Banky, finančné inštitúcie

Udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o cenných papieroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2009

Nové Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2008 stanovuje s účinnosťou odo dňa 15. augusta 2008 náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s citovaným opatrením a tak sa opäť vrátime k oblasti cenných papierov, na ktorú sme sa naposledy zamerali vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 15. augusta 2008 nadobudlo účinnosť Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2008 zo dňa 7. júla 2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „opatrenie NBS“ alebo len „opatrenie“).

Opatrenie vydala Národná banka Slovenska (ďalej v texte len „NBS“) podľa § 70 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o cenných papieroch“ alebo len „zákon“). Účelom tohto opatrenia je zabezpečiť vykonávanie § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch aj po úpravách účinných odo dňa 1. novembra 2007 a odo dňa 1. januára 2008 týkajúcich sa poskytovania investičných služieb.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch sa predchádzajúci súhlas NBS vyžaduje (1) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 20%, 33% a 50% alebo na to, aby sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti, v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, (2) na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, (3) na voľbu za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, (4) na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi, (5) na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi, (6) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb, (7) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti a taktiež (8) na vykonávanie činnosti člena centrálneho depozitára.

Na základe ustanovenia § 10 opatrenia NBS sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 43/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Opatrenie NBS č. 15/2008 je uverejnené v čiastke 21/2008 Vestníka NBS a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách NBS. Oznámenie NBS o vydaní tohto opatrenia bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 276/2008 Z. z..

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....