Iné

Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2023

Do právneho poriadku Slovenskej republiky začiatkom roka 2023 pribudol aj nový zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody.

Dňa 02. februára 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody (ďalej len „zákon o akreditácii“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré zákon o akreditácii priniesol. Zároveň vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť zákona o akreditácii odkazujeme aj na jeho plné znenie.

  • Predmet zákona o akreditácii

Úvodom sa zákon o akreditácii venuje najmä úprave predmetu zákona o akreditácii, postavenia a pôsobnosti národnej akreditačnej služby a jej orgánov.

„Tento zákon o akreditácii upravuje (A) pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, (B) postavenie, pôsobnosť, orgány, hospodárenie a financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby, (C) rezervný fond a fond investícií a rozvoja, (D) kontrolu dodržiavania tohto zákona o akreditácii, (E) akreditáciu orgánov posudzovania zhody a poskytovanie služieb Slovenskou národnou akreditačnou službou, (F) práva a povinnosti akreditovanej osoby, (G) správne delikty“ (ustanovenie § 1 zákona o akreditácii).

„Slovenská národná akreditačná služba je verejnoprávna inštitúcia“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o akreditácii). „Slovenská národná akreditačná služba je právnická osoba so sídlom v Bratislave“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o akreditácii). „Slovenská národná akreditačná služba je vnútroštátny akreditačný orgán. Inej osobe ako Slovenskej národnej akreditačnej službe je zakázané vystupovať ako vnútroštátny akreditačný orgán Slovenskej republiky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o akreditácii).

„Slovenská národná akreditačná služba je oprávnená používať skrátené označenie „SNAS“ pre účely zastupovania Slovenskej republiky v európskej organizácii alebo medzinárodnej

organizácii združujúcej akreditačné orgány“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o akreditácii). „Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti úradnú pečiatku, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe č. 1 a ktorá obsahuje (A) označenie „Slovenská národná akreditačná služba“, (B) skrátené označenie „SNAS“, (C) štátny znak Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o akreditácii).

„Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti (A) logo Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorého vzor je vyobrazený v prílohe č. 2, (B) kombinovanú značku, ktorá sa skladá z loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a značky príslušnej európskej organizácie alebo medzinárodnej organizácie združujúcej akreditačné orgány, ktorá udelila Slovenskej národnej akreditačnej službe povolenie používať jej značku; vzor kombinovanej značky je vyobrazený v dokumentoch podľa ustanovenia § 3 ods. 7 písm. n) zákona o akreditácii“ (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o akreditácii).

„Slovenská národná akreditačná služba (A) poskytuje akreditačné služby, ktorými sú akreditácia, reakreditácia, zmena akreditácie, pozastavenie akreditácie a zrušenie akreditácie, (B) poskytuje iné služby, ktorými sú predbežné posudzovanie, mimoriadne posudzovanie a dohľad, (C) plní požiadavky podľa osobitného predpisu, (D) určuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitorovanie členov posudzovacej skupiny, hodnotiacej komisie a odvolacej komisie, (E) určuje výšku úhrady za ňou poskytované služby, spôsob jej výpočtu a tieto informácie zverejňuje na svojom webovom sídle, (F) poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody na základe žiadosti, (G) organizuje kurzy, školenia a vzdelávanie pre zamestnancov, interných a externých expertov, orgány posudzovania zhody, ktoré podali žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, a akreditované osoby, (H) zabezpečuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami, (I) vykonáva prieskum spokojnosti akreditovaných osôb s poskytovaním akreditačných služieb Slovenskou národnou akreditačnou službou, (J) vykonáva činnosti akreditujúcej osoby podľa chemického zákona, (K) zverejňuje na svojom webovom sídle vzory žiadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o akreditácii, rozhodnutiach o pozastavení akreditácie a rozhodnutiach o zrušení akreditácie, (L) zastupuje Slovenskú republiku v európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktorých je členom, a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z tohto členstva, (M) vykonáva činnosti podľa osobitných predpisov, (N) vydáva politiky, metodické smernice a rozhodnutia riaditeľa, ktoré upravujú jej činnosť pri predbežnom posudzovaní, akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie, mimoriadnom posudzovaní a dohľade a uplatňovaní akreditačných požiadaviek, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle, a iné vnútorné predpisy Slovenskej národnej akreditačnej služby, (O) vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý slúži na komunikáciu medzi Slovenskou národnou akreditačnou službou a subjektom, ktorý sa zaregistruje do informačného systému, a akreditovanou osobou, a obsahuje údaje o orgáne posudzovania zhody, ktorý sa zaregistruje do informačného systému, akreditovanej osobe, členoch hodnotiacej komisie, členoch posudzovacej skupiny, expertoch a ďalších osobách zapojených do akreditačného procesu a informácie o akreditačných službách; údaje je možné použiť na štatistické účely a plánovanie činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, (P) zasiela úradu súhrnnú správu z posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek podľa ustanovenia § 22 zákona o akreditácii a rozhodnutie o akreditácii, pozastavení akreditácie alebo o zrušení akreditácie, ak bolo vydané, po vykonaní posudzovania v akreditovanej osobe, ktorá je akreditovaná na účely autorizácie podľa osobitných predpisov, a to do piatich pracovných dní od vydania súhrnnej správy alebo od vydania rozhodnutia o akreditácii, pozastavení akreditácie alebo zrušení akreditácie, ak bolo vydané, (Q) pripravuje plán činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, politiku kvality a ciele kvality, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, v súlade s koncepciou štátnej politiky v oblasti akreditácie, ktorú vypracúva úrad“ (ustanovenie § 3 ods. 7 zákona o akreditácii).

„Slovenská národná akreditačná služba sa podrobuje vzájomnému hodnoteniu podľa osobitného predpisu, v rámci ktorého preukazuje plnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu a príslušnej harmonizovanej technickej normy, ktorá je zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie.  Predmetom posúdenia počas vzájomného hodnotenia sú aj dokumenty podľa ustanovenia § 3 ods. 7 písm. n) zákona o akreditácii, ktorými sa preukazuje plnenie požiadaviek podľa prvej vety“ (ustanovenie § 3 ods. 8 zákona o akreditácii).

  • Orgány SNAS

„Orgánmi Slovenskej národnej akreditačnej služby sú (A) riaditeľ, (B) dozorná rada, (C) akreditačná rada“ (ustanovenie § 4 zákona o akreditácii).

Zákon o akreditácii ďalej okrem iného upravuje financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby a hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby.

„Finančné prostriedky Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici“ (ustanovenie § 13 ods. 1 zákona o akreditácii). „Slovenská národná akreditačná služba je povinná používať finančné prostriedky v súlade s týmto zákonom o akreditácii a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi“ (ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o akreditácii).

„Príjmami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä (A) úhrady za podanie žiadosti podľa ustanovenia § 18 alebo § 20 zákona o akreditácii, (B) úhrady za úkony pri predbežnom posudzovaní, akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie, mimoriadnom posudzovaní alebo pri dohľade, (C) ročné úhrady za udržiavanie akreditácie, (D) úhrady za iné reálne vynaložené náklady Slovenskej národnej akreditačnej služby, ak také vzniknú pri poskytovaní služieb Slovenskej národnej akreditačnej služby, (E) iné príjmy prijaté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi“ (ustanovenie § 13 ods. 3 zákona o akreditácii).

„Príjmom Slovenskej národnej akreditačnej služby môže byť aj príspevok zo štátneho rozpočtu na (A) úhradu členstva a účasti Slovenskej republiky v európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, (B) zabezpečenie akreditácie v nových oblastiach alebo iných nesamofinancovateľných činnostiach, ktorých výkon vyplýva z osobitného predpisu“ (ustanovenie § 13 ods. 4 zákona o akreditácii).

„Výdavkami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä výdavky na (A) mzdy, odmeny a vzdelávanie zamestnancov a expertov Slovenskej národnej akreditačnej služby, (B) výkon jednotlivých úkonov pri predbežnom posudzovaní, akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie, mimoriadnom posudzovaní, alebo pri dohľade vrátane cestovných náhrad, (C) informačný systém, (D) materiál, nájom, energie a služby súvisiace s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej služby, (E) cestovné náhrady členov dozornej rady podľa ustanovenia § 9 ods. 18 písm. c) zákona o akreditácii podľa osobitného predpisu, (F) príspevky spojené s členstvom v európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány“ (ustanovenie § 13 ods. 5 zákona o akreditácii).

„Slovenská národná akreditačná služba hospodári so svojím majetkom na neziskovom základe. Pri hospodárení s týmto majetkom je povinná zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia. Slovenská národná akreditačná služba je povinná svoj majetok užívať na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zneužitiu“ (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o akreditácii).

„Na nakladanie s majetkom Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vzťahuje všeobecný predpis o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií“ (ustanovenie § 14 ods. 2 zákona o akreditácii). „Slovenská národná akreditačná služba nesmie (A) poskytovať úvery alebo pôžičky, (B) uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, (C) vystavovať, akceptovať alebo prijímať zmenky, (D) vstupovať do úverových, pôžičkových alebo iných vzťahov ako ručiteľ, (E) prenajať nehnuteľnú vec na neurčitý čas, (F) zabezpečovať svoje záväzky zriadením záložného práva“ (ustanovenie § 14 ods. 3 zákona o akreditácii).

„Slovenská národná akreditačná služba sa riadi schváleným plánom rozpočtu nákladov a výnosov na príslušný kalendárny rok“ (ustanovenie § 14 ods. 4 zákona o akreditácii). „Slovenská národná akreditačná služba vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 zákona o akreditácii a fond investícií a rozvoja podľa ustanovenia § 16 zákona o akreditácii“ (ustanovenie § 14 ods. 5 zákona o akreditácii).

  • Akreditácia a akreditačné požiadavky

Predmetom úpravy zákona o akreditácii je aj samotná akreditácia, či akreditačné požiadavky.

„Slovenská národná akreditačná služba na základe žiadosti orgánu posudzovania zhody o akreditáciu po posúdení plnenia akreditačných požiadaviek a potvrdení plnenia akreditačných požiadaviek vydá rozhodnutie o akreditácii a osvedčenie o akreditácii“ (ustanovenie § 19 ods. 1 zákona o akreditácii).

„Orgán posudzovania zhody, ktorému je na základe preukázania plnenia akreditačných požiadaviek vydané rozhodnutie o akreditácii a osvedčenie o akreditácii sa stáva akreditovanou osobou“ (ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o akreditácii). „Vystupovať ako akreditovaná osoba a uplatňovať práva podľa ustanovenia § 36 ods. 1 zákona o akreditácii bez právoplatného rozhodnutia o akreditácii alebo uplatňovať práva podľa ustanovenia § 36 ods. 1 zákona o akreditácii v oblasti alebo rozsahu, ktoré nie sú predmetom právoplatného rozhodnutia o akreditácii, sa zakazuje“ (ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o akreditácii).

„Akreditačné požiadavky sú súbor požiadaviek vyplývajúcich z (A) harmonizovanej technickej normy, ktorá je zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, (B) technickej normy, (C) technického predpisu z oblasti posudzovania zhody alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, (D) iného normatívneho dokumentu určujúceho podmienky činnosti orgánu posudzovania zhody“ (ustanovenie § 21 zákona o akreditácii).

Zákon o akreditácii sa ďalej venuje aj osvedčeniu o akreditácii a reakreditácii.

„Osvedčenie o akreditácii je verejná listina, ktorá osvedčuje udelenie akreditácie v určenej oblasti a v určenom rozsahu“ (ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o akreditácii).

„Osvedčenie o akreditácii obsahuje najmä (A) označenie a sídlo Slovenskej národnej akreditačnej služby, (B) obchodné meno a miesto podnikania akreditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo akreditovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, (C) identifikačné číslo organizácie, (D) organizačnú zložku, ktorá má vykonávať činnosť akreditovanej osoby, (E) miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby, (F) identifikačné číslo akreditovanej osoby, ktoré pridelí Slovenská národná akreditačná služba, (G) oblasť akreditácie a konštatovanie zhody činnosti akreditovanej osoby s dokumentom, ktorý určuje akreditačné požiadavky podľa ustanovenia § 21 zákona o akreditácii, v súvislosti s ktorým je vykonané posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek podľa ustanovenia § 22 zákona o akreditácii, (H) krátky opis rozsahu akreditácie, (I) čas platnosti rozhodnutia o akreditácii, (J) číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii, (K) odtlačok pečiatky Slovenskej národnej akreditačnej služby a podpis osoby oprávnenej konať v mene Slovenskej národnej akreditačnej služby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie, (L) číslo osvedčenia o akreditácii a dátum vydania osvedčenia o akreditácii“ (ustanovenie § 27 ods. 2 zákona o akreditácii).

„Rozsah akreditácie je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii“ (ustanovenie § 27 ods. 3 zákona o akreditácii). „Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká zrušením príslušného rozhodnutia o akreditácii alebo zánikom akreditácie podľa ustanovenia § 32 zákona o akreditácii“ (ustanovenie § 27 ods. 4 zákona o akreditácii).

„Akreditovaná osoba môže požiadať o reakreditáciu na základe žiadosti podanej najneskôr štyri mesiace pred skončením platnosti akreditácie“ (ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o akreditácii). „Slovenská národná akreditačná služba na základe žiadosti o reakreditáciu vydá rozhodnutie o akreditácii, ak akreditovaná osoba preukáže plnenie akreditačných požiadaviek. Ak žiadateľ o reakreditáciu nespĺňa akreditačné požiadavky, Slovenská národná akreditačná služba vydá rozhodnutie o neudelení akreditácie, pričom je žiadateľ o reakreditáciu povinný uhradiť náklady posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek, ak bolo vykonané. Rozhodnutie podľa prvej vety nahrádza a zrušuje rozhodnutie o akreditácii podľa ustanovenia § 26 zákona o akreditácii v plnom rozsahu“ (ustanovenie § 28 ods. 2 zákona o akreditácii).

  • Práva a povinnosti akreditovanej osoby

Na záver zákon o akreditácii upravuje napríklad aj práva a povinnosti akreditovanej osoby.

„Akreditovaná osoba má právo (A) používať odkazy na udelenú akreditáciu, (B) používať akreditačnú značku Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe č. 3, ak akreditačná požiadavka neustanovuje inak, (C) mať pridelené identifikačné číslo akreditovanej osoby, ktoré pridelí Slovenská národná akreditačná služba, (D) zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou“ (ustanovenie § 36 ods. 1 zákona o akreditácii).

„Akreditovaná osoba je povinná (A) spĺňať akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o akreditácii a požiadavky ustanovené týmto zákonom o akreditácii, (B) poskytnúť súčinnosť pri posudzovaní akreditačných požiadaviek, najmä poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia, (C) umožniť osobám povereným Slovenskou národnou akreditačnou službou vstup do priestorov, prístup k technickým zariadeniam a náhľad do dokumentácie, (D) uplatňovať práva vyplývajúce z akreditácie len v oblasti a v rozsahu právoplatného rozhodnutia o akreditácii, (E) dodržiavať zásady nestrannosti, nezávislosti, spoľahlivosti a bezúhonnosti, (F) bezodkladne informovať Slovenskú národnú akreditačnú službu o každej zmene (1) údaja podľa ustanovenia § 26 ods. 3 písm. b) a c) zákona o akreditácii, ak akreditovaná osoba nie je právnickou osobou, ktorej údaje sa zapisujú do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, (2) údaja podľa ustanovenia § 26 ods. 3 písm. d) a e) zákona o akreditácii, (3) organizácie, riadenia a odbornosti zamestnancov, (4) základnej politiky, (5) oblasti akreditácie a rozsahu akreditácie, (6) ostatných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky, (G) umožniť Slovenskej národnej akreditačnej službe vykonanie dohľadu, (H) používať odkazy na udelenú akreditáciu, ak akreditačné požiadavky neustanovujú inak, (I) používať akreditačnú značku Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe č. 3, ak akreditačná požiadavka neustanovuje inak“ (ustanovenie § 36 ods. 2 zákona o akreditácii).

  • Účinnosť zákona o akreditácii

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2023.

Publikované dňa 11.04.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....