Iné

Zákon o centrálnom registri účtov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2022

Do slovenského právneho poriadku sa po novom dopĺňa centralizovaný automatizovaný mechanizmus, umožňujúci oprávneným orgánom verejnej moci, včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti.

Dňa 17. marca 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o CRU“). Zákonom o CRU sa mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), (B) zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), (C) zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou“), a (D) zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej správe“).

Cieľ novely

Hlavným cieľom zákona o CRU je transpozícia čl. 32a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) (ďalej len „V. AML smernica“), ako aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1153, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019) (ďalej len „informačná smernica“).

V zákone o CRU majú byť tiež zohľadnené odporúčania výboru Rady Európy MONEYVAL vyplývajúce z jeho piatej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike a revidované odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012, ktoré reagujú na neustály vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zákon o CRU zároveň reflektuje požiadavky Európskej komisie na nesprávnu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015) v platnom znení (ďalej len „IV. AML smernica“).

Zákon o CRU pozostáva z 13 paragrafových ustanovení. Na úvod upravuje zákon o CRU najmä predmet zákona, základné pojmy, či samotný centrálny register účtov a údaje, ktoré sa do neho zapisujú.

„Tento zákon o CRU upravuje zriadenie centrálneho registra účtov a práva a povinnosti súvisiace so zriadením a prevádzkou centrálneho registra účtov“ (ustanovenie § 1 zákona o CRU).

„Na účely zákona o CRU sa rozumie (A) finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky, platobná inštitúcia, pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, (B) účtom platobný účet, vkladový účet, účet stavebného sporiteľa a účet majiteľa zaknihovaného cenného papiera, (C) klientom (1) majiteľ účtu alebo osoba oprávnená nakladať s finančnými prostriedkami alebo cennými papiermi na účte, (2) nájomca bezpečnostnej schránky alebo osoba oprávnená nakladať s obsahom bezpečnostnej schránky, (3) osoba, ktorá koná v mene osoby uvedenej v prvom bode alebo druhom bode“ (ustanovenie § 2 zákona o CRU).

„Zriaďuje sa centrálny register účtov. Centrálny register účtov je informačný systém verejnej správy, ktorý sa vedie na účel uľahčenia prístupu orgánov uvedených v ustanovení § 5 ods. 1 zákona o CRU (ďalej len „oprávnený orgán“) k údajom o účtoch a bezpečnostných schránkach vedených alebo prenajímaných na území Slovenskej republiky v rozsahu podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o CRU“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o CRU). „Správcom a prevádzkovateľom centrálneho registra účtov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o CRU).

„Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny: (A) názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku, (B) dátum založenia účtu, (C) dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky, (D) číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené, (E) jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky, (F) identifikačné údaje klienta v rozsahu (1) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, (2) údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, (3) názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, (G) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta, (H) dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte, (I) dátum zrušenia účtu, (J) dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o CRU).“

„Finančná inštitúcia je povinná zasielať údaje o vzniku, zmene alebo zániku údajov uvedených v ustanovení § 4 ods. 1 zákona o CRU do centrálneho registra účtov elektronicky, a to do konca nasledujúceho dňa od vzniku, zmeny alebo zániku údajov uvedených v ustanovení § 4 ods. 1 zákona o CRU“ (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o CRU). „Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov sú povinní zasielať údaje o účtoch, ktoré vedú, do centrálneho registra účtov podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o CRU; táto povinnosť sa nevzťahuje na účty, ktoré Národná banka Slovenska zriaďuje podľa osobitných predpisov alebo na základe zmluvného vzťahu s medzinárodnými inštitúciami“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o CRU).

„Finančná inštitúcia, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré poskytli do centrálneho registra účtov. Na účel prvej vety sa za správne a úplné údaje považujú tie údaje, ktoré finančná inštitúcia, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov uchovávajú vo svojich informačných systémoch. Ministerstvo financií nekontroluje správnosť a úplnosť údajov pri ich poskytovaní finančnou inštitúciou, Národnou bankou Slovenska alebo centrálnym depozitárom cenných papierov do centrálneho registra účtov a nezodpovedá za správnosť a úplnosť takto prijatých údajov“ (ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o CRU). „Údaje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o CRU sa v centrálnom registri účtov uchovávajú päť rokov od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu účtu alebo skončeniu prenájmu bezpečnostnej schránky; po uplynutí tejto lehoty sa údaje z centrálneho registra účtov vymažú“ (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o CRU).

Zákon o CRU sa vo svojich ďalších častiach zaoberá najmä problematikou poskytovania údajov z centrálneho registra účtov a samotnej prevádzky centrálneho registra účtov.

„Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú (A) osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu, (B) orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účel trestného konania, (C) Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, colnému úradu a daňovému úradu na účel výkonu správy daní a colného dohľadu, (D) Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky na účel odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti, (E) službe kriminálnej polície, službe finančnej polície a inšpekčnej službe Policajného zboru na účel odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich, (F) službe finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku, (G) Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účel vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu, (H) Slovenskej informačnej službe na účel boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu, (I) Vojenskému spravodajstvu na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu, (J) Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel (1) odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich, (2) ich poskytnutia Európskemu úradu pre boj proti podvodom, (K) ministerstvu financií v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o CRU).

„Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú elektronicky priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom. Každá fyzická osoba, ktorá v mene oprávneného orgánu žiada o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov (ďalej len „používateľ“), musí mať pridelený jedinečný identifikátor. Používateľ môže žiadať o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov až po uvedení účelu vyhľadávania a po označení konania, na účel ktorého sa majú poskytnúť údaje z centrálneho registra účtov“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o CRU).

„Údaje z centrálneho registra účtov sa spôsobom podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o CRU poskytujú na základe zadania (A) medzinárodného bankového čísla účtu IBAN, (B) čísla účtu alebo označenia bezpečnostnej schránky a identifikácie finančnej inštitúcie, ktorá účet vedie alebo prenajíma bezpečnostnú schránku, (C) rodného čísla fyzickej osoby alebo mena, priezviska a dátumu narodenia fyzickej osoby, (D) identifikačného čísla fyzickej osoby – podnikateľa alebo jeho obchodného mena a dátumu narodenia, alebo (E) identifikačného čísla právnickej osoby alebo jej názvu a identifikačného čísla prideleného v zahraničí alebo adresy jej sídla“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o CRU). „Údaje z centrálneho registra účtov sa spôsobom podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o CRU poskytujú aj na základe zadania neúplných údajov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona o CRU. Zadávať neúplné údaje možno len vtedy, ak nie sú k dispozícii úplné údaje, a to ani po preverení týchto údajov v iných dostupných registroch“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o CRU).

„Pri prevádzke centrálneho registra účtov uplatňuje ministerstvo financií také organizačné, personálne, kontrolné a technické opatrenia, aby bola zaistená primeraná bezpečnosť údajov uchovávaných v centrálnom registri účtov vrátane ich ochrany pred neoprávneným spracúvaním, zneužitím, stratou, zničením alebo poškodením“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o CRU). „Oprávnené orgány uplatňujú pri spracúvaní údajov z centrálneho registra účtov obdobné opatrenia, ako sú uvedené v ustanovení § 6 ods. 1 zákona o CRU, najmä zabezpečujú kontrolu dodržiavania zákona o CRU a osobitných predpisov pri poskytovaní údajov z centrálneho registra účtov a kontrolu opodstatnenosti žiadostí o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov. O zistených nedostatkoch a spôsobe ich odstránenia oprávnené orgány informujú ministerstvo financií“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o CRU).

„Finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov uplatňujú pri zasielaní údajov do centrálneho registra účtov také organizačné, personálne, kontrolné a technické opatrenia, aby bola zaistená primeraná bezpečnosť údajov zasielaných do centrálneho registra účtov vrátane ich ochrany pred neoprávneným spracúvaním, zneužitím, stratou, zničením alebo poškodením“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o CRU). „Ministerstvo financií je oprávnené vyžadovať od oprávnených orgánov, finančných inštitúcií, Národnej banky Slovenska a centrálneho depozitára cenných papierov preukázanie splnenia opatrení podľa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 zákona o CRU. Na tento účel sú oprávnené orgány, finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov povinné poskytnúť ministerstvu financií primeranú súčinnosť“ (ustanovenie § 6 ods. 4zákona o CRU).

„Na spracúvanie osobných údajov v centrálnom registri účtov sa vzťahujú osobitné predpisy“ (ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o CRU). „Fyzická osoba má právo na informácie a prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej uchovávané v centrálnom registri účtov, podľa osobitného predpisu okrem informácie o tom, ktorému oprávnenému orgánu a kedy boli poskytnuté údaje uchovávané o nej v centrálnom registri účtov, a to päť rokov od ich poskytnutia oprávnenému orgánu. Právnická osoba má právo raz ročne sa bezplatne oboznámiť s informáciami, ktoré sú o nej uchovávané v centrálnom registri účtov, v rovnakom rozsahu ako fyzická osoba podľa prvej vety“ ( ustanovenie § 6 ods. 6 zákona o CRU).

„Žiadosť, ktorou fyzická osoba alebo právnická osoba žiada o informácie a osobné údaje podľa ustanovenia § 6 ods. 6 zákona o CRU, sa podáva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu financií; na jej vybavenie sa primerane vzťahuje osobitný predpis. Ministerstvo financií uchováva záznamy o týchto žiadostiach päť rokov od vytvorenia záznamov“ (ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o CRU). „Údaje poskytnuté do centrálneho registra účtov alebo z centrálneho registra účtov zostávajú predmetom bankového tajomstva alebo chránenými údajmi podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 6 ods. 8 zákona o CRU).

„Ministerstvo financií pri prevádzke centrálneho registra účtov uchováva logy. Logy obsahujú (A) označenie konania, na účel ktorého sa poskytli údaje z centrálneho registra účtov, (B) dátum a čas vyhľadávania, (C) jedinečný identifikátor výsledkov, (D) označenie oprávneného orgánu, (E) jedinečný identifikátor používateľa, (F) typ zadaných údajov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona o CRU“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o CRU).

„Ministerstvo financií môže logy použiť výlučne v súlade s osobitnými predpismi na účel monitorovania ochrany osobných údajov vrátane kontroly prípustnosti žiadosti a overovania zákonnosti spracúvania osobných údajov a na zabezpečenie integrity a bezpečnosti osobných údajov“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o CRU). „Logy sa uchovávajú desať rokov od ich vytvorenia. Logy možno uchovávať aj dlhšie, ak je to potrebné na účel uvedený v ustanovení § 7 ods. 2 zákona o CRU“ (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o CRU).

„Logy pravidelne kontrolujú osoby určené ministerstvom financií“ (ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o CRU). „Na účel podľa ustanovenia § 7 ods. 2zákona o CRU ministerstvo financií na požiadanie sprístupní logy (A) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (B) Úradu inšpekčnej služby, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Policajného zboru, (C) Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti prokuratúry, (D) finančnej správe, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti finančnej správy, (E) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti súdov, (F) Slovenskej informačnej službe, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, (G) Vojenskému spravodajstvu, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Vojenského spravodajstva, (H) Národnému bezpečnostnému úradu, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu“ (ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o CRU).

Zákon o CRU obsahuje aj právnu úpravu dohľadu nad dodržiavaním povinností, ktoré samotný zákon o CRU ustanovuje a sankcií, aplikovateľných pre prípad ich nedodržania.

„Dohľad nad plnením povinností finančných inštitúcií a centrálneho depozitára cenných papierov pri poskytovaní údajov do centrálneho registra účtov podľa zákona o CRU vykonáva Národná banka Slovenska“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o CRU). „Na účel výkonu dohľadu má Národná banka Slovenska prístup k údajom v centrálnom registri účtov. Na poskytovanie údajov z centrálneho registra účtov na účel výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska sa primerane použije ustanovenie § 5 zákona o CRU“ (ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o CRU).

„Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu do 500 000 eur finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru cenných papierov, ktorý (A) poskytne do centrálneho registra účtov nesprávne alebo neúplné údaje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o CRU, (B) neposkytne údaje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o CRU do centrálneho registra účtov spôsobom alebo v lehote podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o CRU, alebo (C) neposkytne údaje do centrálneho registra účtov v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona o CRU“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o CRU). „Národná banka Slovenska uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru cenných papierov, ktorý sa dopustí konania podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o CRU opakovane do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o CRU“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o CRU).

„Pri ukladaní pokuty Národná banka Slovenska prihliada na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následky a povahu zisteného nedostatku“ (ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o CRU). „Pokutu podľa ustanovenia § 9 ods. 1 alebo 2 zákona o CRU možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo“ (ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o CRU).

Na záver prináša zákon o CRU aj presné podmienky uvedenia centrálneho registra účtov do praxe.

„Ministerstvo financií vypracúva súhrnnú správu o prevádzke centrálneho registra účtov za kalendárny rok, ktorej súčasťou je aj počet vyhľadávaní podľa oprávnených orgánov, popis prijatých opatrení podľa ustanovenia § 6 ods. 1 až 3 zákona o CRU a informácie o finančných nákladoch spojených s prevádzkou centrálneho registra účtov“ (ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o CRU). „Správu podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o CRU predkladá ministerstvo financií každoročne do 31. marca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet“ (ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o CRU).

„Ministerstvo financií uvedie centrálny register účtov do prevádzky 1. januára 2023“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o CRU). „Finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov sú povinné zaslať do centrálneho registra účtov správne a úplné údaje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o CRU o účtoch a bezpečnostných schránkach existujúcich ku dňu zaslania údajov, ako aj údaje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o CRU, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli od 1. januára 2018, ak ich evidujú vo svojich systémoch, do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho predpisu podľa ustanovenia § 12 zákona o CRU“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o CRU).

„Ministerstvo financií vydá do 1. júla 2022 všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví (A) podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 zákona o CRU, (B) podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora používateľa podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o CRU, (C) podrobnosti o opatreniach podľa ustanovenia § 6 ods. 1 až 4zákona o CRU, (D) podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o CRU“ (ustanovenie § 12 zákona o CRU). „Zákonom o CRU sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe“ (ustanovenie § 13 zákona o CRU).

V súvislosti s prijatím zákona o CRU odkazujeme na jeho plné znenie, vrátane zmien a doplnení, ktoré priniesol do zákona o bankách, zákona o cenných papieroch, zákona o ochrane pred legalizáciou a zákona o finančnej správe.

Účinnosť novely

Zákon o CRU nadobudol účinnosť dňa 01. mája 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....