Iné

Vymáhanie koncesionárskych poplatkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2009

Slovenský rozhlas a spoločnosť Lawyer Partners a.s. sa mimosúdnou cestou dohodli na ukončení súdnych sporov. Ich mimosúdna dohoda sa týka aj vymáhania koncesionárskych poplatkov, ktorým sa bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO intenzívne venuje už od roku 2006. Aktuálne informácie súvisiace s vymáhaním koncesionárskych poplatkov Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO opäť radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na predminuloročné decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V súvislosti s vymáhaním koncesionárskych poplatkov uzavrel v minulosti Slovenský rozhlas so spoločnosťou BSP Lawyer Partners a.s. (v súčasnosti vystupujúcou pod obchodným menom Lawyer Partners a.s.) tri zmluvy.

Dňa 15. júla 2005 bola uzatvorená Rámcová zmluva o postúpení pohľadávok (ďalej v texte len „Rámcová zmluva“), v ktorej na strane postupcu pohľadávok z nezaplatených koncesionárskych poplatkov vystupoval Slovenský rozhlas a na strane postupníka spoločnosť BSP Lawyer Partners a.s., ktorá v súčasnosti vystupuje pod obchodným menom Lawyer Partners a.s. (ďalej v texte len „Lawyer Partners a.s.“).

Medzi Slovenským rozhlasom a spoločnosťou Lawyer Partners a.s. bola následne dňa 20. septembra 2005 uzatvorená Realizačná zmluva č. 1 k Rámcovej zmluve, predmetom ktorej bolo postúpenie 265 362 pohľadávok v celkovej výške 91 619 930 Sk (3 041 224,52 eur) a dňa 27. januára 2006 Realizačná zmluva č. 2 k Rámcovej zmluve, ktorou bolo postúpených 90 555 pohľadávok v súhrnnej výške 14 136 760 Sk (469 254,46 eur).

Na základe citovaných zmlúv tak spoločnosť Lawyer Partners a.s. začala od platiteľov koncesionárskych poplatkov vymáhať okrem nimi neuhradených koncesionárskych poplatkov aj poplatky z omeškania, a to za každý, aj len začatý mesiac omeškania, u fyzických osôb vo výške 5 000 Sk (165,97 eur) a u právnických osôb vo výške 15 000 Sk (497,91 eur) za každý prijímač, za ktorý bol platiteľ v omeškaní s platbou. S odporúčaniami týkajúcimi sa postupu v týchto prípadoch sme Vás podrobne oboznámili v júnovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v roku 2006.

Inštitút koncesionárskych poplatkov upravuje zákon č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o koncesionárskych poplatkoch“). Ustanovením § 10b zákona č. 96/2006 Z. z. bol s účinnosťou odo dňa 21. februára 2006 do zákona o koncesionárskych poplatkoch zakotvený tzv. prvý generálny pardon. Predmetnú právnu úpravu sme pre Vás spracovali vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v roku 2006.

Dňa 12. júla 2007 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona o koncesionárskych poplatkoch, vykonaná prostredníctvom zákona č. 309/2007 Z. z., ktorá do zákona o koncesionárskych poplatkoch včlenila nové ustanovenie § 10c označované aj ako tzv. druhý generálny pardon, s výkladom ktorého sme Vás oboznámili v júnovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v roku 2007.

V októbri roku 2006 mal Slovenský rozhlas záujem odstúpiť od Rámcovej zmluvy. Spoločnosť Lawyer Partners a.s. možnosť platného odstúpenia odmietla s odvolaním sa na už realizované čiastočné plnenie Rámcovej zmluvy zo strany Slovenského rozhlasu.

Po vzájomných rokovaniach oboch zmluvných strán týkajúcich sa zosúladenia ustanovení Rámcovej zmluvy s úpravou obsiahnutou v zákone č. 96/2006 Z. z. podal Slovenský rozhlas dňa 12. októbra 2006 žalobu o určenie absolútnej neplatnosti Rámcovej zmluvy v spojení s Realizačnými zmluvami č. 1 a 2 k Rámcovej zmluve, v ktorej vychádzal z podozrenia, že Rámcová zmluva bola pravdepodobne uzavretá v rozpore so zákonom o koncesionárskych poplatkoch, taktiež v rozpore so zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov a v rozpore so zákonom č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov vo väzbe na ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). Okresný súd Bratislava I, konajúci v tejto veci v prvom stupni, žalobu Slovenského rozhlasu dňa 20. októbra 2008 zamietol a vyššie citované zmluvy označil za platné. Dňa 6. novembra 2008 doručil Slovenský rozhlas Okresnému súdu Bratislava I odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu, ktoré prvostupňový súd po doručení vyjadrenia k podanému odvolaniu zo strany Lawyer Partners a.s., predložil odvolaciemu súdu, teda Krajskému súdu v Bratislave. Okrem vyššie popísaného súdneho konania prebiehali medzi Slovenským rozhlasom a spoločnosťou Lawyer Partners a.s. aj ďalšie konania, napríklad konanie týkajúce sa zmluvnej pokuty, ktorú mal spoločnosti Lawyer Partners a.s. zaplatiť Slovenský rozhlas.

Slovenský rozhlas a spoločnosť Lawyer Partners a.s. uzatvorili dohodu o mimosúdnom urovnaní všetkých svojich súdnych sporov a na jej základe dňa 29. decembra 2008 obe strany doručili príslušným súdom návrhy na späťvzatie svojich podaní v prebiehajúcich konaniach, teda v konaní o určenie neplatnosti Rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok z nezaplatených koncesionárskych poplatkov zo dňa 20. septembra 2005 a dvoch Realizačných zmlúv k Rámcovej zmluve, v kauze zmluvnej pokuty a ďalších súvisiacich kauzách.

Predmetnou mimosúdnou dohodou došlo medzi oboma stranami k úplnému započítaniu ich vzájomných pohľadávok, pričom žiadna zo strán si nebude v súčasnosti a ani v budúcnosti nárokovať ďalšie finančné ani iné plnenia a na tomto základe už spoločnosť Lawyer Partners a.s. nebude vymáhať poplatky z omeškania od platiteľov koncesionárskych poplatkov.

Výnimkou sú už prebiehajúce (začaté) súdne spory o zaplatenie nedoplatkov na koncesionárskych poplatkoch, ktoré budú dokončené. Ak teda platiteľ koncesionárskych poplatkov v minulosti koncesionárske poplatky neuhradil a spoločnosť Lawyer Partners a.s. už podala na príslušnom súde žalobný návrh, v týchto konaniach bude pokračovať naďalej, spoločnosť Lawyer Partners a.s. však už nebude pokračovať vo vymáhaní poplatkov z omeškania. V zmysle mimosúdnej dohody už spoločnosť Lawyer Partners a.s. nebude podávať žiadne nové žalobné návrhy smerujúce k vymáhaniu koncesionárskych poplatkov.

Snahe zabrániť zbytočným sporom z nedorozumenia, či ďalšiemu plateniu poplatkov z omeškania zo strany platiteľov koncesionárskych poplatkov má napomôcť sprístupnená nová internetová stránka www.koncesionari.sk.

Účelom vyššie spomínanej internetovej stránky je aj sprístupnenie údajov o úhradách a prípadných nedoplatkoch na koncesionárskych poplatkoch, ktoré platiteľom koncesionárskych poplatkov vznikli za obdobie do dňa 31. marca 2008 (teda do dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 68/2008 Z. z., o ktorom sa zmienime v ďalšom texte). Možnosť overiť si na tejto stránke výšku svojho nedoplatku má každý platiteľ koncesionárskych poplatkov, a to po zadaní desaťmiestneho čísla SIPO alebo svojho variabilného symbolu. Stránka obsahuje aj prehľad predpisov a úhrad, ktoré platiteľ koncesionárskych poplatkov vykonal v minulosti.

S účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 boli koncesionárske poplatky za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov nahradené novým inštitútom, a to úhradou za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom (ďalej v texte len „úhrada“). Platenie, vyberanie a vymáhanie tejto úhrady upravuje zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon“), s výkladom ktorého sme Vás podrobne oboznámili v decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z roku 2007.

Na základe spomínaného zákona majú fyzické osoby, ktoré sú koncovými odberateľmi elektriny v odbernom mieste, z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome (ďalej v texte len „fyzická osoba“) a zamestnávatelia, ktorí v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávajú aspoň troch zamestnancov (ďalej v texte len „zamestnávateľ“) povinnosť za služby poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom platiť úhradu vo výške 4,65 eura (140 Sk), pričom pri zamestnávateľoch s vyšším počtom zamestnancov sa zvyšuje aj suma povinnej úhrady. Vyberateľom tejto úhrady je Rozhlasová a televízna spoločnosť (RTVS, s.r.o.), ktorá v prípade nezaplatenia úhrady doručí fyzickej osobe alebo zamestnávateľovi výzvu na zaplatenie úhrady vrátane poštovného v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Fyzickej osobe, ktorá úhradu a poštovné nezaplatí v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy, vznikne povinnosť zaplatiť vyberateľovi (RTVS, s. r. o.) už okrem úhrady a poštovného aj pokutu 16,60 eura (500 Sk). Pri zamestnávateľoch je výška pokuty v závislosti od počtu zamestnancov ustanovená od sumy 33,19 eura (1 000 Sk) pri sadzbe úhrady vo výške 4,65 eura (140 Sk), až do sumy 165,97 eura (5 000 Sk) pri sadzbe úhrady vo výške 464,71 eura (14 000 Sk).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....