Banky, finančné inštitúcie

Úpravy týkajúce sa bankoviek a mincí pred a po zavedení meny euro na území Slovenska

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2008

Na základe vyhlášky NBS č. 387/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zrušuje 102 vykonávacích predpisov o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v SR. Z oznámenia NBS č. 308/2008 Z. z. sú zrejmé nielen nominálne hodnoty a vzhľad, ale aj náležitosti eurobankoviek a euromincí, ktoré budú zákonnými platidlami po zavedení meny euro na území SR. So spomínanými úpravami Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámime.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť vyhláška Národnej banky Slovenska č. 387/2008 Z. z., ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných pred dňom zavedenia meny euro v SR (ďalej v texte len „vyhláška NBS“).

Oprávnenie na vydanie vyhlášky NBS vyplýva Národnej banke Slovenska (ďalej v texte len „NBS“) zo splnomocňovacieho ustanovenia v § 4 ods. 11 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z. účinným odo dňa 1. apríla 2008, zákona č. 270/2008 Z. z. účinným odo dňa 1. augusta 2008, zákona č. 397/2008 Z. z. a zákona č. 421/2008 Z. z. účinnými odo dňa 1. novembra 2008 (ďalej v texte len „generálny zákon“).

Vyhláškou NBS sa odo dňa 1. januára 2009, teda odo dňa zavedenia eura na území SR, zruší 102 vykonávacích predpisov o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia eura Národnou bankou Slovenska.

Dňa 8. júla 2008 Rada Európskej únie rozhodla, že SR spĺňa podmienky na prijatie eura a prijíma euro dňa 1. januára 2009 (Rozhodnutie Rady zo dňa 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom dňa 1. januára 2009). V súvislosti so zavedením meny euro v SR vydala NBS oznámenie č. 308/2008 Z. z. o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch (ďalej v texte len „oznámenie NBS“). Z oznámenia NBS vyplýva, že odo dňa 1. januára 2009 sa stávajú eurobankovky a euromince vrátane zberateľských euromincí vydaných NBS zákonnými platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách v SR (§ 3 generálneho zákona).

Eurobankovky majú rovnaký dizajn pre všetky členské štáty eurozóny a zúčastnené tretie štáty (San Maríno, Vatikán, Monacké kniežatstvo). Eurobankovky v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur zobrazujú architektonické motívy inšpirované „historickými obdobiami a štýlmi Európy“. Vo forme okien a brán na lícnej strane a mostov na rubovej strane predstavujú vyobrazené motívy charakteristické prvky rôznych architektonických štýlov. Ďalšími charakteristickými prvkami na eurobankovkách sú symbol Európskej únie, názov meny v rímskej a gréckej abecede, iniciálky Európskej centrálnej banky v zneniach úradných jazykov, symbol ©, ktorý upozorňuje, že autorské práva patria Európskej centrálnej banke a podpis prezidenta Európskej centrálnej banky.

Obehové euromince majú na líci spoločnú európsku stranu a na rube majú charakteristickú národnú stranu, pričom časť euromincí má pôvodnú spoločnú európsku stranu a časť euromincí má novú spoločnú európsku stranu.

Vzhľad obehových euromincí (teda spoločnej európskej strany euromincí a národných strán euromincí) vydaných jednotlivými členskými štátmi eurozóny a zúčastnenými tretími štátmi zverejňuje Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie (napríklad informácia Komisie č. 2007/C 248/07 o nových národných stranách obehových euromincí). Okrem vzhľadu obehových euromincí Európska komisia zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie aj vzhľad pamätných obehových euromincíPodrobnosti o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu ustanovuje osobitný predpis (Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 zo dňa 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 zo dňa 22. februára 1999).

Podrobné informácie o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach všetkých eurobankoviek a euromincí uverejňujú na svojich internetových stránkach NBS a Európska centrálna banka.

Podrobný popis národných strán slovenských euromincí (v nominálnej hodnote 1 a 2 euro a v nominálnych hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 eurocentov) je uvedený priamo v predmetnom oznámení NBS vrátane zobrazenia ich vzhľadu, pričom SR bude vydávať 10, 20 a 50-eurocentové mince a 1 a 2-eurové mince s novou spoločnou európskou stranou euromincí (Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí) a mince s najnižšími hodnotami (1, 2 a 5-eurocentové mince) s pôvodnou spoločnou európskou stranou.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....