Iné

Vláda SR pripravuje – Úprava platenia odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2008

Vláda SR pripravila nariadenie, ktorým by sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 mala ustanoviť výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktorých úhrada bude po novele zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinná odo dňa 1. januára 2009. Návrh citovaného nariadenia vlády SR Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje práve v tomto vydaní. 

Zákonom č. 219/2008 Z. z. bola vykonaná novelizácia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy“ alebo len „novela“). O novele prinášajúcej znovuzavedenie odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktoré možno považovať za tzv. selektívnu daň, a ktorej sa návrh predmetného nariadenia vlády SR týka, Vás taktiež informujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 27a novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy má byť výška odvodu a spôsob platenia odvodov podrobnejšie upravená nariadením vlády SR. Vláda SR už návrh tohto nariadenia pripravila a schválila. Odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, ktorých úhrada bude povinná odo dňa 1. januára 2009, sú v pripravenom návrhu nariadenia vlády SR už nastavené v mene euro.

V zmysle pripraveného návrhu nariadenia vlády SR by odvod mala platiť právnická alebo fyzická osoba, na žiadosť ktorej sa rozhodlo o odňatí poľnohospodárskej pôdy, a taktiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá zabrala poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Výška odvodu za trvalé odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy by mala závisieť od jej zaradenia podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1. až  4. skupiny. Pri pôde zaradenej do 1. skupiny by mal odvod predstavovať sumu 15 eur (451,89 Sk) za štvorcový meter (ďalej v texte len „m2“), pri pôde zaradenej do 2. skupiny 12 eur (361,51 Sk) za m2. Z hľadiska kvality za horšie pôdy spadajúce do 3. skupiny by mal byť odvod stanovený v sume 9 eur (271,13 Sk) za m2 a pri pôde zaradenej do 4. skupiny by mal  odvod predstavovať sumu 6 eur (180,76 Sk) za m2. V prípade dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy v 1. až  4. bonitnej skupine by mal byť odvod jednotný, a to vo výške 1 euro (30,126 Sk) za m2.

Odvody by sa mali uhrádzať bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovou poukážkou. Za deň platby odvodu by sa mal považovať deň, keď poukázaná suma bola pripísaná v prospech účtu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy by sa mal platiť jednorazovo a mal by byť splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy. Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy by sa mal platiť jednorazovo na celý čas trvania, za každý, aj začatý, rok trvania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy a mal by byť splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy. Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy by sa mal platiť jednorazovo a mal by byť splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o usporiadaní druhu pozemku.

Účinnosť nariadenia vlády SR sa vo väzbe na novelu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy navrhuje odo dňa 1. januára 2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....