Banky, finančné inštitúcie

Štátna prémia na stavebné sporenie pre rok 2007

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2006

Opatrením č. 483/2006 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2007, určilo Ministerstvo financií SR výšku štátnej prémie na stavebné sporenie pre rok 2007. Výška štátnej prémie v zmysle tohto opatrenia bude pre rok 2007 9,5% z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.Opatrením č. 483/2006 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 1. januára  2007, určilo Ministerstvo financií SR výšku štátnej prémie na stavebné sporenie pre rok 2007. Výška štátnej prémie v zmysle tohto opatrenia bude pre rok 2007 9,5% z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.

Štátna prémia sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona so zaokrúhlením na 0,5%, a to minimálne 5% z ročného vkladu a maximálne 15% z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk na príslušný kalendárny rok. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona uverejňuje v úplnom znení ministerstvo financií opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR do 60 dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia.

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak by stavebný sporiteľ uzatvoril viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne len na tú zmluvu, v ktorej stavebný sporiteľ písomne vyhlási, že sa má pre ňu stavebná prémia poskytnúť. Takéto vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v priebehu kalendárneho roka v zmluve o stavebnom sporení len raz. Ak by sa zistilo, že takéto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stratí nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu možno previesť v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát, a to len na manžela, manželku, súrodencov alebo príbuzných v priamom rade. Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, než dovoľuje zákon, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa mu odoberie nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení iba v prípade, ak mu na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej ministerstvom financií z ročných vkladov oboch zmlúv.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....