Iné

Výška náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2008

Nové Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 14. mája 2008 č. 12384-1/2008-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008 ustanovuje výšku týchto náhrad pre rok 2008 za jeden bod. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnejšie informácie o problematike, na ktorú sa vzťahuje táto právna úprava.

Dňa 31. mája 2008 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 14. mája 2008 č. 12384-1/2008-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008 (ďalej v texte len „opatrenie MZ SR“ alebo len „opatrenie“). Opatrenie vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov. Opatrenie je uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v čiastke 23/2008 zo dňa 23. mája 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SR. Oznámenie o vydaní tohto opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 186/2008 Z. z..

Opatrenie MZ SR ustanovuje výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod, ktorá v roku 2008 predstavuje sumu 402,92 Sk. Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod sa stanovuje každý rok, aby v závislosti od toho, v ktorom roku došlo k úrazu, bola zrejmá i výška jedného bodu, pričom táto bola v roku 2004 stanovená sumou 287,30 Sk, v roku 2005 sumou 316,50 Sk, v roku 2006 sumou 345,48 Sk a v roku 2007 sumou 375,22 Sk.

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dávkami úrazového poistenia, každá z nich sa poskytuje poškodenému jednorazovo.

Náhrada za bolesť sa poskytuje poškodenému na základe lekárskeho posudku, v ktorom bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov bodovo ohodnotil posudzujúci lekár. Jej účelom je kompenzovať bolesť, ako ujmu spôsobenú poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje poškodenému na základe lekárskeho posudku, v ktorom sťaženie spoločenského uplatnenia, ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky bodovo ohodnotil posudzujúci lekár. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia, ako ujmu spôsobenú stavom súvisiacim s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti. Pri určení výšky náhrady za bolesť rovnako ako pri určení výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu, ktorým je opatrenie MZ SR. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....