Iné

Úkony súdu voči štátnym orgánom v občianskom súdnom konaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2015

Súdy počas občianskeho súdneho konania vykonávajú viacero úkonov. Dôkazné bremeno leží na účastníkoch konania, ktorí sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V určitých prípadoch je potrebné, aby súd vykonal úkony aj voči štátnym orgánom. V našom článku Vás oboznámime s predmetnými úkonmi.

Občianske súdne konanie je upravené zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len „vyhláška o spravovacom poriadku“). Úkony súdu sú všeobecne upravené ustanovením § 36 až 40a Občianskeho súdneho poriadku. Dokazovanie je upravené ustanoveniami § 120 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Dokazovanie
 je časťou občianskeho súdneho konania, v ktorej súd zisťuje skutkový stav prejednávanej veci na základe skutkových a právnych poznatkov. Skutkové poznatky súd získava prostredníctvom dôkazných prostriedkov. Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov, fyzických osôb a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. Pokiaľ nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, určí ho súd. Dokazovanie možno rozdeliť na (1) navrhovanie dôkazných prostriedkov, (2) zadováženie dôkazných prostriedkov, (3) vykonanie dôkazných prostriedkov a (4) hodnotenie dôkazných prostriedkov. Nás bude zaujímať predovšetkým druhý bod – zadováženie dôkazných prostriedkov.

Dôkazné prostriedky navrhujú účastníci konania. Navrhnutie dôkazných prostriedkov je jednou z náležitostí návrhu na začatie súdneho konania, ako upravuje ustanovenie § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ustanovenia § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku majú účastníci konania právo navrhnúť vykonanie dôkazného prostriedku najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd neprihliada.

Po navrhnutí dôkazov súd rozhodne, ktorý dôkaz vykoná. Súd vychádza najmä zo skutočnosti, či sa vykonaním dôkazu zistí skutkový stav vo veci a či je jeho vykonanie potrebné. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci konania, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd pri tom vychádza nielen zo všeobecných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ale aj zo špecifík osobitných konaní, napríklad podľa ustanovenia § 175a až 200n.

Po rozhodnutí súdu o vykonaní dôkazu je potrebné dôkazy zadovážiť. Zadováženie dôkazu môže súd vykonať rôznymi spôsobmi. Vo vzťahu k štátnym orgánom môže súd najmä (1) ustanoviť štátny orgán ako znalca podľa ustanovenia § 127 ods. 1, (2) dať znalecký posudok preskúmať inému znalcovi, vedeckému ústavu alebo inej inštitúcii podľa ustanovenia § 127 ods. 2, (3) uložiť štátnemu orgánu, aby predložil potrebné predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, alebo aby niečo vykonal alebo znášal, ak je to na podanie znaleckého posudku potrebné podľa ustanovenia § 127 ods. 3, (4) namiesto posudku znalca použiť potvrdenie alebo odborné vyjadrenie štátneho orgánu, o správnosti ktorých nemá súd pochybnosti podľa ustanovenia § 127 ods. 4, (5) vyzvať štátny orgán, aby bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu písomne oznámil skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie súdu, za náhradu vecných nákladov podľa ustanovenia § 128, (6) dožiadať štátny orgán, ktorý má listinu potrebnú na dôkaz, aby ju predložil podľa ustanovenia § 129 ods. 2 a (7) uložiť štátnemu orgánu, ktorý má predmet ohliadky, aby ho predložil podľa ustanovenia § 130 ods. 1.

Na vyhovenie žiadosti súd určuje lehotu podľa ustanovenia § 55 Občianskeho súdneho poriadku. Dĺžka lehoty nie je určená zákonom, určuje ju súd podľa povahy veci. Na základe žiadosti štátneho orgánu alebo ex officio môže súd lehotu aj predĺžiť.

V súvislosti so zaobstaraním dôkazov od štátnych orgánov je potrebné uviesť, že povinným na ich zaobstaranie je súd, nie účastník konania. Štátny orgán je pritom dožiadaniu súdu, ktorým súd zaobstaráva dôkaz, povinný vyhovieť v lehote ustanovenej súdom. Ak štátny orgán žiadosti nevyhovie vôbec, alebo jej nevyhovie v lehote určenej súdom, môže súd uložiť poriadkovú pokutu podľa ustanovenia § 53 Občianskeho súdneho poriadku. V súvislosti s uložením poriadkovej pokuty poukazujeme na judikát R 38/1998. Ide o uznesenie Krajského súdu v Brne spis. zn. 16 Co 456/81 zo dňa 14.1.1982, v ktorom sa súd vyjadril, že: „Pouze tehdy, jsou-li v dotazu soudu o vkladu u státní spořitelny uvedeny potřebné údaje, jež stačí ke zjištění totožnosti vkladu, může soud nezodpovězení dotazu státní spořitelny (§ 9 zákona číslo 72/1967 Sb.) posoudit jako hrubé ztěžování postupu soudu ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 o. s. ř., pro něž lze uložit pořádkovou pokutu.“. Z uvedeného uznesenia je zrejmé, že súd môže poriadkovú pokutu uložiť nielen právnickej alebo fyzickej osobe, ale aj štátnemu orgánu alebo organizácii. Súd môže podľa ustanovenia § 53 Občianskeho súdneho poriadku uložiť pokutu až do výšky 820 Eur, pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania môže uložiť pokutu až do výšky 1.640 Eur.

Okrem uvedených úkonov môže súd voči štátnym orgánom vykonávať aj ďalšie úkony, napríklad v konaní o výkone rozhodnutia. Výkon rozhodnutia upravujú ustanovenia § 251 až 351 Občianskeho súdneho konania. Súdy môžu vykonávať úkony voči štátnym orgánom v konaní o výkone rozhodnutia najmä pri výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa ustanovenia § 272 až 275a a pri zrážkach zo mzdy podľa ustanovenia § 276 až 302. Pri nariadení výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí je súd oprávnený pred nariadením výkonu rozhodnutia požiadať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a o poskytnutie súčinnosti pri preverení týchto dôvodov najmä v mieste pobytu dieťaťa alebo v mieste, kde sa dieťa zdržiava, v škole alebo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....