Verejná správa

Verejná správa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2012

Prehodnocovanie opatrení prijatých v posledných rokoch chce vláda realizovať i v oblasti verejnej správy, najmä v súdnictve. Navrhuje dialóg o zmene volebného systému, predpokladá modernizáciu Policajného zboru SR, aktivizáciu Horskej záchrannej služby, znovuzavedie inštitút justičných čakateľov, sprísni podmienky čakateľov prokuratúry a pod.

Verejná správa vo svojej podstate predstavuje, najjednoduchšie povedané, správu vecí verejných. Zahŕňa štátnu správu a samosprávu. Prejavuje sa ako výkon verejnej moci. Z programového vyhlásenia vyplýva zámer vlády orientovať sa i na oblasť uplatňovania verejnej moci. Za cieľ si dala optimalizovať úlohu štátu. Preto navrhne posilnenie rozsahu, obsahu a intenzity činnosti štátu, ktorého funkcie boli podľa vlády neprimerane oslabované. Považuje za nevyhnutné nanovo definovať priestor na intervenciu štátu.

Vláda chce iniciovať diskusiu o potrebe zmeny volebného systému a v prípade dohody relevantných politických strán navrhnúť jeho novú úpravu. Diskusia by sa mala venovať aj prehodnoteniu financovania politických strán.

Vláda zdôrazňuje potrebu strategickej dimenzie vládnutia vytvárajúcej podmienky na to, aby sa prognózovanie vývoja, stanovovanie priorít a rozvíjanie strategického vládnutia stalo trvalou súčasťou fungovania štátu a spoločenského dialógu. Zvažuje zriadenie Centra pre strategické riadenie v štátnej správe. Za nevyhnuté považuje aj formovanie vedeckých kapacít orientovaných na skúmanie budúcnosti krajiny.

Vo svojom programovom vyhlásení vyžaduje modernizáciu a zefektívnenie verejnej správy. Zmeny by mali nastať v štruktúre orgánov miestnej štátnej správy vytvorením jednotného štátneho úradu. Jednotný úrad štátnej správy bude sledovať zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou. Znížiť by sa mali počty riadiacich štruktúr v miestnej štátnej správe. Zjednodušiť by sa mala i štruktúra ústredných orgánov štátnej správy. Vybudovať by sa mala sieť tzv. spoločných obecných úradovní.

Transparentnosť verejnej správy by malo zvyšovať i navrhované rozšírenie funkčnosti verejne dostupných databáz, akými sú Katastrálny portál, Obchodný register, Centrálny register zmlúv. Plošne by sa malo uplatňovať elektronické verejné obstarávanie, ktoré vláda mieni postupne centralizovať, pričom zákon o verejnom obstarávaní by mal prejsť ďalšími zmenami.

Dôraz sa má klásť na ďalšiu elektronizáciu verejnej správy. V plnom rozsahu by sa mal vybudovať e-government.

V oblasti súdnictva plánuje vláda vypracovať koncepciu stabilizácie a modernizácie súdnictva. Súčasne budú prehodnotené zmeny v justičnom systéme uskutočnené v rokoch 2010 – 2011. Podstatným spôsobom by mal byť revidovaný zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Stabilizovať by sa mala činnosť Centra právnej pomoci. Obnoviť by sa mal inštitút justičných čakateľov so súčasným sprísnením pravidiel čakateľskej praxe. Prehodnotený zrejme bude i doterajší systém hodnotenia sudcov. Upravené by mali byť, pravdepodobne po predchádzajúcej analýze, i trestné sadzby.

Modernizácia sa dotkne aj právnej úpravy prokurátorskej samosprávy. Prokuratúra bude budovaná ako nezávislá inštitúcia. V tejto oblasti sa očakáva najmä prijatie opatrení prispievajúcich k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti prokuratúry a o protikorupčných opatrení. Zachovaný zostane inštitút čakateľov prokuratúry. Generálnemu prokurátorovi vláda navrhne rozšíriť právomoc o podanie sťažnosti na súd pre porušenie zákona proti právoplatného rozhodnutiu súdu vydanému v trestnom konaní.

Osobám dopúšťajúcim sa protiprávneho konania by na základe navrhovaných opatrení nemali byť poskytované niektoré dávky.

Predpokladá sa, že bude realizovaná modernizácia bezpečnostných zborov spočívajúca najmä v obmene techniky a prístrojov a v rekonštrukcii objektov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, a to s využitím zdrojov EÚ. Úroveň odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru aplikáciou najnovších poznatkov by mala byť v nadchádzajúcom období zvyšovaná. Masívna podpora by mala byť venovaná podpore spolupráce s dobrovoľnými hasičskými zbormi. Prijaté by mali byť opatrenia na zvýšenie akcieschopnosti Horskej záchrannej služby. Prehodnotený by mal byť aj stav úrovne slovenských ozbrojených zložiek a súčasne má vláda v záujme posilniť ich účasť pri živelných pohromách a iných udalostiach.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....