Banky, finančné inštitúcie

Úpravy k podporám poskytovaným zo Štátneho fondu rozvoja bývania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2009

Na základe opatrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo dočasne pozastavené prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o dôvodoch tohto opatrenia v prepojení na právnu úpravu obsiahnutú v ostatnej novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorému sa v súvislosti so zvýšením súm životného minima venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 15. novembra 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 458/2009 Z. z., ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej v texte len „opatrenie MVaRR SR“ alebo len „opatrenie“).


OPATRENIE REZORTU VÝSTAVBY

Týmto opatrením Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe § 11 ods. 14 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania“ alebo len „zákon“) ustanovilo, že v období odo dňa 15. novembra 2009 do dňa 31. decembra 2009 sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na účely (1) obstarania bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome, (2) výstavby alebo dostavby zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej v texte len „zariadenie sociálnych služieb“), alebo prestavby nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb, (3) kúpy bytu, (4) obnovy bytovej budovy, (5) výstavby nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, (6) obnovy zariadenia sociálnych služieb a (7) na účely zateplenia bytovej budovy.

V doterajšej činnosti Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej v texte len „ŠFRB“ alebo len „fond“) bolo prijímanie žiadostí zastavené len v rokoch 2004 a 2005. Dôvodom tohtoročného pozastavenia prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB bolo vyčerpanie prostriedkov z rozpočtu fondu, keďže ŠFRB eviduje žiadosti o poskytnutie podpory v celkovej výške 380 778 000 eur (11 471 318 028 Sk), pričom rozpočet ŠFRB na poskytnutie podpory, vrátane programu zatepľovania, predstavuje 215 485 000 eur (6 491 701 110 Sk).


VLÁDNY PROGRAM ZATEPĽOVANIA

Vládny program zatepľovania (ďalej v texte len „program zatepľovania“) schválila vláda SR uznesením č. 379/2009 zo dňa 20. mája 2009. Na základe citovaného uznesenia vlády SR boli zdroje kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR rozpočtovým opatrením posilnené o dodatočné zdroje vo výške 71 000 000 eur (2 138 946 000 Sk) určené na realizáciu vládneho programu zatepľovania. Cieľom vládneho programu zatepľovania je nielen podporiť zatepľovanie a v spojení s ním podporiť aj tvorbu pracovných príležitostí v stavebníctve a zmierniť tak dôsledky hospodárskej a finančnej krízy. Realizátorom vládneho programu zatepľovania sa stal Štátny fond rozvoja bývania v súčinnosti s mestami v sídle okresu, ktoré pre oblasť bývania vykonávajú prenesený výkon štátnej správy. Legislatívny rámec pre poskytovanie podpory na základe vládneho programu zatepľovania bol vytvorený prostredníctvom novelizácie zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.


NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM FONDE ROZVOJA BÝVANIA

Dňa 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 265/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej v texte len „novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania“ alebo len „novela“). Z dôvodu, aby boli podmienky pre poskytovanie podpory na základe vládneho programu zatepľovania vytvorené v čo najkratšom čase, bola v Národnej rade SR novela prerokovaná a následne schválená v skrátenom legislatívnom konaní.

V ustanovení § 4 ods. 1 písm. b) zákona novela zakotvila, že prostriedky ŠFRB možno použiť aj na realizáciu vládneho programu zatepľovania, v súvislosti s realizáciou ktorého novela v § 5 ods. 1 písm. g) zákona zaviedla nový účel, na ktorý možno poskytnúť podporu z prostriedkov fondu, týmto novým účelom je zatepľovanie bytovej budovy. Na základe § 6 ods. 6 zákona je fond povinný viesť prostriedky poskytnuté na realizáciu programu zatepľovania na samostatnom účte zriadenom na tento účel v Štátnej pokladnici.

Podľa novelou zakotveného ustanovenia § 5 ods. 3 zákona sa zatepľovaním bytovej budovy rozumie zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie, ktoré sa preukazuje (1) dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20% oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom, (2) splnením kritéria minimálnych tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

Po novele v zmysle § 8 ods. 7 zákona platí, že ak je žiadateľom o podporu fyzická osoba, ktorá je občanom SR, má na území SR trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem, možno jej podporu poskytnúť na účel obstarania bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome alebo na účel kúpy bytu, len raz, a to len na jeden z týchto účelov.

§ 9 ods. 1 písm. b) zákona novela ustanovila, že na účel zatepľovania bytovej budovy môže výšku podpory tvoriť úver na zatepľovanie bytovej budovy najdlhšie na 15 rokov pri nulovej úrokovej sadzbe v rozsahu do 100% oprávnených nákladov najviac však 50 eur (1 506 Sk) na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 80 eur (2 410 Sk) na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri bytovom dome, pričom oprávneným nákladom na zatepľovanie bytovej budovy je podľa § 9 ods. 6 zákona cena za zhotovenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce vrátane tepelno-technického posudku, inžiniersku činnosť, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti. Zatepľovaná plocha je podľa § 9 ods. 7 zákona plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.

Novela sa dotkla aj podmienok poskytnutia podpory, v rámci ktorých podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona platí, že v prípade, ak je žiadateľom o poskytnutie podpory obec, ktorá požaduje poskytnutie podpory (1) na kúpu nájomných bytov alebo (2) na výstavbu nájomných bytov vrátane bytov, ktoré sa získajú nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, táto nemusí po novele pri podaní žiadosti preukazovať, že má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20% z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory.

Podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona sa povinnosť preukázať vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20% z obstarávacej ceny po novele nevzťahuje ani na žiadateľov, ktorí žiadajú o poskytnutie podpory na zatepľovanie bytových budov.

Z ustanovenia § 10 ods. 9 zákona po novele vyplýva, že v súlade s vládnym programom zatepľovania sa podmienka limitovaného príjmu neuplatňuje pri poskytovaní podpory na zatepľovanie bytovej budovy.

V súlade s novozakotveným § 10 ods. 14 zákona možno podporu na zatepľovanie bytovej budovy poskytnúť na budovu, ktorej právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania pred rokom 1989 a nebola na jej zateplenie poskytnutá iná forma štátnej podpory. Zvýhodnenými úvermi teda novela prednostne podporuje zatepľovanie bytových budov starších ako 20 rokov, pri zatepľovaní ktorých možno očakávať vyššie úspory v spotrebe tepla na vykurovanie a z dôvodu, že na zatepľovanie bytových budov sú poskytované aj iné formy podpory, novela vylučuje ich kumuláciu pri jednotlivých budovách.

Nové ustanovenie § 11 ods. 3 zákona upravuje spôsoby zabezpečenia záväzkov na účel zatepľovania bytovej budovy, a to u žiadateľa, ktorým je fyzická osoba určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva a u žiadateľa, ktorým je právnická osoba (1) určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva alebo (2) zriadením záložného práva na pohľadávku alebo (3) označením bankovej záruky.

Z upraveného znenia § 13 ods. 3 zákona vyplýva, že počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou okrem fondu aj obec v sídle okresu u žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g) zákona a u žiadateľa, ktorý je právnickou osobou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g) zákona.

Prostredníctvom článku II novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania bola s rovnakou účinnosťou, teda s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 vykonaná aj sprievodná novelizácia zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, ktorá sa týkala mestských úradov v sídle okresu, ktoré v oblasti bývania vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, v súvislosti s predkladaním a overovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB podľa vládneho programu zatepľovania.


USMERNENIE ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

V súvislosti s preukazovaním splnenia podmienok pre poskytnutie podpory podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania na účel zatepľovania bytovej budovy a vládneho programu zatepľovania vydal Štátny fond rozvoja bývania Usmernenie č. 1/2009, ktorého plné znenie je pre Vás k dispozícii na tomto linku.


ÚVER ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Problematiky obsiahnutej v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania sa s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 dotkla aj úprava obsiahnutá v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z. o úprave súm životného minima, ktorú Vám podrobne predstavilo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....