Iné

Stravné pri zahraničných pracovných cestách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2009

Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 nové základné sadzby stravného poskytovaného pri zahraničných pracovných cestách. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s touto novou právnou úpravou bližšie oboznámi už v spojení so zmenami týkajúcimi sa zahraničných pracovných ciest, zakotvenými prostredníctvom novely zákona o cestovných náhradách, ktorú Vám predstavilo májové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2010 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. 517/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“).

Predmetné opatrenie vydalo Ministerstvo financií SR na základe § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o cestovných náhradách“). Zákon o cestovných náhradách bol s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizovaný zákonom č. 475/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestovných náhradách. Zmeny zakotvené citovanou novelou zákona o cestovných náhradách sa týkali aj zahraničných pracovných ciest a ich výklad Vám sprostredkovalo májové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Nárok na stravné v eurách alebo cudzej mene sa pri zahraničnej pracovnej ceste posudzuje na základe času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR v kalendárnom dni, ktorého posúdenie závisí od spôsobu dopravy do zahraničia. Čas trvania zahraničnej pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma, pričom zákon o cestovných náhradách rozlišuje trvanie zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR v kalendárnom dni (1) do 6 hodín vrátane, kedy zamestnancovi patrí stravné vo výške 25% zo základnej sadzby stravného, (2) od 6 do 12 hodín, pri tomto trvaní zahraničnej pracovnej cesty zamestnancovi patrí stravné vo výške 50% zo základnej sadzby stravného a (3) v prípade trvania nad 12 hodín zamestnancovi patrí stravné v sume základnej sadzby stravného. Sadzbu stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanovuje už spomínané opatrenie MF SR.

Do vydania opatrenia, o ktorom sme sa zmienili vyššie, boli základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách na rok 2009 ustanovené prostredníctvom opatrenia Ministerstva financií SR č. 606/2008 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2009 a naposledy sme Vám ho dali do pozornosti v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa zahraničných pracovných ciest zakotvenými už spomínanou novelou zákona o cestovných náhradách, ktorými sa podrobne zaoberalo májové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....