Verejná správa

Zákon o európskom mechanizme pre stabilitu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2012

Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu určuje podmienky majetkovej účasti a členstva Slovenskej republiky v Európskom mechanizme pre stabilitu, teda trvalom eurovale. Európsky mechanizmus pre stabilitu by mal byť určitou formou menového fondu v Európe a mal by nahradiť súčasný Európsky nástroj finančnej stability.

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ďalej len „mechanizmus“) je medzinárodná finančná organizácia založená Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ďalej len „rámcová zmluva“), ktorá bola uzatvorená medzi 17 členskými štátmi eurozóny, medzi nimi aj Slovenskou republikou. Rámcová zmluva upravuje vzťahy medzi akcionármi mechanizmu a podmienky poskytovania podpory pre stabilitu v prospech členov mechanizmu, ktorí majú závažné finančné problémy, alebo im takéto problémy hrozia, ak je to nevyhnutné na ochranu finančnej stability eurozóny. Ratifikačný proces rámcovej zmluvy nie je v súčasnosti stále ukončený. Súčasný Európsky nástroj finančnej stability (ďalej len „EFSF“), tzv. dočasný euroval, by mal po ratifikácii rámcovej zmluvy ukončiť svoju činnosť v júni 2013.

Podľa rámcovej zmluvy bude mať mechanizmus sídlo v Luxemburgu s možnosťou vytvorenia kontaktného úradu v Bruseli. Orgánmi mechanizmu bude Rada guvernérov, Správna rada a generálny riaditeľ. Rada guvernérov sa bude skladať z ministrov financií členských štátov mechanizmu a z ich zástupcov. Bude si voliť predsedu a podpredsedu, alebo rozhodne, že jej bude predsedať predseda euroskupiny. Rada guvernérov bude v zmysle rámcovej zmluvy rozhodovať o poskytnutí finančnej pomoci a o ďalších dôležitých otázkach vzájomnou dohodou, pričom vzájomná dohoda sa dosiahne už pri získaní 85 % väčšiny hlasov členov mechanizmu. Na dohodu o určitých otázkach, ako napríklad o ustanovení interných predpisov mechanizmu a rokovacieho poriadku Rady guvernérov a Správnej rady, bude potrebná kvalifikovaná väčšina. Členovia správnej rady budú vyberaní jednotlivými guvernérmi, ktorí vyberú riaditeľa a zástupcu riaditeľa za jednotlivé štáty. Medzi právomoci Správnej rady bude podľa rámcovej zmluvy patriť napríklad prijímanie usmernení týkajúcich sa spôsobu vykonávania úverov mechanizmu. Svoje právomoci bude vykonávať na základe rámcovej zmluvy alebo na základe poverenia Radou guvernérov. Bežný chod mechanizmu bude zabezpečovať generálny riaditeľ, ktorého bude menovať Rada guvernérov.

Na vykonanie rámcovej zmluvy bol dňa 28. júna 2012 v Národnej rade Slovenskej republiky prijatý zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu (ďalej len „zákon o mechanizme“). Predmetný zákon upravuje niektoré práva a povinnosti Slovenskej republiky v mechanizme.

Ustanovenie § 2 zákona o mechanizme určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako subjekt, ktorý zabezpečuje majetkovú účasť v mechanizme. Ministerstvo bude zabezpečovať nasledovné činnosti: (1) evidenciu a účtovanie majetkovej účasti Slovenskej republiky v mechanizme, (2) správu pohľadávok, (3) správu záväzkov a (4) monitorovanie plnenia podmienok dlžníka. Minister financií Slovenskej republiky bude zastupovať Slovenskú republiku v Rade guvernérov. V čase jeho neprítomnosti ho bude zastupovať zástupca, ktorého na návrh ministra financií Slovenskej republiky vymenuje a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) zo štátnych tajomníkov ministerstva. Minister financií Slovenskej republiky bude mať tiež právomoc po predchádzajúcom súhlase vlády vymenúvať a odvolávať riaditeľa Správnej rady mechanizmu za Slovenskú republiku. Predchádzajúci súhlas vlády sa bude vyžadovať aj na hlasovanie ministra financií Slovenskej republiky v Rade guvernérov mechanizmu o výzve na úhradu akcií splatných na vyzvanie. Na hlasovanie ministra financií Slovenskej republiky v Rade guvernérov mechanizmu o zmene schváleného imania mechanizmu, o prispôsobení maximálneho objemu finančnej stabilizačnej pomoci mechanizmu a o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov do mechanizmu sa bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

Na rozdiel od EFSF, ktorý funguje na základe záruk za dlhopisy, ktoré sú emitované EFSF, bude mechanizmus založený na priamych príspevkoch. Príspevky budú mať formu upisovania akcií na základnom imaní mechanizmu. Základné imanie bude predstavovať 700 miliárd Eur, z toho 80 miliárd Eur bude vo forme akcií splatných bezprostredne 620 miliárd Eur bude vo forme záruk predstavujúcich akcie splatné na vyzvanie. Celková výška podielu Slovenskej republiky v mechanizme bude predstavovať sumu 5,768 miliárd Eur. Slovenská republika bude musieť splatiť akcie v celkovej výške 659,2 milióna Eur v piatich rovnakých splátkach. Majetková účasť Slovenskej republiky sa vykoná prostredníctvom emisií štátnych cenných papierov. Na ich upísanie bude potrebný predchádzajúci súhlas vlády. Prvá splátka vo výške 131,84 milióna Eur bude splatná v roku 2012. Ďalšia splátka vo výške 131,84 milióna Eur by mala byť splatná tiež v roku 2012, pričom ďalšie tri splátky by mali byť splatené v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške 395,52 milióna Eur. Zvyšok akcií z celkového podielu Slovenskej republiky budú predstavovať akcie splatné na vyzvanie.

Žiadosť o finančnú pomoc bude v zmysle rámcovej zmluvy môcť podať členský štát mechanizmu predsedovi Rady guvernérov. Povinnou náležitosťou žiadosti bude uvedenie nástroja finančnej pomoci, ktorý by mal byť použitý. Po prijatí žiadosti predseda Rady guvernérov poverí Európsku komisiu v spolupráci s Európskou centrálnou bankou o jej posúdenie. Následne bude o poskytnutí finančnej pomoci rozhodovať Rada guvernérov. Európska komisia v spolupráci s Európskou centrálnou bankou a Medzinárodným menovým fondom pripraví memorandum o porozumení, ktoré bude obsahovať konkrétne detaily poskytovanej pomoci, a Správna rada schváli Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci. Poskytnutie pomoci bude podmienené podpísaním Memoranda o porozumení a Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci žiadajúcim členským štátom mechanizmu.

Finančná pomoc bude poskytovaná prostredníctvom finančných nástrojov, ktorými sú (1) preventívna finančná pomoc vo forme preventívnej podmienenej úverovej linky alebo vo forme úverovej linky s dodatočnými podmienkami, (2) úver na konkrétny účel rekapitalizácie finančných inštitúcií člena mechanizmu, (3) úver, (4) nákup dlhopisov člena mechanizmu na primárnom trhu a (5) zabezpečenie operácií na sekundárnom trhu v súvislosti s dlhopismi člena mechanizmu. Ak bude finančná pomoc poskytnutá, veriteľom sa na rozdiel od EFSF stane štát ako akcionár, nie mechanizmus.

Ak bude adresátom finančnej pomoci Slovenská republika, vláda bude môcť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o mechanizme so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s postupmi Medzinárodného menového fondu rozhodnúť o zapojení súkromného sektora do reštrukturalizácie verejného dlhu Slovenskej republiky. Mechanizmus bude spoločne s Medzinárodným menovým fondom požívať prednostné právo veriteľa voči ostatným veriteľom Slovenskej republiky. Bude to znamenať, že Slovenská republika bude povinná vyplatiť záväzky prednostne voči mechanizmu a Medzinárodnému menovému fondu. Obdobné postavenie budú mať uvedené subjekty aj voči ostatným členským štátom mechanizmu.

Predstavitelia Slovenskej republiky v mechanizme budú mať podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o mechanizme trestnoprávnu imunitu za činnosť v mechanizme. Jedná sa o guvernéra, jeho zástupcu, riaditeľa Správnej rady a jeho zástupcu. Rada guvernérov však bude môcť v súlade s rámcovou zmluvou kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o zbavení imunity uvedených osôb.

Zákon o mechanizme novelizoval tiež zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch. Na základe doplneného ustanovenia § 18 ods. 6 budú štátne dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako 1 rok vydané po 31. decembri 2012 obsahovať doložku o spoločnom postupe v súlade s rámcovou zmluvou. Bude to predstavovať uľahčenie prípadného rokovania Slovenskej republiky s veriteľmi.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....