Služby

Sprísnenie právnej úpravy bezpečnostných služieb

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2005

Nová úprava poskytovania a prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb, základnej klasifikácii SBS a zvýšeniu nárokov, ktoré sa na podnikanie v tejto oblasti vzťahujú.

Podporu Národnej rady SR získal minister vnútra V. Palko pre nový zákon č. 474/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, účinný od 1.1. 2006.

DRUHY BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

Zákon novo ustanovuje povinnosti na prevádzkovanie SBS, najmä povinnosť, aby aj prokurista a osoby, ktoré konajú za právnickú osobu, spĺňali podmienky ustanovené zákonom. Podľa novej právnej úpravy sa súkromná bezpečnosť prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby. Druhy bezpečnostnej služby sú (1) strážna služba, (2) detektívna služba, (3) odborná príprava a poradenstvo. Čo je predmetom týchto služieb, zákon taxatívne vymenúva. Zákon umožňuje i prevádzkovanie vlastnej ochrany, teda prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu.

TECHNICKÁ SLUŽBA

Technickou službou sa rozumie vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Ustanovenia zákona sa však nevzťahujú na tieto činnosti, ak sa týkajú mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov.

PREVÁDZKOVANIE SBS

Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. O udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa vydáva na desať rokov, ak zákon neustanovuje inak. Licencia je verejnou listinou a je neprevoditeľná. Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu vzniká dňom doručenia licencie.

PODMIENKY UDELENIA LICENCIE

Licenciu možno udeliť v prípade, že žiadateľ splní podmienky podľa zákona. Fyzická osoba musí byť (1) občanom Európskeho hospodárskeho priestoru, (2) dosiahnuť vek 21 rokov, (3) mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, (4) byť bezúhonná, (5) spoľahlivá, (6) zdravotne spôsobilá a (7) mať požadovanú odbornú spôsobilosť. V prípade právnických osôb musia tieto podmienky spĺňať štatutárne osoby právnickej osoby, prípadne fyzické osoby majúce aspoň 15% majetkový podiel v právnickej osobe a z obchodného mena právnickej osoby nesmie vyplývať, že plní úlohy verejnej správy. Ako pre právnické, tak i pre fyzické osoby platí, že udeleniu licencie nesmie brániť záujem verejného poriadku a bezpečnosti.

Zákon ďalej upravuje konanie o udelení licencie, zánik licencie a odňatie licencie, povinnosti pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby, prekážky prevádzkovania bezpečnostnej služby, štátny dozor a kontrolu a ďalšie oblasti, ktorých právna úprava je v súvislosti s bezpečnostnou službou nevyhnutná.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....