Služby

Vláda prerokovala návrh zákona o tepelnej energetike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2006

Vláda v týchto dňoch prerokovala návrh zákona o tepelnej energetike, ktorý by mal reagovať na potreby praxe a je snahou odstrániť niektoré legislatívne nedostatky súčasnej právnej úpravy. V zákone sa dopĺňajú a upresňujú definície dodávateľa, odberného miesta teplej úžitkovej vody, tepla v teplej úžitkovej vode, dopĺňajú sa podmienky a náležitosti žiadosti o podnikanie vo výrobe tepla, práva podnikateľa pri vstupe na cudzie pozemky a do cudzích budov a jeho práva na činnosť v ochrannom pásme. Dopĺňajú a upresňujú sa taktiež práva obce pri výstavbe tepelných zariadení.Vláda v týchto dňoch prerokovala návrh zákona o tepelnej energetike, ktorý by mal reagovať na potreby praxe a je snahou odstrániť niektoré legislatívne nedostatky súčasnej právnej úpravy. V zákone sa dopĺňajú a upresňujú definície dodávateľa, odberného miesta teplej úžitkovej vody, tepla v teplej úžitkovej vode, dopĺňajú sa podmienky a náležitosti žiadosti o podnikanie vo výrobe tepla, práva podnikateľa pri vstupe na cudzie pozemky a do cudzích budov a jeho práva na činnosť v ochrannom pásme. Dopĺňajú a upresňujú sa taktiež práva obce pri výstavbe tepelných zariadení.

Návrh novely upravuje tiež povinnosti a právne vzťahy dodávateľa tepla, odberateľa a konečného spotrebiteľa. Dodávateľovi sa ustanovujú nové povinnosti, pričom návrh novely zákona ukladá dodávateľovi plniť tieto povinnosti najmä s ohľadom na skutočnosť, že odberateľ a konečný spotrebiteľ prostredníctvom svojho zástupcu doposiaľ nemohli byť účastníkmi technického odpisovania dodávok vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na jej prípravu. Ustanovuje sa napríklad povinnosť dodávateľa tepla merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, ak o to požiadajú všetci dotknutí odberatelia. Dodávateľ tepla by mal byť ďalej povinný merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy. Súčasne by mal byť povinný merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom, ktorým je spravidla meradlo umiestnené na päte domu alebo umiestnené tam, kde sa dodávateľ a odberateľ dohodnú. Rovnako sa pre dodávateľa tepla ustanovuje povinnosť dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MH SR. Na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody by mal byť dodávateľ povinný merať určeným meradlom množstvo dodanej studenej vody a umožniť odberateľovi a zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonávať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.

Ak je dodávka teplej úžitkovej vody pre dodávateľa nehospodárna z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, dodávateľovi, odberateľovi a zástupcovi konečných spotrebiteľov sa má umožniť uzavretie dohody o obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody. Nehospodárnosťou sa pritom rozumie stav, kedy je u odberateľa alebo u konečného spotrebiteľa taká nízka spotreba teplej úžitkovej vody v priebehu 24 hodinovej dodávky, že náklady spojené s výrobou teplej úžitkovej vody, náklady spojené s cirkuláciou teplej úžitkovej vody v potrubiach prevýšia zisk z odberu teplej úžitkovej vody.

Novela by mala uložiť povinnosť zabezpečiť raz ročne, vždy pred začiatkom nového vykurovacieho obdobia, technickú prehliadku prevádzkovej časti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom (spravidla sústava za určeným meradlom, priamo v bytovom dome alebo inom dome) na účel zistenia prevádzkyschopnosti, funkčnosti a možného zvýšenia energetickej účinnosti týchto zariadení. O vykonanej prehliadke potom vydá fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, písomné potvrdenie osvedčujúce skutočnosť, že bola vykonaná technická prehliadka prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení po odbernom mieste.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....