Podnikatelia

Rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2008

Dňa 25. júna 2008 nadobudol účinnosť výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania s výnimkou § 12 výnosu, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2009. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime nielen s citovaným výnosom, ale aj s ďalšími regulačnými výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Dňa 25. júna 2008 nadobudol účinnosť výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania č. 1/2008 zo dňa 18. júna 2008 (ďalej v texte len „výnos ÚRSO“ alebo len „výnos“). Výnimkou je ustanovenie § 12 výnosu, ktoré nadobudne účinnosť neskôr, a to dňa 1. januára 2009, pričom na jeho základe sa zrušuje výnos ÚRSO č. 1/2007 zo dňa 27. júna 2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 1/2007 zo dňa 27. júna 2007 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 302/2007 Z. z..

Výnos vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o novelizácii ktorého sme Vás informovali vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Výnos bol uverejnený v čiastke 59/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 1/2008 zo dňa 18. júna 2008 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 226/2008 Z. z..

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhlasuje rozsah cenovej regulácie v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva, tepla, pitnej vody a odpadovej vody a pri poskytovaní vodohospodárskych služieb, ako aj spôsob jej vykonania, pričom postup podľa tohto výnosu sa prvýkrát použije pri určovaní cien na rok 2009.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví následne vydal ďalšie regulačné výnosy.

Dňa 28. júla 2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal výnos č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike, ktorým sa ustanovuje spôsob, postup a podmienky regulácie cien v elektroenergetike, podklady a spôsob predkladania návrhu ceny v elektroenergetike. Citovaný výnos nadobudol účinnosť dňa 10. augusta 2008 s výnimkou § 7, ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2009. Výnos ÚRSO č. 2/2008 bol uverejnený v čiastke 67/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, oznámenie o vydaní tohto výnosu bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 311/2008 Z. z..

Dňa 23. júla 2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal výnos č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje spôsob, postup a podmienky uplatňovania cien a podklady návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Výnos ÚRSO č. 3/2008 nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou § 9, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2009, bol uverejnený v čiastke 65/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 3/2008 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 295/2008 Z. z..

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 23. júla 2008 výnos č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO zo dňa 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve. Výnosom č. 4/2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje spôsob, postup a podmienky regulácie ceny, podklady a spôsob predkladania návrhu ceny v plynárenstve, pričom tento výnos nadobudol účinnosť dňa 31. júla 2008 s výnimkou § 23, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2009. Výnos č. 4/2008 bol uverejnený v čiastke 64/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 4/2008 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 291/2008 Z. z. a oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 4/2007 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 382/2007 Z. z..

Dňa 23. júla 2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal výnos č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje spôsob, postup a podmienky uplatňovania cien a podklady návrhu ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku. Výnos ÚRSO č. 5/2008 nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou § 10, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2009, bol uverejnený v čiastke 65/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 5/2008 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 294/2008 Z. z..

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 23. júla 2008 výnos č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla a ktorý ustanovuje spôsob, postup a podmienky regulácie ceny tepla, podklady a spôsob predkladania návrhu ceny tepla. Výnos ÚRSO č. 6/2008 nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou § 8, ktorý nadobudne účinnosť dňa 31. marca 2009, bol uverejnený v čiastke 66/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO č. 6/2008 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 296/2008 Z. z..

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....