Iné

Rozšírenie možností právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2011

Novela zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi rozšírila dostupnosť služieb Centra právnej pomoci pre väčšiu skupinu osôb v materiálnej núdzi, pre skupiny obyvateľov s príjmami presahujúcimi zákonom ustanovený násobok minimálnej mzdy. Pre túto skupinu sa zavádza povinnosť čiastočne sa podieľať na financovaní poskytovanej právnej pomoci.


Dňa 1. januára 2012 nadobudne účinnosť aj zákon č. 332/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci“). Základným účelom tejto novely je posilnenie preventívnej funkcie Centra právnej pomoci pri predchádzaní eskalácie právnych sporov.

Pôsobnosť zákona o poskytovaní právnej pomoci bola rozšírená. V rámci vnútroštátnych sporov sa bude vzťahovať okrem občianskoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych vecí aj na obchodnoprávne veci a na konanie pred súdom v správnom súdnictve. V uvedených veciach sa podľa nového zákona jeho pôsobnosť rozšírila i na konanie pred Ústavným súdom SR. V oblasti cezhraničných sporov bude pôsobnosť zákona rozšírená o obchodnoprávne veci a tak podľa neho bude možné postupovať v oblasti cezhraničných sporov v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych veciach. Tretiu skupinu vzťahov, na ktoré sa zákon podľa novely od 1. januára 2012 vzťahuje, sú okrem azylových vecí aj konania o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj konania pred súdom v správnom konaní a konania pred Ústavným súdom SR.

N ovela priniesla zmenu i do definície pojmu cezhraničný spor. Podľa novej úpravy sa jedná o (1) spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má obvyklý pobyt v Slovenskej republike, a súd, ktorý vo veci koná, má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v inom členskom štáte Európskej únie, (2) spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike a príslušný súd je v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v Slovenskej republike. Pojem trvalý pobyt alebo prechodný pobyt bol nahradený pojmom obvyklý pobyt. Táto zmena reaguje na vyprecizovanie implementácie Smernice Rady č. 2003/8/ES z 27. januára 2003 na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch. Pre prípady poskytovania právnej pomoci s cudzím prvkom je rozhodným kritériom obvyklý pobyt. Ide o pobyt, kde sa osoba obvykle väčšinu roka reálne zdržiava bez ohľadu na úmysel sa tam zdržiavať. Nadväzovanie na „trvalý“ a „prechodný“ pobyt by bolo nesprávne, pretože ide o kategórie správneho práva, ktoré nemusia zodpovedať obvyklému pobytu.

Zaviedla sa tiež definícia oprávnenej osoby do ust. § 4 ods. 1 písm. f), ktorou rozumieme fyzickú osobu, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa zákona o poskytovaní právnej pomoci priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci právoplatným rozhodnutím Centra právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci predstavuje štátnu rozpočtovú organizáciu, ktorá poskytuje právnu pomoc prostredníctvom svojich zamestnancov a určených advokátov. Je finančnými vzťahmi napojené na štátny rozpočet a to prostredníctvom kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR. Ministerstvo spravodlivosti vykonáva funkciu zriaďovateľa Centra právnej pomoci (ďalej len „centrum“). Základným účelom novely je rozšírenie preventívnej funkcie centra. Jeho úlohou je podľa nového ods. 7 v ust. § 5 zabezpečovať primeranú a rovnomernú dostupnosť svojich služieb na celom území Slovenskej republiky spravidla prostredníctvom kancelárií centra. Jeho ďalšou novou úlohou je k 28. februáru každého kalendárneho roka zverejniť na svojom webovom sídle výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a každé dva roky vždy k 30. júnu rovnako zverejniť koncepciu činnosti centra na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.

Zriaďuje sa nový predovšetkým konzultačný orgán riaditeľa centra, ktorým je Rada centra právnej pomoci (ďalej len „rada“). Účelom vzniku rady je poskytovať konzultačnú pomoc a podporu riaditeľovi centra. Z uvedeného dôvodu sa rada bude vyjadrovať k výročnej správe centra predloženej riaditeľom, ku koncepcii činnosti centra predloženej riaditeľom a k uvoľneniu peňažných prostriedkov na účely podľa § 5b ods. 6, tj vo veciach hodných osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti. Rada bude zasadať minimálne dvakrát ročne a zvolávanie a vedenie jej zasadnutí prislúcha riaditeľovi centra.

O forme poskytnutia právnej pomoci môže podľa novej úpravy rozhodnúť centrum. Pri výbere pritom prihliada na okolnosti jednotlivých prípadov ako aj na to, aby bola poskytnutá pomoc účinná. Centrum zabezpečuje poskytnutie právnej pomoci najmä formou právneho poradenstva vo veciach, v ktorých nebol podaný návrh na začatie konania pred súdom a predbežné poskytnutie právnej pomoci podľa § 11 zákona o poskytovaní právnej pomoci. Ak je zrejmé, že riešenie právnej otázky je neoddeliteľné od riešenia sociálneho alebo psychologického problému, centrum poskytne žiadateľovi základné informácie o inštitúciách, ktoré poskytujú potrebné poradenstvo. Pri poskytovaní právnej pomoci centrum spolupracuje najmä s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Riaditeľ centra môže po predchádzajúcom súhlase rady rozhodnúť podľa novej právnej úpravy o úhrade peňažných prostriedkov na účely poskytnutia právnej pomoci osobám, ktoré ale nespĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci z prostriedkov centra. Takýmto spôsobom však možno rozhodnúť len v tom prípade, pokiaľ sa bude jednať o vec hodnú osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti.

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak (1) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, (2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a (3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Tieto podmienky musia byť splnené súčasne.

Do nového ust. § 6a novela upravila podmienky na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom alebo centrom. Podľa tohto ustanovenia má fyzická osoba právo na poskytnutie finančnej účasti centra ak splní podmienku 20% finančnej účasti a súčasne jej príjem presahuje 1,4 násobok životného minima ale nie je viac ako 1,6 násobok tejto sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom. Výšku finančnej účasti oprávnenej osoby určuje centrum rozhodnutím vydaným bezodkladne po tom, čo nastane dôvod na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona o poskytovaní právnej pomoci. Súčasťou rozhodnutia môže byť aj splátkový kalendár.

Podľa ust. § 6b môže centrum v horeuvedených prípadoch a ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci, poskytnúť právnu pomoc aj bez úhrady finančnej účasti. Ak príjmy prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže poskytnúť právnu pomoc s finančnou účasťou oprávnenej osoby, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....