Iné

Zákon o bezpečnosti hračiek

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2012

Zavedenie prísnejších bezpečnostných noriem pre hračky, zákaz predaja hračiek, ktoré sú pevnou súčasťou potravinárskeho výrobku predstavuje len niektoré zo zmien, ktoré zavádza nový zákon o bezpečnosti hračiek. Jeho prijatím sa plne implementovala smernica Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek.

Súčasná právna úprava bezpečnosti hračiek je upravená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky. Nakoľko predmetné nariadenie nedostatočne implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, bol v Národnej rade SR dňa 2. februára 2012 schválený zákon o bezpečnosti hračiek. Zákon je účinný od 1. marca 2012 a súčasne zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.

Hračky sú spotrebiteľským výrobkom, preto sa na úpravu bezpečnosti hračiek vzťahuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a nariadenie vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Vo vzťahu k uvedeným právnym predpisom bude mať zákon o bezpečnosti hračiek postavenie špeciálneho právneho predpisu.

Pôsobnosť zákona o bezpečnosti hračiek je vymedzená ustanovením § 1. Zákon o bezpečnosti hračiek sa vzťahuje na osobitné bezpečnostné požiadavky na hračky, posudzovania zhody na hračky, povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov, distribútorov, notifikovanej osoby a orgánu dohľadu. Hračku definuje § 2 písm. a) ako výrobok navrhnutý alebo určený výlučne alebo čiastočne na hranie dieťaťa do veku 14 rokov, ak nejde o výrobok uvedený v prílohe č. 1. V zmysle prílohy č. 1 sa za hračku nebude považovať napr. skladačka (puzzle) s viac ako 500 dielmi, počítačová hra, in-line korčule a skejtbordy pre deti s hmotnosťou viac ako 20 kg alebo elektrický transformátor pre hračku. Zákon o bezpečnosti hračiek sa nebude vzťahovať ani na zariadenie detského ihriska, hracie automaty určené na použitie na verejnosti, detské vozidlá so spaľovacím motorom určené pre verejnosť, parné motory hračiek, slučku a prak.

Hračky budú musieť spĺňať bezpečnostné požiadavky, nesmú ohrozovať bezpečnosť a zdravie detí, rodičov a osôb dohliadajúcich na deti. Hračky budú musieť byť bezpečné, ak sa budú používať spôsobom určeným výrobcom, pričom sa musí zohľadňovať aj ich nepredvídateľné použitie deťmi. Napríklad pri použití šmykľavky bude musieť byť šmykľavka bezpečná nielen pri šmýkaní po chrbte, ale aj pri šmýkaní dole hlavou a lezení na šmykľavku. Pri výrobe hračiek sa tiež bude musieť zaistiť bezpečnosť hračiek s prihliadnutím na vekovú skupinu, napr. deti vo veku do 36 mesiacov. Uvedené bezpečnostné požiadavky sú všeobecného charakteru a budú ich musieť spĺňať všetky hračky. Zákon o bezpečnosti hračiek upravuje aj osobitné bezpečnostné požiadavky hračiek v prílohe č. 2. Jedná sa napr. o fyzikálne, mechanické, chemické alebo hygienické požiadavky. Jednou z požiadaviek je aj zákaz predaja hračiek pevne pripevnených k potravinovému výrobku v čase konzumácie spôsobom, že je potrebné potravinový výrobok najprv skonzumovať, aby sa dosiahol priamy prístup k hračke. Všeobecné a osobitné bezpečnostné požiadavky bude musieť hračka spĺňať nielen počas uvedenia na trh Európskej únie (ďalej len „trh“), ale aj počas celého obdobia jej používania.

Povinnosti výrobcu hračiek (ďalej len „výrobca“) sú upravené ustanovením § 4. Výrobca bude v zmysle uvedeného ustanovenia povinný zabezpečiť, aby hračka spĺňala bezpečnostné požiadavky upravené ustanovením § 3 a prílohy č. 2. Posúdenie bezpečnostných požiadaviek sa vykoná posúdením zhody podľa ustanovenia § 14 alebo § 16. Ak existuje príslušná harmonizovaná technická norma, ktorú výrobca dodržal pri výrobe hračky, výrobca vykoná vnútornú kontrolu výroby v zmysle ustanovenia § 14. Po vykonaní vnútornej kontroly výroby výrobca vydá pre typ hračky ES vyhlásenie o zhode a umiestni na hračke označenie CE (označenie, že výrobok spĺňa požiadavky EÚ na jej bezpečnosť). Hlavnou obsahovou náležitosťou ES vyhlásenia o zhode je vyhlásenie výrobcu, že hračka spĺňa všeobecné a osobitné bezpečnostné požiadavky, ďalej typové číslo, sériové číslo, číslo modelu, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu a pod. ES vyhlásenie o zhode musí byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo preložené do slovenského jazyka. Kópia ES vyhlásenia o zhode tvorí súčasť technickej dokumentácie a výrobca je povinný ju uchovávať počas obdobia 10 rokov od uvedenia hračky na trh. Ak neexistuje príslušná harmonizovaná technická norma, výrobca normu nepoužil, alebo bola norma vyhlásená s obmedzením, alebo ak sa výrobca domnieva, že hračka si vyžaduje overenie notifikovanou osobou, musí v zmysle ustanovenia § 16 hračku predložiť na overenie notifikovanej osobe, teda na ES skúšku typu. Notifikácia je postup, keď Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“) skutočnosť, že žiadateľ spĺňa požiadavky na vykonávanie ES skúšky typu.

Notifikovaná osoba po posúdení, že hračka spĺňa podmienky bezpečnosti, vydá výrobcovi ES certifikát o skúške typu. Výrobca následne posúdi, či je hračka v zhode s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a spĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2. Ak spĺňa ustanovené podmienky, výrobca umiestni na hračku označenie CE a vydá pre typ hračky ES vyhlásenie o zhode. Rovnako kópiu ES certifikátu o skúške typu, jeho prílohy a dodatky spoločne s technickou dokumentáciou je výrobca povinný uchovávať počas obdobia 10 rokov od uvedenia hračky na trh.

Ďalšou povinnosťou výrobcu bude povinnosť umiestniť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo číslo modelu alebo iný prvok, ktorý umožní identifikáciu hračky, obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo a miesto podnikania. Ak uvedené informácie nebude možné uviesť priamo na hračke, tak sa uvedú na obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Výrobca bude tiež povinný priložiť k hračke návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku. Ďalšou povinnosťou výrobcu bude uviesť na hračke, priloženom štítku alebo na obale upozornenia podľa prílohy č. 3 zákona o bezpečnosti hračiek.

Povinnosti dovozcu a distribútora sú upravené ustanoveniami § 6 a § 7Dovozcom je osoba, ktorá uvádza na trh hračky z tretích krajín a má sídlo v Európskej únii. Dovozca bude povinný na hračku, obal alebo sprievodnú dokumentáciu uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania. Distribútor na trh uvádza hračky vyrobené v členskom štáte. Ak hračka nespĺňa požiadavky upravené zákonom o bezpečnosti hračiek, nesmú ich výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor uviesť na trh.

Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora upravených zákonom o bezpečnosti hračiek bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia bude pri výkone dohľadu oprávnená v zmysle ustanovenia § 21 vyžadovať predloženie potrebných dokladov, zakázať sprístupnenie hračky na trh, stiahnuť hračku z trhu a pod. Bude oprávnená ukladať pri porušení povinností podľa zákona o bezpečnosti hračiek pokuty do výšky 50.000 Eur, pri opakovanom porušení až do výšky 100.000 Eur. Slovenská obchodná inšpekcia bude oprávnená uložiť výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi poriadkovú pokutu do výšky 2.000 Eur, ak uvedené osoby maria alebo inak sťažujú výkon dohľadu alebo neplnia uložené opatrenia.

Dohľad nad dodržiavaním povinností notifikovaných osôb bude vykonávať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý bude oprávnený rozhodnúť o zákaze činnosti notifikovanej osobe najviac na 90 dní, o obmedzení notifikácie alebo o späťvzatí notifikácie. Bude tiež oprávnený v rámci dohľadu ukladať pokuty do výšky 35.000 Eur.

Ak hračka, sprístupnená, na trhu nespĺňa požiadavky zákona o bezpečnosti hračiek, bude môcť zostať sprístupnená na trhu, ak bola uvedená na trh do 20. júla 2011 a spĺňa požiadavky podľa predpisov účinných do 20. júla 2011. Hračky nespĺňajúce požiadavky chemických vlastností podľa prílohy č. 2 zákona o bezpečnosti hračiek, ale spĺňajúce požiadavky prílohy č. 5 zákona o bezpečnosti hračiek, budú môcť byť sprístupnené na trhu, ak budú uvedené na trh najneskôr do 20. júla 2013. Prechodné ustanovenie § 29 upravuje podmienky na hračky účinné od 1. júna 2015. Uvedené podmienky sa vzťahujú na obsah chemických, karcinogénnych, mutagénnych alebo toxických látok.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....