne týka aj zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 8. novembra 2008.

Vo vzťahu k zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“) predstavuje tento zákon osobitný predpis ustanovujúci postup akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným (ďalej v texte len „obchodné spoločnosti“) pri podávaní návrhu ceny podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii v sieťových odvetviach a pri podávaní iných návrhov v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na základe týmto zákonom doplnených ustanovení § 125 ods. 1 písm. k) a § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka môžu obchodné spoločnosti tieto návrhy podať iba na základe uznesenia valného zhromaždenia. Zákon tak v rámci obchodných spoločností preniesol rozhodovanie súvisiace s podávaním vyššie spomínaných návrhov na úpravu cien z predstavenstva na ich valné zhromaždenie, pričom práve týmto zákonom bolo do pôsobnosti valného zhromaždenia zverené aj schvaľovanie cenových návrhov a iných návrhov v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Prijatím tohto zákona mala vláda SR snahu zabrániť zdražovaniu cien plynu a energií, pričom na základe úprav zakotvených týmto zákonom má vláda SR prostredníctvom zástupcov štátu na valných zhromaždeniach širšie možnosti na ovplyvňovanie a kontrolu zámerov upravovať ceny zo strany obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti sieťových odvetví.

S obsahom tejto osobitnej právnej úpravy sme Vás už podrobne oboznámili v súvislosti s novelizáciami Obchodného zákonníka, ktorých výkladu bolo venované minuloročné októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....