Banky, finančné inštitúcie

Štátna prémia na stavebné sporenie na rok 2010

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2009

Ministerstvo financií SR určilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 výšku štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame všetky potrebné informácie súvisiace so štátnou prémiou v spojení s ďalšími podrobnosťami týkajúcimi sa oblasti stavebného sporenia, ktoré sme Vám dali do pozornosti v minuloročnom augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2010 nadobudne účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. 360/2009 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010 (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Na základe predmetného opatrenia MF SR je štátna prémia na rok 2010 stanovená vo výške 12,5% z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura, čo zodpovedá sume 2 000 Sk.

Maximálna výška štátnej prémie na rok 2010 tak v porovnaní s rokom 2009 zostáva zachovaná na rovnakej úrovni a na jej získanie bude musieť sporiteľ aj v tomto období vložiť na účet stavebného sporenia 531,10 eura (16 000 Sk). Ak aj sporiteľ v danom roku vloží na účet stavebného sporenia väčšiu sumu, vyššiu prémiu nedostane. Finančné prostriedky sporiteľa sú na jeho účte stavebného sporenia zhodnocované klasickým úročením vkladu podľa obchodných podmienok príslušnej stavebnej sporiteľne.

Štátna prémia sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o stavebnom sporení“) určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení so zaokrúhlením na 0,5%, a to minimálne 5% z ročného vkladu a maximálne 15% z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura na príslušný kalendárny rok, tejto sume po prepočte podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) zodpovedá suma 2 000 Sk. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení stanovuje Ministerstvo financií SR opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR do 90 kalendárnych dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia. Štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne len na tú zmluvu, o ktorej stavebný sporiteľ písomne vyhlási, že práve na túto zmluvu sa má štátna prémia poskytnúť. Takéto vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v priebehu kalendárneho roka v zmluve o stavebnom sporení len raz. V prípade, ak by sa zistilo, že takéto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stratí nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát, a to medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne len manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade (príbuznými v priamom rade sú osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej, teda predkovia a potomkovia v priamom pokolení, napríklad rodičia a deti, prarodičia a vnuci). Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, než dovoľuje zákon o stavebnom sporení, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa stavebnému sporiteľovi odoberie nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak nárok na štátnu prémiu vznikne zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej opatrením MF SR z ročných vkladov oboch zmlúv.

Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak (1) stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použije na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení, (2) stavebnému sporiteľovi po šiestich rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení nebol poskytnutý stavebný úver. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity stavebného sporiteľa – fyzickej osoby, ktorá uzatvorila so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku.

Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené zákonom o stavebnom sporení alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení, v tomto prípade je stavebný sporiteľ povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.

Predchádzajúce novelizácie zákona o stavebnom sporení, ktoré boli vykonané s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 prostredníctvom článku XI zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne zákonom č. 658/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stavebnom sporení, Vám dalo do pozornosti minuloročné augustové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....