Podnikatelia

Štrukturálne fondy v rokoch 2007 až 2013

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2006

ULC Čarnogurský Pro Bono Vás stručne informuje o obsahu Národného strategického referenčného rámca, ktorý predstavuje základ pre poskytovanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v SR.V sedemročnom rozpočte Európskej únie je na štrukutálne fondy vyčlenených 308 miliárd eur, teda 35,7% prostriedkov z celkového rozpočtu. Hlavným cieľom, ktoré má čerpanie z prostriedkov štrukturálnych fondov zabezpečiť, je zabezpečenie solidarity medzi európskymi regiónmi. Z takto schváleného rozpočtu  zo štrukturálnych fondov bude možné čerpať počnúc 1. januárom 2007.

Priority NSRR sa budú implementovať cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ, pričom 6 operačných programov sa bude implementovať v rámci cieľa Konvergencia (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo, OP Doprava a OP Životné prostredie), tri operačné programy budú spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. pokrývajú celú Slovenskú republiku vrátane Bratislavského kraja (OP Výskum a vývoj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie), jeden OP Technická pomoc bude pokrývať tzv. horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny koordinačný orgán pre NSRR (príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanosť, posilňovanie administratívnych kapacít) a jeden operačný program spolufinancovaný v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť bude vyhlásený výlučne pre Bratislavský kraj.

Výzvy v rámci nových operačných programov budú príslušné orgány vyhlasovať odo dňa 1. januára 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....