Iné

Vykonávanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2011

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia nebude podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach a novely zákona o zdravotnom poistení za rok 2011 v roku 2012 už vykonávať zamestnávateľ, ale príslušná zdravotná poisťovňa. O zmenách vo vykonávaní ročného zúčtovania Vás podrobnejšie informujeme v tomto článku bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Od roku 2004 vykonávali ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov zamestnávatelia. Ak sa zamestnanec rozhodol, mohol vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sám. Samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej aj „SZČO“), t.j. podnikatelia, podávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia rovnako sami.

Uvedený systém bol pre zamestnávateľov zaťažujúci, keďže zamestnávateľ bol nútený získavať od zamestnancov všetky potrebné informácie, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet poistného na zdravotné poistenie. Údaje poskytované zamestnancami boli často neúplné, a to najmä z dôvodu, že niektorí zamestnanci sa nedostatočne orientujú v systéme zdravotného poistenia.

Odborná terminológia používaná na tlačivách na vykonanie ročného zúčtovania je pre laickú verejnosť pomerne nezrozumiteľná a často tak dochádza k neúmyselným chybám pri samotnom výpočte poistného. Uvedené dôvody boli podkladom pre vypracovanie novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“ alebo len „zákon“) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

V snahe znížiť administratívnu náročnosť pre podnikateľov a zamestnávateľov novela zaviedla nový spôsob vykonávania zúčtovania zdravotného poistenia, a to zdravotnou poisťovňou.

S účinnosťou novely zákona, t.j. odo dňa 1. mája 2011, sú zdravotné poisťovne povinné vykonávať ročné zúčtovanie za svojich poistencov. V prípade, že títo poistenci budú mať aj zamestnávateľov, zdravotná poisťovňa bude povinná vykonať ročné zúčtovanie na zdravotné poistenie aj za uvedených zamestnávateľov.

Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti súčasnému stavu nemení.

Ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojich poistencov vykoná zdravotná poisťovňa. Ak poistenec zomrie, ročné zúčtovanie poistného sa nevykoná. Lehota na vykonanie ročného zúčtovania je do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Predpokladá sa, že v budúcnosti sa uvedená lehota na vykonanie ročného zúčtovania skráti, čo však bude predmetom samostatného legislatívneho procesu. Ak bola poistencovi predĺžená lehota na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného sa vykoná najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom má poistenec povinnosť podať daňové priznanie.

Zúčtovanie poistného za poistencov a zamestnávateľov, členenie i štruktúra zostávajú zachované tak ako doposiaľ. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol. Zdravotná poisťovňa je povinná poistencom a zamestnávateľom písomne oznámiť výšku nedoplatku alebo preplatku. V oznámení uvedie údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení bude môcť platiteľ poistného alebo poistenec podať nesúhlasné stanovisko, a to v lehote 15 dní od jeho doručenia. Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému vo výkaze nedoplatkov je možné podať námietky rovnako v lehote 15 dní od doručenia výkazu. V námietke požiada o opravu ročného zúčtovania a doloží dôkazy preukazujúce namietané skutočnosti. Podanie námietky nemá odkladný účinok.

Nedoplatok poistného je splatný najneskôr do 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Zoznam zamestnancov a výšku odvedeného nedoplatku doručí zamestnávateľ zdravotnej poisťovni. Nedoplatok zaplatený zdravotnej poisťovni uhradí zamestnanec zamestnávateľovi, pričom forma úhrady je predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa. Zachováva sa povinnosť zúčtovania vzájomných pohľadávok a záväzkov. Preplatok poistného je splatný v lehote 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak zdravotná poisťovňa neodvedie preplatok riadne a včas, platiteľ poistného si môže uplatniť nárok na preplatok priamo na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo prostredníctvom zamestnávateľa. Preplatky alebo nedoplatky menšie ako 5 Eur sa neplatia.

Zamestnávateľ je povinný vykázať zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za kalendárny mesiac za jednotlivých zamestnancov. SZČO je povinná písomne vykázať výšku preddavku na poistné do ôsmich dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné. Ak došlo k zmene zdravotnej poisťovne, je SZČO povinná vykázať výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka. Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená vyžiadať si od platiteľa poistného doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného. Pokiaľ vyžiadané podklady nebudú zdravotnej poisťovni predložené, môže zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a výšku poistného z priemernej mesačnej mzdy. Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 sa vykoná v roku 2012. Podobne sa ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2011 vykoná v roku 2012.

Novela zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o zdravotnom poistení nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....