Iné

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2010

Do právneho poriadku Slovenskej republiky bol novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine po prvýkrát zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa. Nový inštitút umožní súdu zveriť dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie. Predmetná novela zákona o rodine nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2010.

Dňa 20. mája 2010 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 217/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2010 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Novelou bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa. O príprave novely zákona č. 36/2010 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) sme Vás informovali už vo vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO 02/2010. Predmetná novela zákona o rodine nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2010.

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa (ďalej len „striedavá starostlivosť“) sa na základe skúseností viacerých krajín, napr. USA, SRN, Nórska či susednej Českej republiky, javí ako najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti. Ako vyplýva zo štatistických údajov Hospodárskej komisie OSN pre Európu, trend zverovania detí do starostlivosti otcom bol za sledované obdobie rokov 1990-2001 v Slovenskej republike počas platnosti pôvodnej právnej úpravy výrazne klesajúci.

Zavedenie striedavej starostlivosti do nášho právneho poriadku sa opiera o znenie Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktorého záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejným alebo súkromným zariadením sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podľa čl. 18 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa vynaložia štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Novela vychádza z úpravy zákona o rodine v Českej republike a inšpiráciou pre ňu bol aj nemecký Cochemský model opatrovníckeho súdu.

Zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti znamená zveriť dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie. Práva a povinnosti rodičov uplatňujúce sa počas uvedeného obdobia vymedzí súd.

Striedavá starostlivosť umožňuje dieťaťu mať primeraný kontakt s obidvoma rodičmi a prispieva k jeho zdravému citovému a psychickému vývoju. Na základe novely môže súd zveriť dieťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak o osobnú starostlivosť majú obidvaja rodičia záujem.

Pokiaľ záujem o striedavú starostlivosť prejaví len jeden z rodičov, nie je to dôvod na vydanie zamietavého rozhodnutia. Aj v uvedenom prípade súd bude musieť skúmať, či bude striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa. Novela zákona o rodine uvedeným spôsobom zdôraznila potrebu sledovania záujmov dieťaťa a umožnila zavedenie striedavej starostlivosti aj v tom prípade, ak jeden z rodičov bude blokovať snahy druhého rodiča o uzatvorenie dohody.

Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov súd vychádza predovšetkým zo záujmov dieťaťa a skúma, či uvedeným zverením budú lepšie zaistené potreby dieťaťa. Formulácia druhej časti prvej vety nového ust. § 24 ods. 2 zákona o rodine má donútiť súd, aby vždy skúmal, či striedavá starostlivosť o dieťa bude v záujme dieťaťa, napr. či nedôjde k citovému strádaniu dieťaťa alebo či bude jeho rozvoj úplný, pokiaľ by nebola dieťaťu umožnená striedavá starostlivosť. Podľa dôvodovej správy k novele bude súd preto nútený orientovať sa vyslovene na záujmy dieťaťa, čím sa má docieliť postupné upúšťanie od sledovania stereotypov u rodičov.

Nové ustanovenie § 24 ods. 2 zákona o rodine explicitne zakotvuje právo dieťaťa na starostlivosť a výchovu obidvoch rodičov aj po rozvode či rozpade rodiny.

V zmysle novelizovaného znenia ust. § 24 ods. 4 zákona o rodine bude súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Očakávaným efektom uvedeného novelizovaného ustanovenia je aj aktívna snaha rodičov hľadať dohodu o porozvodovej výchove detí napr. za pomoci mediátora alebo psychológa. Uvedená formulácia má podľa dôvodovej správy k novele poskytovať návod súdom aj rodičom na výkon rodičovstva v tom, že dohoda rodičov je lepšia než súdne pojednávanie.

Na základe novely bude povinnosťou súdu dbať na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Zavedenie inštitútu zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti má za cieľ posilniť jeho vzťah k obidvom rodičom.

Zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov sa prejaví aj vo vyživovacej povinnosti rodičov. Pôvodný návrh novely zákona o rodine, o ktorom sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 02/2010, neupravoval dosah striedavej starostlivosti na vyživovaciu povinnosť rodičov. Uvedené skutočnosti boli do novely včlenené až na základe doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov v rámci rokovania o novele v Národnej rade Slovenskej republiky. Podľa nového ustanovenia § 62 ods. 6 zákona o rodine súd pri určení výživného na dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo môže rozhodnúť aj tým spôsobom, že na čas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčí.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....