Iné

Vláda SR pripravuje – Deregulácia cien nájmov bytov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2009

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s koncepciou spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov, ktorú na svojom septembrovom zasadnutí schválila vláda SR a nadviažeme tak na úpravu obsiahnutú v Opatrení Ministerstva financií SR č. 02/R/2008, ktorým bolo s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2008 zmenené a doplnené Opatrenie Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Tieto zmeny a doplnenia Vám podrobne priblížilo minuloročné októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Uznesením vlády SR č. 357 zo dňa 28. mája 2008 bol schválený návrh postupu riešenia súvisiaceho s problematikou deregulácie cien nájmu bytov v súkromnom sektore. V tejto súvislosti vláda SR podmienila ďalšie uplatňovanie regulovaných cien nájmu bytu v súkromnom sektore okrem iného povinnosťou nájomcov bytov prihlásiť sa na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v lehote do dňa 31. decembra 2008.

Táto povinnosť bola zakotvená v Opatrení Ministerstva financií SR zo dňa 25. septembra 2008 č. 02/R/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií SR zo dňa 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (ďalej v texte len „novela opatrenia MF SR“ alebo len „novela“). Novela nadobudla účinnosť odo dňa 1. októbra 2008 a jej obsah Vám podrobne predstavilo minuloročné októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

O Opatrení Ministerstva financií SR zo dňa 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. mája 2008, Vás podrobne informovalo minuloročné marcové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám dali do pozornosti, že po novele z § 4a ods. 1 opatrenia vyplýva, že maximálna cena nájmu bytu určená podľa § 1 opatrenia vrátane jej prípustného zvýšenia podľa § 3 opatrenia sa po 31. decembri 2011 uplatní len vtedy, ak sú súčasne splnené viaceré podmienky, a to konkrétne, že (1) ide o byt, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu bytov podľa § 1 opatrenia, (2) prenajímateľom bytu podľa predchádzajúceho bodu (1) nie je štát, vyšší územný celok, obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená štátom, vyšším územným celkom alebo obcou, (3) nájomca, spoloční nájomcovia alebo ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nájomcom nie sú k 1. októbru 2008 výlučnými vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi porovnateľného bytu alebo nehnuteľnosti alebo jej časti určenej na trvalé bývanie v obci, v ktorej užívajú nájomný byt, alebo najviac do vzdialenosti 50 km od územnej hranice takejto obce, pričom spoluvlastníkmi takéhoto porovnateľného bytu alebo nehnuteľnosti alebo jej časti nie sú iné osoby ako nájomca, spoloční nájomcovia alebo ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nájomcom, (4) prenajímateľ bytu sa nedohodol alebo nedohodne písomne s nájomcom bytu o cene nájmu bytu pred 1. januárom 2012 inak a tiež podmienka, že (5) nájomca bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa bodov (1) až (4) sa do dňa 31. decembra 2008 prihlási na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR, a to na tlačive uverejnenom na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré sme Vám v citovanom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež dali do pozornosti.

Súhrnná informácia vyplývajúca z údajov, ktoré pri predmetnom prihlasovaní sa v zmysle novely opatrenia MF SR poskytli nájomcovia bytov, je pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Na základe bodu B.4. vyššie spomínaného uznesenia vlády SR č. 357 zo dňa 28. mája 2008 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR spracovalo a následne predložilo na rokovanie vlády SR návrh koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov, tento návrh bol schválený uznesením vlády SR č. 640 zo dňa 16. septembra 2009.

Schválená koncepcia spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov (ďalej v texte len „koncepcia“) predstavuje hlavný východiskový dokument, ktorý analyzuje súčasnú situáciu a na tomto základe uvádza možnosti usporiadania súčasných vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov, pri ktorých sa uplatňuje regulovaná cena nájmu. Cieľom koncepcie je navrhnúť spôsob riešenia týchto vzťahov s ambíciou umožniť súkromným vlastníkom za zákonom ustanovených podmienok jednostranne ukončiť nájomné vzťahy, zabezpečiť nájomcom bytov za vopred vyšpecifikovaných podmienok adekvátnu náhradu za užívané byty a takto následne umožniť vlastníkom nakladať s vlastnenou nehnuteľnosťou podľa svojich predstáv.

Koncepcia uvádza šesť spôsobov usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov a nájomcov v bytoch v domoch týchto vlastníkov, a to (1) riešenie založené na finančnom odškodnení súkromných vlastníkov bytov v bytových domoch alebo ich častí z prostriedkov štátu jednorazovou sumou rovnajúcou sa hodnote nehnuteľnosti určenej podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, (2) odškodnenie všetkých nájomcov poskytnutím jednorazovej finančnej čiastky z prostriedkov štátu rovnajúcej sa hodnote užívaného bytu stanovenej podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, (3) odškodnenie všetkých nájomcov bytov v bytových domoch súkromných vlastníkov jednorazovou finančnou čiastkou, vychádzajúcou z percentuálneho podielu hodnoty užívaného bytu stanovenej podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (alebo vychádzajúcou z obstarávacej ceny porovnateľného bytu z hľadiska veľkosti, veku a kvality so zohľadnením regionálnych disparít), (4) riešenie založené na finančnej úhrade rozdielu medzi voľne dohodovaným trhovým nájomným a regulovaným nájomným, ktorú by dostávali mesačne formou príspevku na bývanie všetci nájomcovia bytu (alebo nájomcovia bytu vybraní podľa spracovaných merateľných sociálnych kritérií) od štátu, aby mohli uhrádzať voľne dohodnutú výšku nájomného vlastníkovi bytu, (5) vzájomná výmena bytu medzi nájomcom užívaného bytu, ktorému jeho príjmy nedovoľujú uhrádzať trhové nájomné a inou fyzickou osobou, ktorá je schopná a ochotná takéto nájomné uhrádzať, pretože je finančne dostatočne zabezpečená a uvedený byt napĺňa jej predstavy o bývaní a (6) poskytovanie náhradných bytov obstaraných z prostriedkov štátu pre tých nájomcov bytov v (prevažne) bytových domoch súkromných vlastníkov, ktorí to vzhľadom na svoj sociálny status potrebujú.

Koncepcia hodnotí reálnosť a vhodnosť navrhovaných riešení, ktorých uplatnenie je determinované predovšetkým Ústavou SR a platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na riešenú oblasť, nárokmi na finančné prostriedky štátu a očakávaným prínosom pre vlastníkov a nájomcov uvedených nájomných vzťahov, pričom tieto možnosti uplatnenia jednotlivých spôsobov riešení hodnotí z pohľadu nájomcov bytov, súkromných vlastníkov domov ako aj z pohľadu dosahov na štátny rozpočet.

Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností koncepcia za najvhodnejší považuje posledný spôsob riešenia, teda poskytovanie náhradných bytov obstaraných z prostriedkov štátu pre tých nájomcov bytov v (prevažne) bytových domoch súkromných vlastníkov, ktorí to vzhľadom na svoj sociálny status potrebujú. Pri tomto spôsobe koncepcia konštatuje, že nároky na finančné prostriedky štátu na zabezpečenie náhradných bytov pre zákonom vymedzenú skupinu nájomcov sú v porovnaní s inými spôsobmi riešenia prijateľné, že tento spôsob riešenia nielen zohľadňuje rozdielny prístup k nájomcom vo väzbe na ich sociálny status, ale súčasne zabezpečí aj úplné odstránenie problému v priebehu niekoľkých rokov od účinnosti právnej úpravy, ktorá by mala byť spracovaná v budúcnosti a o ktorej sa ešte zmienime.

S prihliadnutím na spomínaný spôsob riešenia, ktorý koncepcia vyhodnotila ako najvhodnejší, je v časti II. koncepcie už vymedzený aj okruh nájomných bytov, na ktoré by sa navrhované (šieste) riešenie malo vzťahovať, teda pri ktorých sa navrhuje ukončenie nájomných vzťahov.

V predchádzajúcom texte sme sa už zmienili, že koncepcia ako najreálnejšie preferuje riešenie založené na poskytovaní náhradných nájomných bytov pre vymedzenú skupinu nájomcov, a z tohto dôvodu boli pre tento spôsob riešenia už spracované aj hlavné zásady pre jeho uplatnenie, tieto sú obsiahnuté v časti III. koncepcie.

Kompletné znenie koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov je pre Vás k dispozícii na tomto linku.

V súvislosti s už spomínaným riešením založeným na poskytnutí náhradných nájomných bytov obstaraných z finančných prostriedkov štátu pre vymedzenú skupinu nájomcov bude potrebné pripraviť viaceré právne úpravy, z tohto dôvodu vláda SR uznesením č. 640 zo dňa 16. septembra 2009 v lehote do dňa 31. decembra 2010 uložila (1) ministrovi financií v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh zákonnej úpravy regulácie cien nájmu bytov vo verejnom nájomnom sektore s cieľom stanovenia maximálnej ceny nájmu bytov vo verejnom nájomnom sektore, (2) ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovať a predložiť na rokovanie vlády novú právnu úpravu príspevku na bývanie, a to vyčlenením tohto príspevku z pomoci v hmotnej núdzi a určením jeho výšky tak, aby boli vytvorené podmienky pre udržateľnosť primeraného bývania, (3) ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja v zákonnej podobe upraviť rozsah, podmienky a spôsob financovania obstarania náhradných nájomných bytov a vymedziť ich charakteristiky v záujme pripraviť podmienky obstarania náhradných nájomných bytov financovaných z verejných prostriedkov štátu a v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov a o spôsobe ich usporiadania.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....