Iné

SR má schválené operačné programy, prvé výzvy už boli zverejnené

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2007

SR sa pripojila k 12 krajinám EÚ, ktoré majú schválené všetky operačné programy. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša prehľad o jednotlivých schválených operačných programoch spolu s detailnejšími informáciami o operačnom programe Bratislavský kraj, ktorý bol schválený ako posledný v poradí.

SR má schválené všetky operačné programy v rámci Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013. Národný strategický referenčný rámec (ďalej v texte len „NSRR“) je základným strategickým dokumentom SR pre využívanie fondov EÚ. NSRR stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, tieto definujú rámec pre intervencie fondov na európskej úrovni. Strategickým cieľom na roky 2007-2013 je do roku 2013 výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť i výkonnosť regiónov, slovenskej ekonomiky a zamestnanosť, predstavuje pokračovanie trendu približovania sa SR úrovni EÚ z hľadiska ekonomickej výkonnosti, jeho naplnenie však predpokladá uskutočnenie mnohých zmien, ktoré sú potrebné pre zvýšenie konkurencieschopnosti SR a jej regiónov, a tiež pre zvýšenie kvality života občanov SR. Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované prostredníctvom 11 operačných programov (ďalej v texte aj skrátene len „OP“) v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ.

Prehľad schválených operačných programov je nasledovný: (1) OP Doprava, schválený dňa 13.09.2007 s príspevkom ES vo výške 3,2 mld. EUR, (2) OP Informatizácia spoločnosti, schválený dňa 17.09.2007 s príspevkom ES vo výške 0,993 mld. EUR, (3) OP Regionálny operačný program, schválený dňa 21.09.2007s príspevkom ES vo výške 1,44 mld. EUR, (4) OP Technická pomoc, schválený dňa 21.09.2007 s príspevkom ES vo výške 0,11 mld. EUR, (5) OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, schválený dňa 26.10.2007s príspevkom ES vo výške 0,88 mld. EUR, (6) OP Vzdelávanie, schválený dňa 07.11.2007 s príspevkom ES vo výške 0,726 mld. EUR, (7) OP Zdravotníctvo, schválený dňa 08.11.2007s príspevkom ES vo výške 0,25 mld. EUR, (8) OP Životné prostredie, schválený dňa 08.11.2007 s príspevkom ES vo výške 1,8 mld. EUR, (9) OP Výskum a vývoj, schválený dňa 28.11.2007 s príspevkom ES vo výške 1,21 mld. EUR, (10) OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, schválený dňa 28.11.2007 s príspevkom ES vo výške 0,772 mld. EUR, (11) OP Bratislavský kraj, schválený dňa 03.12.2007 s príspevkom ES vo výške 0,087 mld. EUR.

Na základe schválenia spomínaných operačných programov tak SR bude mať k dispozícii na uvedené časové obdobie 11,588 miliardy EUR, čo je v prepočte asi 386,147 miliardy SKK, ktoré budú poskytnuté zo štrukturálnych fondov (7,689 miliardy EUR) a Kohézneho fondu (3,898 miliardy EUR) na financovanie projektov v rámci vyššie uvedených 11 operačných programov.

Dňa 3. decembra 2007 Európska komisia SR schválila posledný z 11 OP, a to operačný program Bratislavský kraj. V programovom období 2007-2013 tak bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov EÚ na rozvojové aktivity v rámci Bratislavského kraja využiť 87 miliónov EUR, čo spolu s národným kofinancovaním predstavuje viac ako 102 miliónov EUR.

Prioritou operačného programu Bratislavský kraj je všestranný rozvoj kraja v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov. Riadiacim orgánom operačného programu Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Samosprávne kraje budú v rámci Regionálneho operačného programu administrovať tri opatrenia, a to (1) pozemné komunikácie druhej a tretej triedy, (2) cestovný ruch a verejný sektor a tiež (3) regenerácia sídiel, ostatné časti tohto programu bude mať na starosti Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bratislavský kraj je z dôvodu jeho ekonomickej výkonnosti jediným územným celkom v rámci Slovenska spadajúcim pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Prvé výzvy na podávanie projektov na Slovensku spolufinancované z fondov EÚ už boli zverejnené, SR sa tak reálne otvorila cesta na čerpanie nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ pre programové obdobie 2007-2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....