Banky, finančné inštitúcie

Údaje o spoločníkoch do registra úverov a záruk

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2006

Národná banka Slovenska predložila na pripomienkové konanie návrh opatrenia NBS, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 2/2003 o registri úverov a záruk, ktorým nadväzuje na nedávne legislatívne zmeny zákona o bankách.Novela zákona o bankách, ktorú sme Vám predstavili v minulom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono, ukladá klientom a ich zástupcom povinnosť pri každom obchode banke a pobočke zahraničnej banky na jej žiadosť aj bez súhlasu dotknutých osôb informovať okrem iného banku alebo pobočku zahraničnej banky o takých vlastníkoch alebo spoločníkoch bankových klientov, ktorí vlastnia viac ako 10% podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach tejto právnickej osoby a údaje o nich.

V tejto súvislosti predložila Národná banka Slovenska na pripomienkové konanie návrh opatrenia NBS, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 2/2003 o registri úverov a záruk. Pod zoznamom spoločníkov sa podľa tohto opatrenia rozumie zoznam právnických osôb (obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné číslo a označenie krajiny sídla kódom ISO) a fyzických osôb (meno, priezvisko, obchodné meno, identifikačné číslo alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu a označenie krajiny trvalého pobytu alebo miesta podnikania kódom ISO), ktorí vlastnia viac ako 10% podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach právnickej osoby, s uvedením dátumu, ku ktorému je tento zoznam spoločníkov platný.

Účinnosť opatrenia NBS navrhuje od 1. júna 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....