Iné

Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2022

Národná rada Slovenskej republiky priniesla koncom marca 2022 aj nový zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorý by mal byť vhodný najmä pre mladých ľudí a mobilných pracovníkov, pre ktorých má priniesť rozšírenie možnosti výberu a ponúknuť riešenia pre občanov, ktorí aktívne využívajú právo na voľný pohyb.

Dňa 24. marca 2022 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon CODP“). Prijatím zákona o CODP dochádza zároveň k zmene alebo doplneniu (A) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a (B) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“).

Cieľ novely

Zákon o CODP je podľa dôvodovej správy prijatý z dôvodu potreby vykonania niektorých článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte v platnom znení (PEPP) (ďalej len „nariadenie“). Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je atraktívny najmä z dôvodu jeho prenositeľnosti, je vhodný obzvlášť pre mladých ľudí a mobilných pracovníkov, pre ktorých má priniesť rozšírenie možnosti výberu a ponúknuť riešenia pre občanov, ktorí aktívne využívajú právo na voľný pohyb. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt budú môcť poskytovať doplnkové dôchodkové spoločnosti, poisťovne, banky, správcovské spoločnosti ale aj obchodníci s cennými papiermi (čl. 6 ods. 1 nariadenia). Podľa druhu príslušného poskytovateľa má ísť o poskytovanie produktu, ktorý už finančná inštitúcia vytvára a poskytuje, napr. poistný produkt, investičný produkt, doplnkové dôchodkové sporenie, ale s určitými špecifickými vlastnosťami (podmienkami), ktoré ustanovuje priamo nariadenie.

Na úvod obsahuje zákon o CODP úpravu predmetu zákona (ustanovenie § 1 zákona o CODP), základných pojmov (ustanovenie § 2 zákona o CODP), sporiteľa (ustanovenie § 3 zákona o CODP) a vecného rozsahu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (ustanovenie § 4 zákona o CODP).

„Zákon o CODP upravuje niektoré podmienky pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 1 zákona o CODP). „Poskytovateľ na účely zákona o CODP je poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu registrovaného v centrálnom verejnom registri, ktorý uzatvorí so sporiteľom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (ďalej len „sporiteľ“) zmluvu o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (ďalej len „zmluva“)“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o CODP). „Príspevok na účely zákona o CODP sú finančné prostriedky, ktoré podľa zmluvy zaplatil sporiteľ“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o CODP). „Sporiteľom sa môže stať len plnoletá fyzická osoba“ (ustanovenie § 3 zákona o CODP).

„Z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa za podmienok ustanovených zákonom o CODP vyplácajú tieto dávky: (A) dôchodok, (B) programový výber, (C) jednorazové vyrovnanie a (D) predčasný výber“ (ustanovenie § 4 zákona o CODP).

Predmetom úpravy ďalších ustanovení zákona o CODP sú podmienky vyplácania dávky (ustanovenie § 5 zákona o CODP), dôchodok a suma dôchodku (ustanovenie § 6 zákona o CODP), programový výber a suma programového výberu (ustanovenie § 7 zákona o CODP) a jednorazové vyrovnanie a suma jednorazového vyrovnania (ustanovenie § 8 zákona o CODP).

„Sporiteľovi, ktorý požiada poskytovateľa o vyplácanie dávky podľa ustanovenia § 4 písm. a) až c) zákona o CODP sa táto dávka vypláca, ak (A) mu vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, (B) mu vznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo (C) dovŕši vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 5 zákona o CODP).

„Poskytovateľ vypláca dôchodok formou (A) doživotného dôchodku, (B) dočasného dôchodku“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o CODP). „Doživotný dôchodok sa vypláca počas obdobia života poberateľa dávok celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Dočasný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o CODP). „Suma doživotného dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty majetku sporiteľa a od veku sporiteľa, od ktorého sa začne doživotný dôchodok vyplácať. Suma dočasného dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty majetku sporiteľa, od veku sporiteľa, od ktorého sa začne dočasný dôchodok vyplácať a od počtu rokov, počas ktorých sa dočasný dôchodok má vyplácať. Prvá splátka doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku môže byť vyplatená najviac vo výške 25 % hodnoty majetku sporiteľa. Ak má byť prvá splátka doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku vyplatená podľa tretej vety, suma doživotného dôchodku podľa prvej vety alebo suma dočasného dôchodku podľa druhej vety sa určí z hodnoty majetku sporiteľa zníženej o sumu prvej splátky doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o CODP).

Ak ustanovenie § 9 ods. 3 písm. a) zákona o CODP neustanovuje inak, programový výber sa vypláca najmenej do uplynutia piatich rokov od dovŕšenia veku sporiteľa potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o CODP). „Suma programového výberu sa určí rovnomerne v závislosti od hodnoty majetku sporiteľa a od počtu rokov, počas ktorých sa programový výber vypláca“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o CODP).

„Na žiadosť sporiteľa poskytovateľ vyplatí sporiteľovi jednorazové vyrovnanie v sume požadovanej sporiteľom, ak (A) hodnota majetku sporiteľa je nižšia ako štvornásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa jednorazové vyrovnanie vypláca, alebo (B) uplynulo päť rokov od dovŕšenia veku sporiteľa potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8 zákona o CODP).

Predmetom úpravy zákona o CODP je ďalej aj predčasný výber a suma predčasného výberu (ustanovenie § 9 zákona o CODP), dohľad (ustanovenie § 10 zákona o CODP), či spoločné ustanovenie (§ 13 zákona o CODP).

„Sporiteľovi, ktorý nespĺňa podmienky vyplácania dávky podľa ustanovenia § 5 zákona o CODP, poskytovateľ na jeho žiadosť vyplatí predčasný výber, ak sporiteľ je (A) z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu (1) invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu a táto skutočnosť nastala po uzatvorení zmluvy, (2) fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu alebo (B) vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov podľa osobitného predpisu a dovŕšil najmenej 57 rokov veku“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o CODP). „Sporiteľovi podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o CODP sa predčasný výber vyplatí v sume hodnoty majetku sporiteľa. Predčasný výber podľa prvej vety sa vyplatí jednorazovo, ak sa sporiteľ s poskytovateľom písomne nedohodne inak“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o CODP). „Sporiteľovi podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona o CODP sa predčasný výber poskytuje formou (A) programového výberu, ktorý sa vypláca najmenej 5 rokov; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o CODP sa použije rovnako, alebo (B) jednorazového vyrovnania“ (ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o CODP).

„Národná banka Slovenska je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu. Národná banka Slovenska (A) vykonáva právomoci podľa osobitného predpisu, (B) vykonáva dohľad nad poskytovaním a distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu vrátane rozhodovania o registrácii celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a o zrušení registrácie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu“ (ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o CODP).

„Národná banka Slovenska pri výkone kompetencií podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o CODP žiadatelia o registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a distribútori celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu postupujú podľa osobitného predpisu, ak zákon o CODP alebo osobitné predpisy neustanovujú inak“ (ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o CODP).

„Národná banka Slovenska je pri výkone svojich úloh povinná zohľadňovať spoločné postupy a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pri uplatňovaní zákona o CODP a osobitných predpisov pre oblasť celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu“ (ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o CODP).

„Na poskytovanie informácií podľa tohto ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o CODP sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov. Národná banka Slovenska je oprávnená poskytnúť informácie získané pri výkone dohľadu (A) Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) alebo iným orgánom Európskej únie, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie ich povinností alebo povinností Národnej banky Slovenska, (B) orgánom dohľadu nad finančnými inštitúciami z iného štátu alebo iným orgánom verejnej správy z iného štátu, ktoré sa podieľajú na výkone dohľadu alebo s ktorými Národná banka Slovenska pri plnení svojich úloh v oblasti dohľadu nad finančnými inštitúciami spolupracuje v súlade s osobitnými predpismi alebo zmluvami, ktorými je Slovenská republika alebo Národná banka Slovenska viazaná, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie ich povinností alebo povinností Národnej banky Slovenska, (C) centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk vrátane Európskej centrálnej banky a iným subjektom s podobnou funkciou v ich postavení menových orgánov, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov vrátane výkonu menovej politiky a súvisiaceho poskytovania likvidity, dohľadu nad platobnými systémami, systémami zúčtovania a systémami zúčtovania cenných papierov a ochrany stability finančného systému, (D) Európskemu výboru pre systémové riziká zriadenému osobitným predpisom, ak sú tieto informácie potrebné pre výkon jeho úloh, (E) súdom, (F) ústredným orgánom štátnej správy, ak ide o informovanie o výsledku vybavenia podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o CODP, súvisiacich s poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov podľa osobitného predpisu, ktoré boli z ústredného orgánu štátnej správy z dôvodu vecnej príslušnosti postúpené na vybavenie, (G) orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach správy daní, ak o to orgán štátnej správy v oblasti daní a poplatkov písomne požiada, (H) iným orgánom verejnej správy, s ktorými Národná banka Slovenska pri plnení svojich úloh pri výkone dohľadu spolupracuje podľa osobitného predpisu a iným orgánom verejnej správy uvedeným v osobitných predpisoch, ak je spolupráca alebo výmena informácií s týmito orgánmi potrebná na plnenie povinností Národnej banky Slovenska, a to v rozsahu informácií potrebných na plnenie týchto povinností Národnou bankou Slovenska, (I) osobám, ktoré sú podľa osobitných predpisov povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s plnením ich úloh pre poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitára, (J) advokátom alebo iným osobám podľa osobitného predpisu zastupujúcim Národnú banku Slovenska, jej zamestnanca alebo člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska v súdnom konaní alebo v trestnom konaní, ktoré sa týka poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitára, (K) štatutárnym audítorom, audítorským spoločnostiam, ďalším osobám oprávneným na vykonávanie štatutárneho auditu podľa osobitného predpisu a iným osobám, ak vykonávajú pre Národnú banku Slovenska znaleckú činnosť alebo poskytujú odborné posúdenie na účely dohľadu nad poskytovaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a orgánom vykonávajúcim dohľad nad poskytovaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu“ (ustanovenie § 10 ods. 4 zákona o CODP).

„Informácie získané pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť iným osobám ako osobám podľa ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o CODP len so súhlasom dotknutých subjektov“ (ustanovenie § 10 ods. 5 zákona o CODP). „Ustanoveniami § 10 ods. 4 a 5 zákona o CODP nie je dotknutá povinnosť uložená osobitným predpisom oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu“ (ustanovenie § 10 ods. 6 zákona o CODP).

„Poskytovateľovi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútorovi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitárovi, ktorí v súvislosti s poskytovaním alebo distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu porušili alebo obišli povinnosť podľa zákona o CODP alebo osobitných predpisov alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska alebo získali registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu na základe nepravdivých alebo zavádzajúcich skutočností alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, môže Národná banka Slovenska (A) uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení, (B) nariadiť výmenu osôb v riadiacich orgánoch alebo dozorných orgánoch poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitára alebo nariadiť výmenu iných osôb vo vedúcich funkciách poskytovateľa, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitára, (C) nariadiť zmenu depozitára, (D) uložiť pokutu do výšky (1) 5 000 000 eur, ak ide o právnickú osobu, (2) 10 % celkového ročného obratu podľa účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky uloženej vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu, ak takto určená suma pokuty presahuje sumu pokuty podľa prvého bodu, (3) 700 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, (4) dvojnásobku sumy neoprávnene získaných pôžitkov vyplývajúcich z porušenia povinností, ak je možné výšku neoprávnene získaného pôžitku zistiť, a to aj vtedy, ak presahuje maximálne sumy pokút podľa prvého bodu až tretieho bodu, (E) zrušiť registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o CODP).

„Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe a právnickej osobe, ktoré vykonávajú činnosť, na ktorú je oprávnený len poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútor celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitár, (A) uložiť sankciu alebo opatrenie podľa ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o CODP, (B) nariadiť upustenie od konania a zdržanie sa opakovania konania, na ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o CODP).

Ak Národná banka Slovenska má dôvodné podozrenie na vykonávanie činnosti podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o CODP, je na účely preskúmania tohto podozrenia, aj v prípade, že nejde o ňou dohliadaný subjekt podľa osobitného predpisu, oprávnená vyžiadať si od dotknutej osoby informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska. Dotknutá osoba je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o CODP sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu“ (ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o CODP).

„Pri ukladaní sankcie alebo opatrenia podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona o CODP Národná banka Slovenska postupuje podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o CODP). „Sankcie alebo opatrenia podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona o CODP možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane“ (ustanovenie § 11 ods. 5 zákona o CODP). „Sankcie alebo opatrenia podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona o CODP možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Uložením sankcií alebo opatrení podľa zákona o CODP nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 11 ods. 7 zákona o CODP).

„Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení sankcie alebo opatrenia podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona o CODP za nedostatky podľa zákona o CODP oprávnená prerokovať nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu s osobami oprávnenými konať v mene dohliadaného subjektu, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť“ (ustanovenie § 11 ods. 7 zákona o CODP). „Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty“ (ustanovenie § 11 ods. 8 zákona o CODP). „Pokuta uložená podľa zákona o CODP je príjmom štátneho rozpočtu“ (ustanovenie § 11 ods. 9 zákona o CODP).

„Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu výrok svojho vykonateľného rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2zákona o CODP vrátane identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo opatrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona o CODP. Národná banka Slovenska môže odložiť zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety, rozhodnúť o jeho nezverejnení alebo ho zverejniť bez uvedenia identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo opatrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona o CODP, ak by zverejnenie identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo opatrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 zákona o CODP, bolo neprimerané povahe porušenia alebo ak by zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety predstavovalo ohrozenie stability finančných trhov alebo prebiehajúceho dohľadu“ (ustanovenie § 11 ods. 10 zákona o CODP).

„Poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútor celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitár poskytujú Národnej banke Slovenska informácie potrebné na výkon dohľadu nad poskytovaním a distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa zákona o CODP a osobitných predpisov. Rozsah, formu, lehoty a spôsob poskytovania informácií podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením“ (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona o CODP).

„Poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútor celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitár poskytujú Národnej banke Slovenska na jej vyžiadanie aj ďalšie informácie a vysvetlenia potrebné na výkon jej právomocí podľa zákona o CODP a osobitných predpisov“ (ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o CODP).

„Ak osobitný predpis upravujúci celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a zákon o CODP neustanovujú inak, na činnosť poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu pri poskytovaní alebo distribúcii celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, na činnosť depozitára a na dohľad nad ich činnosťou sa vzťahujú osobitné predpisy“ (ustanovenie § 13 zákona o CODP).

V súvislosti s prijatím zákona o CODP odkazujeme na jeho plné znenie, vrátane zmien a doplnení, ktoré priniesol do zákona o dani z príjmov a zákona o dohľade.

Účinnosť novely

Zákon o CODP nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (13. apríl 2022). Zmeny, týkajúce sa zákona o dani z prímov nadobudnú účinnosť dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....