Iné

Zabezpečovanie rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2013

Zmyslom zákona o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii je upraviť vo vnútroštátnom práve pôsobnosť orgánov Slovenskej republiky pri vykonávaní niektorých práv a povinností, ktoré jej vyplývajú zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Opatrenia a postupy v rámci posilnenia rozpočtovej zodpovednosti a koordinácie hospodárskych politík v hospodárskej a menovej únii vyplývajúce z uvedenej Zmluvy majú byť v plnej miere v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Nový zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii (ďalej len „zákon“) vypracovalo Ministerstvo financií SR v zmysle úlohy D.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2012 k návrhu na uzavretie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.

Rokovania o obsahu Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (ďalej len „Zmluva“) začali v polovici roku 2011, kedy, ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu, bolo zrejmé, že okrem Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ďalej len „ESM“), ktorý rieši ohrozenie finančnej stability krajín Eurozóny, je potrebné zaviesť aj preventívne opatrenia. Takéto preventívne opatrenia by mali zaručiť dodržiavanie rozpočtovej zodpovednosti. Mali by byť zamerané na predchádzanie situácií, kedy krajina potrebuje požiadať o stabilizačnú pomoc z ESM.

Zmluvné strany schválili dodatočné pravidlá regulácie ekonomickej správy v rámci Európskej únie v podobe cieľovej hodnoty štrukturálneho salda a povinnosti vytvorenia automatického mechanizmu na zavedenie korekčných opatrení.

Zmluvné strany sa zaviazali hospodáriť s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom verejnej správy. Od uvedeného cieľa je možné sa odchýliť iba v prípade, ak nastanú výnimočné okolnosti definované v Zmluve. Možnosť prekročenia deficitu je prípustná len za stavu výnimočných dočasných okolností, ako je nezvyčajná udalosť mimo kontroly dotknutej zmluvnej strany, ktorá má veľký vplyv na finančnú pozíciu verejnej správy alebo obdobia prudkého hospodárskeho poklesu, v zmysle ich vymedzenia v revidovanom Pakte stability a rastu, a to za predpokladu, že dočasné odchýlenie sa dotknutej zmluvnej strany od jej strednodobého cieľa neohrozí fiškálnu udržateľnosť v strednodobom horizonte.

Nový zákon upravuje zastupovanie Slovenskej republiky na rokovaniach summitu eurozóny, povinnosti Ministerstva financií SR vyplývajúce zo Zmluvy v súvislosti s predkladaním programov rozpočtového a ekonomického partnerstva a s ich uplatňovaním, predkladaním plánov vydávania štátnych dlhopisov Rade Európskej únie a Európskej komisie. Upravuje tiež pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva financií SR v súvislosti s postupom pri podávaní podnetu na začatie konania na Súdnom dvore Európskej únie proti zmluvnej strane, ak niektorá zo zmluvných strán porušuje pravidlá určené Zmluvou.

Podľa zákona bude na rokovaniach eurozóny, ktoré sa konajú za účelom prerokovania základných pravidiel a budúcej spolupráce v oblastiach určených fiškálnou zmluvou Slovenskú republiku zastupovať predseda vlády SR.

Ministerstvu financií SR zákon ukladá povinnosť Rade Európskej únie a Európskej komisii predkladať (1) programy rozpočtového a ekonomického partnerstva na účely ich schválenia a monitorovania a uplatňovať tieto programy a (2) predbežné správy o plánoch vydávania štátnych dlhopisov.

Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona bude Ministerstvo spravodlivosti SR na základe podnetu Ministerstva financií SR a po predchádzajúcom schválení vládou SR predkladať na Súdny dvor Európskej únie návrh na začatie konania proti zmluvnej strane v prípade, že existujú oprávnené domnienky, že niektorý z členských štátov porušil ustanovenia Zmluvy týkajúce sa povinnosti zaviesť fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus.

Ministerstvo financií SR bude povinné dať podnet na podanie uvedeného návrhu Ministerstvu spravodlivosti SR, ak v deň uverejnenia správy Európskej komisie budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky(1) Slovenská republika je členom vopred určenej skupiny členských štátov Európskej únie vykonávajúcich predsedníctvo Rady Európskej únie, (2) Slovenská republika nie je v správe Európskej komisie považovaná za štát, ktorý nesplnil povinnosť zaviesť príslušné fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus, (3) proti Slovenskej republike sa nevedie konanie na Súdnom dvore Európskej únie podľa fiškálnej zmluvy a (4) Slovenskej republike nie je znemožnené podať takýto návrh z iných dôvodov v súlade so všeobecnými zásadami medzinárodného práva.

Následne bude na návrh Ministerstva spravodlivosti SR vláda povinná uznesením rozhodnúť o postupe podľa § 4 ods. 1 zákona najneskôr do jedného mesiaca od prijatia správy Európskej komisie Slovenskou republikou.

Rovnaký postup sa primerane použije aj na späťvzatie návrhu na začatie konania pred Súdnym dvorom Európskej únie, ak sa v novej správe Európskej komisie dospelo k záveru, že skončilo porušenie ustanovenia fiškálnej zmluvy upravujúceho povinnosť zaviesť príslušné fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus zmluvnou stranou fiškálnej zmluvy, proti ktorej tento návrh smeroval.

Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....