Verejná správa

Verejné financie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2012

Predchádzajúca vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010 – 2014 zaviazala viesť zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné znížiť deficit verejných financií. Za týmto účelom predložila do Národnej rady Slovenskej republiky návrhy viacerých právnych predpisov, s ktorými si Vás dovoľujeme oboznámiť.

Vláda Slovenskej republiky si v Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010 až 2014 (ďalej len „Programové vyhlásenie vlády“) určila zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) v roku 2013 tak, aby Slovenská republika dodržala svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Väčšinu opatrení na zníženie deficitu plánovala vláda prijať od roku 2011.

Prijatie ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, o ktorom sme Vás informovali v bulletine Čarnogurský ULC Pro Bono 12/2011, bol jedným z najdôležitejších právnych predpisov, ktorý sa vláde podaril presadiť. Do uvedeného ústavného zákona sa premietli záväzky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády, najmä zavedenie záväzných výdavkových stropov verejnej správy, vytvorenie nezávislej verejnej inštitúcie, ktorá bude kontrolovať vývoj verejných financií a pravidelne o ňom informovať verejnosť a zvýšenie transparentnosti verejných financií. Zvýšenie transparentnosti verejných financií sa očakáva najmä od rozšírenia povinného obsahu rozpočtových dokumentov subjektov verejnej správy a povinného zverejňovania určených údajov.

V nadväznosti na ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti bola na základe vládneho návrhu prijatá novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zákon bol v rámci prejednania v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) rozsiahle pripomienkovaný. S návrhom novely sme Vás oboznámili v bulletine Čarnogurský ULC Pro Bono 01/2012. V súčasnej dobe prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu ďalšej novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú pripravilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Uvedený návrh upravuje postup Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pri určovaní limitu verejných výdavkov. Rozhodujúce slovo pri stanovení limitov verejných výdavkov má mať podľa návrhu novely vláda, ktorá bude do 60 dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde zverejňovať zámer znižovať hodnotu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť následne do 90 dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde na základe zámeru vlády znižovať hodnotu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti určí a zverejní limit verejných výdavkov na 4 nasledujúce rozpočtové roky. Navrhovaná úprava počíta len s vyvodením politickej zodpovednosti za nedodržanie výdavkových limitov, s priamymi sankciami návrh novely nepočíta. Po prípadnom schválení návrhu by sa mal prvýkrát určovať limit verejných výdavkov na roky 2014 až 2017 v termíne do 30. júna 2013.

Verejné obstarávanie je ďalšou dôležitou súčasťou verejných financií. Počas volebného obdobia predchádzajúcej vlády prešiel zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní veľkou novelizáciou, o ktorej sme Vás informovali v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál – Verejné obstarávanie. Novelou boli zavedené povinné elektronické aukcie, znížené limity pre určenie rozsahu zákazky, zmeny limitov pri podlimitných a podprahových zákazkách ako aj sprísnené pravidlá pri zadávaní podprahových zákaziek. Návrh novely síce vychádzal z poslaneckej iniciatívy, napriek tomu však bol v niektorých bodoch zhodný s návrhom uvedeným v Legislatívnom pláne vlády na rok 2011.

Zavedenie elektronických aukcií spoločne s už jestvujúcim dynamickým nákupným systémom predstavujú spôsob zabezpečenia transparentnosti verejného obstarávania. Budúcnosť verejného obstarávania spočíva práve v elektronizácií celého procesu. Hlavnými výhodami dynamického nákupného systému sú rýchlosť, jednoduchosť a transparentnosť. V spojení s elektronickou aukciou vytvára predpoklady pre najhospodárnejšie uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa v trhových podmienkach. Elektronické aukcie sa od apríla 2011 povinne používajú pri nadlimitných zákazkách, od začiatku roka 2012 i na podlimitné zákazky.

Vláda sa v legislatívnych úlohách na rok 2011 zaviazala predložiť Legislatívny zámer zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 21. septembra 2011 bolo ukončené medzirezortné pripomienkovanie vecného návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bol vypracovaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Podľa uvedeného nelegislatívneho dokumentu je cieľom navrhovanej právnej úpravy zvýšenie efektívnosti tohto inštitútu tak, aby došlo k poklesu vysúťažených cien pre verejného obstarávateľa a k obmedzeniu korupčného potenciálu. Navrhovaná právna úprava je založená na princípoch (1) zníženia rozsahu výnimiek zo zákona iba na tie situácie, keď sa dá ich uplatnenie ekonomicky racionálne zdôvodniť, (2) zvýšenia transparentnosti obstarávacích procesov prostredníctvom maximálneho zverejňovania, (3) povinnej ex-ante analýzy podoby obstarávacej dokumentácie s ohľadom na dosiahnutie dostatočnej miery konkurencie medzi uchádzačmi, (4) znižovania administratívnej záťaže uchádzačov a obmedzenia možnosti ich vyraďovania zo súťaží z formálnych dôvodov, (5) povinného zdôvodňovania ekonomickej racionality požiadaviek špecifikovaných v zadávacej dokumentácii a (6) zvýšenia efektívnosti kontrolných mechanizmov.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadiť pravidlá, ktoré obmedzia schvaľovanie legislatívnych a iných návrhov s nekrytým účinkom na verejné financie, čo sa jej nepodarilo presadiť. Rovnako sa jej nepodarilo zrušiť Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....