Iné

Schválený návrh novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2013

Novelou sa od nového roka zvýšia sadzby poplatkov za uloženie vybraných druhov odpadov na skládkach. Účelom novely je odradiť od ukladania určitých druhov odpadov na skládky a podnietiť pôvodcov odpadov viac využívať alternatívne druhov spracovania odpadov. Súčasne sa dopĺňa princíp rozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Národná rada SR schválila dňa 28. novembra 2013 novelu zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov (ďalej len „zákon“). Zmeny, ktoré novela zákona prinesie, nadobudnú účinnosť od 1. januára 2014.

Novela explicitne oslobodí použitie inertných odpadov na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadov od poplatku za uloženie odpadu. Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám, inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, ani škodlivo neovplyvňuje iné látky. Môže ísť napríklad o popol alebo stavebnú suť. Súčasné znenie ust. § 2 ods. 2 síce oslobodzuje od platenia poplatku okrem iných aj inertné odpady, avšak len tie, ktoré sa na skládke použijú na stavebné, sanačné, rekonštrukčné a zásypové práce. Zo súčasného znenia uvedeného ustanovenia však nie je zrejmé, či prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu je možné chápať ako stavebné alebo zásypové zásypové práce, novela uvedenú nejasnosť odstraňuje.

Podľa súčasného znenia ust. § 4 ods. 4 je prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska povinný bezodkladne oznámiť nezaplatenie poplatku za uloženie odpadu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia. Z dôvodu neurčitosti pojmu bezodkladne sa novelou navrhuje, aby prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska splnil uvedenú oznamovaciu povinnosť najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu zaplatiť.

Novela doplní medzi subjekty, ktorým musí prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska umožniť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu aj Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Podľa dôvodovej správy je zmyslom uvedenej zmeny skutočnosť, že Slovenská inšpekcia životného prostredia je oprávnená uložiť pokutu poplatníkovi, ak nevyberie poplatok za uloženie odpadu v plnej výške a pritom podľa súčasnej právnej úpravy nemá možnosť nahliadnuť do potrebných pokladov.

Schválená novela zákona tiež počíta s rozšírením okruhu povinností, za nesplnenie ktorých možno v zmysle ust. § 5 ods. 5 uložiť pokutu. Okrem súčasných prípadov, ktoré ostávajú v platnosti, bude možné uložiť pokutu aj (1) obci, ak nepoužije príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na účely odpadového hospodárstva obce alebo na účely zlepšenia životného prostredia v obci, (2) prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak neumožní oprávneným subjektom nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu a (3) prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu. Pokuta sa tak ako v súčasnosti uloží vo výške od 331,93 Eur do 3319,39 Eur. Pokuty bude aj naďalej ukladať príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sa po novom pomerne rozdelia medzi obce, na katastrálnom území ktorých sa skládka nachádza. Súčasné znenie ust. § 4 ods. 3 priznáva príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku len obci, respektíve obciam, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza, avšak nerieši prípady, ak sa skládka nachádza na katastrálnom území viacerých obcí. Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sa po novom rozdelia pomerne podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá. Pomerná časť poplatku vo výške 10% bude prináležať tiež obci do okruhu maximálne 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke. Obdobne, ak sa bude odkalisko nachádzať v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pomerne podľa veľkosti územia, ktoré odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.

Po nadobudnutí účinnosti novely sa príjmy obcí z poplatkov za uloženie odpadov na skládku alebo odkalisko použijú aj na iný účel ako je odpadové hospodárstvo obce. Novým účelom bude použitie príjmov na zlepšenie životného prostredia v obci. Na nový účel obec použije príjmy za uloženie odpadov, ak (1) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo, (2) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady alebo preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad, (3) najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov, (4) za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, jej nebola uložená pokuta ani opatrenie na nápravu podľa zákony č. 223/2001 Z. z. o dopadoch, (5) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, bolo zhodnotených aspoň 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci a (6) má vyriešený systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov sa od januára 2014 zvýšia. Zvýšenie poplatkov sa dotkne komunálneho odpadu, najmä komunálneho odpadu po vytriedení menej ako štyroch zložiek. Došlo k doplneniu nových príloh č. 4 a 5 k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov. Príloha č. 4 bude obsahovať ostatné odpady, príloha č. 5 nebezpečné odpady. Odpady uvedené v predmetných prílohách sa oproti ostatným odpadom budú spoplatňovať zvýšenými sadzbami. Do príloh č. 4 a č. 5 budú zaradené napríklad kaly z prania a čistenia, obaly z plastov alebo určité druhy liečiv.

Odpady uvedené v navrhovanej prílohe č. 4 sú v súčasnej dobe zaradené v prílohe č. 1 a spoplatňujú sa poplatkom vo výške 6,6387 Eura na tonu odpadu. Uvedená sadzba sa bude postupne zvyšovať od 20 Eur na tonu v roku 2014, 25 Eur na tonu v roku 2015 až po 30 Eur za tonu v roku 2016.

Spoplatňovanie nebezpečného odpadu uvedeného v navrhovanej prílohe č. 5 by sa malo tiež postupne zvyšovať. V roku 2014 sa spoplatní sadzbou vo výške 45 Eur na tonu, v roku 2015 sadzbou vo výške 52,50 Eur na tonu a v roku 2016 sadzbou 60 Eur na tonu. V súčasnej dobe sa nebezpečný odpad spoplatňuje sadzbou vo výške 33,1939 Eura na tonu.

Okrem uvedených zmien poplatkov sa od roku 2016 budú každý rok zvyšovať sadzby za uloženie odpadov na skládku o koeficient priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, takto zvýšené poplatky sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta. Uvedené zvýšenie sa počnúc rokom 2016 dotkne všetkých poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....