Iné

Výzva obciam a VÚC na predkladanie žiadostí o grant

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2007

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypísalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2, Priorita číslo 1 Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia. Konkrétne je výzva určená pre opatrenie číslo 1.5 s názvom Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva.Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypísalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2, Priorita číslo 1 Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia. Konkrétne je výzva určená pre opatrenie číslo 1.5 s názvom Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva.

O udelenie nenávratného finančného príspevku sa môžu uchádzať len VÚC, mestá, mestské časti, obce a združenia miest alebo obcí zriadené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to len z územia Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré tvorí územie okresov Malacky, Pezinok a Senec a piatich mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy (Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce a Čunovo). Za oprávnených žiadateľov sa nepovažujú také neziskové organizácie, mimovládne organizácie či združenia regiónov, miest alebo obcí, ktoré boli zriadené podľa iného zákona, než podľa zákona o obecnom zriadení.  

Cieľom udelenia príspevku je podporiť rozvoj historického charakteru vidieka, zachovanie tradičných remesiel a ľudovoumeleckých výrob, čo by malo priniesť celkový hospodársky a sociálny rozvoj. Aktivity by mali stimulovať investície zamerané na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí, zachovanie kultúrneho dedičstva, tradícií a folklóru. Úpravou a obnovou verejných priestranstiev, chodníkov, potokov, parkov a vodných plôch sa má zabezpečiť rozvoj a skvalitnenie života v cieľovom území. K ďalším aktivitám potrebným pre efektívny rozvoj vidieka sú investície podporujúce tvorbu územných plánov, projektov, znaleckých posudkov a štúdií, súvisiacich s obnovou územia a vybudovanie informačného systému samosprávy. Uchádzať sa preto možno o podporu v troch základných oblastiach(1) podpora vypracovania programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC, miest alebo mestských častí, obcí alebo združení miest a obcí, (2) podpora tvorby územných plánov, projektových dokumentácií, štúdií zhodnotenia, príp. využitia územia, plánov a projektov súvisiacich s obnovou verejných priestorov a (3) podpora úpravy verejných priestranstiev (dôležitých priestorových areálov obcí a miest s multifunkčným využitím) a fasád budov na verejných priestranstvách, parkov,  náučných chodníkov, potokov a vodných plôch v intraviláne obce.

Na podporu sú vyčlenené finančné prostriedky v rozsahu približne 77 000 000 Sk. V projekte sa pritom predpokladá spoluúčasť žiadateľa, ktorý by mal prispieť najmenej piatimi percentami z celkových oprávnených nákladov. Maximálna výška pomoci na projekt nie je stanovená, minimálna výška pomoci na projekt je stanovená na 300 000 Sk, pričom minimálna výška celkových oprávnených nákladov na projekt je stanovená na 316 000 Sk.

Žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku majú možnosť predkladať žiadosti do dňa 21.05.2007 do 14:30 hod., miestom predkladania žiadostí je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....