Iné

Sociálne veci, práca, rodina, zdravotníctvo

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2010

Oblasť sociálnych vecí, rodiny, práce a zdravotníctva bude čakať v nasledujúcom období viacero zmien týkajúcich sa najmä odvodového systému či Zákonníka práce. 
Oblasť sociálnych vecí bola dôležitou prioritou vlády SR v rokoch 2006 – 2010. Jednou zo základných priorít vtedajšej vlády bolo smerovanie k vytvoreniu „sociálneho štátu“. Za týmto účelom prešla uvedená oblasť výraznými zmenami. Jednalo sa napr. o novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorými boli vykonané viaceré podstatné zmeny v oblasti sociálnych služieb. Bol zmenený model riadenia Sociálnej poisťovne, rozšírený okruh poistencov štátu o asistentov, zmiernili sa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a zavedený bol inštitút mimoriadneho odpustenia povinnosti zaplatiť penále. Rovnako bol zavedený príspevok pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. 

V súčasnosti pozostáva systém sociálneho poistenia zo systému (1) nemocenského poistenia, (2)dôchodkového poistenia, t.j. starobného poistenia a invalidného poistenia, (3) úrazového poistenia, (4)garančného poistenia a (5) poistenia v nezamestnanosti. Uvedené systémy poistenia sú navzájom nezávislé. 

V oblasti dôchodkového poistenia boli v minulom vládnom období tiež vykonané viaceré zmeny. Jedná sa napr. o zmenu podmienok nároku na invalidný dôchodok, bola zavedená povinnosť štátu platiť poistné na dôchodkové poistenie za zamestnankyne a samostatne zárobkovo činné osoby nielen v období od nástupu na rodičovskú dovolenku, ale aj v období poberania materského. Tiež boli realizované zmeny umožňujúce návrat sporiteľov dôchodkového sporenia z II. piliera do I. piliera. 

Podľa programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 – 2014 sa vláda v sociálnej oblasti sústredí predovšetkým na podporu rastu životnej úrovne a zvyšovanie zamestnanosti. Možno očakávať reformu odvodového systému spojenú s revíziou sadzieb poistného. Súčasná výška odvodov v II. pilieri starobného dôchodkového poistenia by mala byť chránená ústavným zákonom, ktorý do Národnej rady Slovenskej republiky predloží vláda SR. Uvedený návrh ústavného zákona by mal tiež zakotviť, že príjmy z predaja štátneho majetku sa budú môcť použiť iba na krytie nákladov spojených s reformou dôchodkového systému. Dôchodkový systém by sa mal meniť predovšetkým v oblasti II. piliera. Zmeny by sa mali týkať najmä úpravy vzniku a zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení, umiestňovania investícií, resp. úpravy poskytovania odplát správcovským spoločnostiam. Ďalšie zmeny by mali nastať v právnej úprave dôchodkových fondov. Možno tiež očakávať zrušenie súbehu poberania predčasných dôchodkov a vykonávania pracovnej činnosti. Súčasne by mala byť obmedzená možnosť poberania starobného alebo výsluhového dôchodku a vykonávania pracovnej činnosti vo verejnej správe. Pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi by malo byť zavedené platenie dávok prostredníctvom platobných kariet s názvom E-pay

V súčasnosti sú dotácie poskytované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny upravené výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1. Zmeny v uvedených dotáciách by v budúcnosti mali byť upravené zákonom a mali by sa týkať napr. zmien druhov dotácií, podpory niektorých nástrojov sociálnej politiky či zlepšenia adresnosti poskytovanej podpory.

Za účelom podpory rodín by mal byť zo zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku vypustený zákaz vykonávania zárobkovej činnosti ako jednej z podmienok nároku na poberanie rodičovského príspevku. Rodiny by mala tiež podporiť možnosť znížiť splátku hypotekárneho úveru počas dvoch rokov po narodení dieťaťa. Materská dovolenka by sa mala predĺžiť a súčasne sa má zvýšiť materský príspevok. Opätovne zavedené má byť i prospechové sociálne štipendium pre deti na základných školách. 

Zákonník práce prešiel v roku 2007 rozsiahlou novelizáciou. Zmenami bola posilnená ochrana zamestnancov a odborárov. Jednalo sa napr. o obmedzenie opakovaného uzatvárania pracovných pomerov na určitú dobu alebo zavedenie zákazu okamžite skončiť pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú bez uvedenia dôvodu. Nanovo bola tiež zavedená dohoda o pracovnej činnosti. Možno však očakávať opätovnú rozsiahlu novelizáciu Zákonníka práce, ktorá by oproti predchádzajúcim zmenám mala smerovať k spružneniu pracovnoprávnych vzťahov. Za účelom motivácie nezamestnaných by mala byť zavedená kombinácia vykonávania pracovného pomeru a poskytovania dávok pre dlhodobo nezamestnaných (tzv. medzitrh práce). Ďalšia existencia sociálnych podnikov by mala závisieť od výsledkov prehodnotenia vlády SR. Prehodnotenie by mohlo smerovať až k ich zrušeniu. Zrušený by mal byť súbeh výpovednej lehoty a odstupného. Účinnosť príspevku na podporu udržania zamestnania by mala byť predĺžená do konca roka 2011. Nezamestnanosť by mal pomôcť riešiť aj hospodársky program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí, ktorý plánuje zaviesť vláda SR. Možnosť uzatvárať dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami by mala byť rozšírená aj na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok. Možno tiež očakávať zrušenie možnosti rozšíriť záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu zamestnávateľa. 

V oblasti zdravotníctva sa očakáva uskutočnenie transformácie nemocníc na obchodné spoločnosti. Vláda predpokladá zavedenie bonusu pre osoby, ktoré nevyčerpali zdravotnú starostlivosť v danom roku alebo znovuzavedenie degresívnej marže pre všetky typy liekov, prípadne jej zavedenie pre zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Tiež by mala byť upravená horná hranica výšky platieb za lieky vo výške 30 Eur za štvrťrok a u dôchodcov maximálne 45 Eur za štvrťrok. Možno tiež očakávať úpravu zákonného nároku na rozsah zdravotnej starostlivosti a vznik nepovinného zdravotného pripoistenia. Proces vydávania povolení pre rýchlu zdravotnú pomoc a rýchlu lekársku pomoc by sa mal sprísniť, udeľovanie licencií pre rýchlu zdravotnú pomoc by malo byť realizované formou elektronických aukcií. Zdravotným poisťovniam by malo byť opätovne umožnené dosahovať zisk, ktorého dosahovanie bolo zakázané v roku 2007. Minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá je upravená nariadením vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, by mala prejsť reštrukturalizáciou smerujúcou k zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov. Očakávať môžeme zavedenie akreditácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....