Banky, finančné inštitúcie

Vláda predstavuje návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2007

V pripomienkovom konaní vlády je pripravený návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Návrh zákona je vypracovaný podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. Predpokladaná účinnosť nového zákona je určená na deň 1. január 2008.V pripomienkovom konaní vlády je pripravený návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Návrh zákona je vypracovaný podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. Predpokladaná účinnosť nového zákona je určená na deň 1. január 2008.

Cieľom návrhu je, v súvislosti s prístupovým procesom SR k Európskym spoločenstvám, implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS, známa pod názvom 8. smernica EÚ.

Smernica si kladie za cieľ rozsiahlu, hoci nie úplnú, harmonizáciu požiadaviek týkajúcu sa zákonného auditu, pričom nebráni členskému štátu zaviesť v národnej legislatíve aj prísnejšie požiadavky, ak nie je v tejto v smernici ustanovené inak. Nová smernica je oproti predchádzajúcim právnym predpisom koncipovaná širšie, keďže prehlbuje povinnosti zákonných (štatutárnych) audítorov, kladie nové požiadavky na ich nezávislosť a etiku, zavádza externé zabezpečovanie kontroly kvality pod verejným dohľadom nad audítorskou profesiou, snaží sa o zlepšenie spolupráce medzi kontrolnými orgánmi v EÚ a poskytuje základ pre účinnú a vyrovnanú medzinárodnú spoluprácu s kontrolnými orgánmi tretích krajín.

Návrh zákona upravuje postavenie a činnosť audítorov, audítorských spoločností, asistentov audítora, definuje audit a podmienky, za ktorých sa môže vykonávať. Ďalej upravuje pôsobenie komory audítorov, zriadenie a pôsobnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, ako aj postup úradu pri vykonávaní dohľadu nad výkonom auditu.

Audit budú podľa tohto návrhu môcť vykonávať len tí audítori alebo audítorské spoločnosti, ktorí boli  zapísaní v SR do zoznamu audítorov alebo zoznamu audítorských spoločností. Tieto zoznamy budú musieť byť verejne prístupné, pričom sa navrhuje, aby tieto zoznamy viedol novo zriaďovaný úrad. Veľký dôraz kladie smernica na dobrú povesť audítora a audítorskej spoločnosti. Kvalifikácia v oblasti auditu, ktorú získali audítori v jednotlivých členských štátoch, sa podľa smernice považuje za rovnocennú v celej EÚ. To znamená, že členské štáty sú povinné navzájom si tieto kvalifikácie uznávať. Preto audítor z členského štátu, ktorý sa bude uchádzať o licenciu v SR, nebude musieť vykonať audítorskú skúšku v plnom rozsahu, ale budú sa preverovať iba jeho znalosti týkajúce sa zákonov a právnych predpisov platných v SR.

Vzhľadom na to, že smernica kladie veľký dôraz na sústavné vzdelávanie audítorov, sprísňujú sa podmienky aj v tejto oblasti. Ak sa audítori a asistenti audítora procesu sústavného vzdelávania nebudú zúčastňovať, bude im možné uložiť primerané sankcie. Audítori takisto musia dodržiavať najvyššie etické normy, pričom sa musia riadiť zásadami profesijnej etiky, čo zahŕňa, keďže vykonávajú poslanie vo verejnom záujme, ich bezúhonnosť, nestrannosť a ich odbornú spôsobilosť, ako aj náležitú starostlivosť. Zároveň audítori a audítorské spoločnosti musia bezpodmienečne rešpektovať súkromie svojich klientov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa bude vzťahovať aj na všetky osoby, ktoré sú zamestnané alebo boli zamestnané príslušnými orgánmi dohľadu, čo však nebude môcť brániť výmene dôverných informácií medzi týmito orgánmi.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....