Export, import

Skončenie platnosti Dohody o vydávaní víz

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2008

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že dňa 16. apríla 2008 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom.

Dňa 16. apríla 2008 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom (ďalej v texte len „Dohoda SR/RF“). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o skončení platnosti Dohody SR/RF bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 42/2008 Z. z.. Vláda SR schválila skončenie platnosti Dohody SR/RF svojím uznesením č. 7 zo dňa 9. januára 2008.

Dohoda SR/RF bola uzavretá formou výmeny diplomatických nót zo dňa 22. augusta 2001 a zo dňa 1. októbra 2001. Oznámenie o uzavretí Dohody SR/RF zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí SR v Zbierke zákonov pod č. 276/2002 Z. z., Dohoda SR/RF nadobudla platnosť dňa 31. októbra 2001.

Platnosť Dohody SR/RF bola ukončená vzhľadom na vstup SR do schengenského priestoru, v súvislosti s tým, že dňa 1. júna 2007 nadobudla platnosť Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz zo dňa 25. mája 2006 (ďalej v texte len „Dohoda ES/RF“) ako i s prihliadnutím na povinnosť SR zosúladiť ustanovenia bilaterálnych Dohôd s právom ES/EÚ a schengenským acquis.

Na základe článku 14 Dohody ES/RF má Dohoda ES/RF prednosť pred ustanoveniami bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo dojednaní uzatvorených medzi členskými štátmi a Ruskou federáciou, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom úpravy Dohody ES/RF.

Cieľom Dohody SR/RF bolo upraviť obojstranný spôsob vydávania víz občanom SR pri uskutočňovaní ciest na územie Ruskej federácie a občanom Ruskej federácie pri uskutočňovaní ciest na územie SR tak, aby sa na základe reciprocity zjednodušil spôsob vydávania víz štátnym občanom druhej zmluvnej strany. Dohoda SR/RF upravovala aj bezplatné udeľovanie víz účastníkom medzištátnych vedeckých, vzdelávacích, športových a iných výmen realizovaných na základe bilaterálnych zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané a taktiež právo na získanie viacnásobného víza zjednodušeným spôsobom na základe žiadostí príslušných ministerstiev a iných štátnych orgánov pre členov vlakových čiat, posádok lietadiel, morských a riečnych plavidiel, vodičov motorových vozidiel, ktorí vykonávajú medzinárodnú osobnú alebo nákladnú prepravu v súvislosti s plnením ich služobných povinností. Nakoľko právo na získanie viacnásobného víza zjednodušeným spôsobom na základe žiadostí príslušných ministerstiev a iných štátnych orgánov pre členov vlakových čiat, posádok lietadiel, morských a riečnych plavidiel, vodičov motorových vozidiel, ktorí vykonávajú medzinárodnú osobnú alebo nákladnú prepravu v súvislosti s plnením ich služobných povinností, nie je predmetom úpravy Dohody ES/RF, v súvislosti s uvedeným sa ešte pred skončením platnosti Dohody SR/RF uskutočnili konzulárne konzultácie zástupcov SR a Ruskej federácie. Z uvedených konzultácií vyplynulo, že ruská strana má osobitnú právnu úpravu týkajúcu sa členov posádok lietadiel, morských a riečnych plavidiel a na základe vnútroštátnych právnych predpisov je z jej strany možné poskytovať úľavy týkajúce sa tejto kategórie osôb. V tejto veci bola slovenskej strane doručená ruská nóta, ktorou ruská strana navrhla ponechať v platnosti predmetnú kategóriu osôb upravenú v Dohode SR/RF.

Slovenskej strane možnosť poskytnutia úľav pre túto kategóriu osôb Dohody SR/RF vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná alebo z práva ES (konkrétne z Nariadenia EP a Rady (ES) č. 562/2006 zo dňa 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice /Kódex schengenských hraníc/, Dohovoru o civilnom letectve zo dňa 7. decembra 1944, Nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 zo dňa 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, Dohovoru o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy zo dňa 9. apríla 1965, Ženevského dohovoru (č. 185) zo dňa 19. júna 2003).

Ostatné ustanovenia dohody SR/RF sú predmetom úpravy Dohody ES/RF.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....