Banky, finančné inštitúcie

Štátna prémia na stavebné sporenie na rok 2009 a s ňou súvisiace novely v oblasti stavebného sporenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2008

Ministerstvo financií SR určilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 výšku štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám sprostredkuje všetky potrebné informácie súvisiace s touto zmenou aj s právnymi úpravami v oblasti stavebného sporenia, ktorým sme sa venovali v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. 355/2008 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009 (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Štátna prémia na stavebné sporenie na rok 2009 je v zmysle tohto opatrenia stanovená vo výške 12,5% z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eur, čo zodpovedná sume 2 000 Sk. Výška štátnej prémie sa tak v porovnaní s jej výškou ustanovenou na rok 2008 nezmenila.

Štátna prémia sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o stavebnom sporení“) určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení so zaokrúhlením na 0,5%, a to minimálne 5% z ročného vkladu a maximálne 15% z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk na príslušný kalendárny rok. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení stanovuje Ministerstvo financií SR opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR do 90 kalendárnych dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia.

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne len na tú zmluvu, o ktorej stavebný sporiteľ písomne vyhlási, že práve na túto zmluvu sa má štátna prémia poskytnúť. Takéto vyhlásenie v zmluve o stavebnom sporení môže byť stavebným sporiteľom zmenené v priebehu kalendárneho roka len raz. V prípade, ak by sa zistilo, že takéto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stratí nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát, a to medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne len manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade (príbuznými v priamom rade sú osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej, teda predkovia a potomkovia v priamom pokolení, napríklad rodičia a deti, prarodičia a vnuci). Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát alebo na inú osobu, než dovoľuje zákon o stavebnom sporení, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa stavebnému sporiteľovi odoberie nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak nárok na štátnu prémiu vznikne zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu toho istého kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej opatrením MF SR z ročných vkladov oboch zmlúv.

Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak (1) stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použije na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení, (2) stavebnému sporiteľovi po šiestich rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení nebol poskytnutý stavebný úver.

Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity stavebného sporiteľa – fyzickej osoby, ktorý uzatvoril so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení, alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku.

Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené zákonom o stavebnom sporení alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení, v takom prípade je stavebný sporiteľ povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.

V minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám priblížili zmeny, ktoré mala do zákona o stavebnom sporení priniesť v tom čase pripravovaná novela zákona o stavebnom sporení. Zmeny, ktoré sme Vám v predstihu dali do pozornosti, boli schválené a do zákona o stavebnom sporení boli s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 premietnuté prostredníctvom zákona č. 658/2007 Z. z. (ďalej v texte len „novela zákona o stavebnom sporení“ alebo len „novela“).

Novela rozšírila okruh subjektov, ktoré môžu byť stavebnými sporiteľmi, pri ktorých sa odstránilo obmedzenie využívania stavebného sporenia na území SR len pre osoby s trvalým pobytom na území SR. V rámci právnických osôb sa okruh poberateľov štátnej prémie osobitne rozšíril o spoločenstvá vlastníkov bytov, pričom v prípade spoločenstva vlastníkov bytov, ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení, alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, sa počet nárokov na štátnu prémiu za kalendárny rok na jednu zmluvu o stavebnom sporení určuje podielom počtu ním spravovaných bytov a čísla 4 zaokrúhleným na celé číslo nahor.

Na základe ďalšej novelizácie zákona o stavebnom sporení vykonanej prostredníctvom článku XI generálneho zákona (zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 platí, že štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....