Podnikatelia

Stanovenie hodnoty akcií pri cezhraničných fúziách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2009

Na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 47/2009 Z. z. boli s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 zakotvené pravidlá pre stanovenie všeobecnej hodnoty akcií spoločností podieľajúcich sa na zlúčení alebo splynutí spoločností a hodnoty akcií nástupníckej spoločnosti na účely zistenia hodnoty peňažného doplatku alebo hodnoty primeraného protiplnenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Tieto pravidlá Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO bližšie priblížime a nadviažeme tak na rozsiahlu novelu Obchodného zákonníka súvisiacu s problematikou cezhraničných fúzií, ktorej sa detailne venovalo predminuloročné decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. marca 2009 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 47/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. a vyhlášky č. 605/2008 Z. z. (ďalej v texte len „novela vyhlášky MS SR“ alebo len „novela“).

Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo novelu na základe splnomocňovacieho ustanovenia včleneného do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“), a to konkrétne včleneného do ustanovenia § 771b Obchodného zákonníka po jeho novelizácii vykonanej s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 zákonom č. 657/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela Obchodného zákonníka“).

Zo znenia splnomocňovacieho ustanovenia § 771b Obchodného zákonníka vyplýva, že Ministerstvo spravodlivosti SR ustanoví formou všeobecne záväzného právneho predpisu (1) metódy na stanovenie hodnoty akcií spoločností podieľajúcich sa na zlúčení alebo splynutí spoločností a (2) spôsob vypracovania znaleckého posudku podľa § 218i Obchodného zákonníka.

Spomínanú rozsiahlu novelu Obchodného zákonníka vykonanú s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 zákonom č. 657/2007 Z. z. prinášajúcu úpravy týkajúce sa cezhraničných fúzií sme pre Vás podrobne spracovali v predminuloročnom decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

K zneniu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „vyhláška MS SR“ alebo len „vyhláška“) novela doplnila prílohu č. 17, ktorou zakotvila pravidlá pre stanovenie všeobecnej hodnoty akcií spoločností podieľajúcich sa na zlúčení alebo splynutí spoločností a hodnoty akcií nástupníckej spoločnosti na účely zistenia hodnoty peňažného doplatku alebo hodnoty primeraného protiplnenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Z úprav zakotvených novelou vyhlášky MS SR vyplýva, že všeobecná hodnota jednej akcie sa stanoví ako podiel všeobecnej hodnoty spoločnosti ako celku a počtu vydaných akcií so zohľadnením ich menovitej hodnoty. Na stanovenie peňažného doplatku podľa § 218i a 218ja Obchodného zákonníka pri zlúčení alebo splynutí spoločností sa stanoví všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a tiež hodnota nástupníckej spoločnosti. Hodnota peňažného doplatku sa určí ako rozdiel všeobecnej hodnoty akcie spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a všeobecnej hodnoty akcie nástupníckej spoločnosti pri zachovaní výmenného pomeru akcií. Na stanovenie primeraného protiplnenia pri zlúčení alebo splynutí spoločností podľa ustanovení § 218j a 218jb Obchodného zákonníka sa stanoví všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí. Všeobecná hodnota hodnotených spoločností sa stanoví použitím metód uvedených v § 3 vyhlášky MS SR, pričom na stanovenie peňažného doplatku alebo primeraného protiplnenia pri zlúčení alebo splynutí spoločností nie je možné použiť likvidačnú metódu.

Novela vyhlášky MS SR upravila aj pravidlá pre vypracovanie znaleckého posudku podľa § 218i Obchodného zákonníka a v tejto súvislosti ustanovila, že znalec zhodnotí na základe predložených podkladov vhodnosť a možnosť použitia metód podľa predchádzajúcej vety, pričom v časti posudok v znaleckom posudku náležite zdôvodní výber metódy alebo metód, ktoré v znaleckom posudku použil, rovnako aj prípadnú nemožnosť alebo nevhodnosť použitia ostatných metód. Po aplikácii viacerých metód sa určenie jednej výslednej všeobecnej hodnoty zdôvodní v závere znaleckého posudku. Všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a všeobecná hodnota nástupníckej spoločnosti, ktoré vstupujú do vzťahu pre výpočet hodnoty peňažného doplatku, musia byť stanovené rovnakou metódou. Znalec je povinný zohľadniť špecifiká hodnotenej spoločnosti a samotného zlúčenia alebo splynutia spoločností pomocou všetkých relevantných podkladov, ktoré požaduje od spoločnosti, ktorej vznikla povinnosť ich poskytnúť.

Pri stanovení všeobecnej hodnoty spoločnosti sa vychádza z podkladov, ktoré boli znalcovi poskytnuté na vypracovanie znaleckého posudku a ktoré sú platné k požadovanému dňu, pričom (1) pri spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému valné zhromaždenie schválilo návrh zmluvy o zlúčení spoločností, (2) pri spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému bolo splynutie zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keď v čase zadania znaleckého posudku ešte nedošlo k zápisu cezhraničného splynutia do obchodného registra alebo inej evidencie, deň, ku ktorému posledné z valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností, (3) pri nástupníckej spoločnosti, ktorá je výsledkom zlúčenia alebo splynutia spoločností, je týmto dňom deň, ku ktorému bolo zlúčenie alebo splynutie zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keď ešte nedošlo v čase zadania znaleckého posudku k zápisu cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia do obchodného registra alebo inej evidencie, deň, ku ktorému posledné z valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo návrh zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností.

Okrem úpravy pravidiel spomínaných vyššie novela v časti B prílohy č. 5 k vyhláške MS SR zmenila vzorec výpočtu základnej amortizácie pri výpočte všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení, ktorými sa podľa vyhlášky rozumejú akékoľvek zariadenia, ktoré sa používajú na výrobu, premenu, prenos, akumulovanie, distribúciu alebo využitie elektrickej energie (napríklad stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje, ochranné prístroje, zariadenia pre elektrické rozvody, spotrebiče). Vo vzorci pri výpočte základnej amortizácie pre účely výpočtu všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení sa po novele už neuplatňuje koeficient zmennosti (kz), a z tohto dôvodu novela jeho definíciu vypustila zo základných pojmov, v rámci ktorých bolo jeho definovanie obsiahnuté v deviatom bode časti A prílohy č. 5 k vyhláške, pričom doterajšie body 10 až 16 sa po novom označujú ako body 9 až 15 citovanej prílohy k vyhláške MS SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....