Iné

Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2017

Dňa 1. Februára 2017 Národná rada SR schválila úplne nový zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Novým zákonom ide o zabezpečenie riadnej aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 59 – 92) (ďalej len „nariadenie“). Do právneho poriadku sa zavádza úprava nevyhnutná pre riadnu aplikáciu nariadenia.

Ako uvádza dôvodová správa k novému zákonu, v členských štátoch Európskej únie v súčasnosti existujú vnútroštátne konania o vydanie ochranných, predbežných alebo zabezpečovacích opatrení (napr. aj príkazy na zablokovanie účtov), ale podmienky na vydanie takýchto opatrení a efektívnosť ich vykonávania sa značne líšia. Nariadením a novým zákonom sa preto zavádza nové konanie umožňujúce v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky vedené na bankových účtoch v rôznych členských štátoch.

Konanie upravené nariadením poskytuje veriteľovi možnosť dosiahnuť vydanie ochranného opatrenia vo forme európskeho príkazu na zablokovanie účtov, ktorým sa zabráni prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov, ktoré má jeho dlžník v držbe na bankovom účte vedenom v členskom štáte, ak hrozí, že bez takéhoto opatrenia bude následné vymáhanie jeho pohľadávky, resp. nároku voči dlžníkovi zmarené alebo podstatne sťažené.

Európsky príkaz na zablokovanie účtov (ďalej len „príkaz na zablokovanie“) je neodkladné opatrenie. Na konanie o príkaze na zablokovanie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o neodkladných opatreniach, ak nie je ustanovené inak.

Na konanie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie je príslušný všeobecný súd osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje. Na vykonanie príkazu na zablokovanie vydaného v Slovenskej republike je príslušný súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal.

Okresný súd Banská Bystrica je príslušný (1) ak nie je možné určiť všeobecný súd osoby, proti ktorej návrh smeruje, (2) na vykonanie príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, (3) na zrušenie alebo obmedzenie výkonu príkazu na zablokovanie nariadeného na území Slovenskej republiky, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, (4) na doručenie písomností osobe, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Informačným orgánom je Okresný súd Banská Bystrica.

Ak sa podľa Civilného sporového poriadku skladá zábezpeka, súd rozhodne o zábezpeke vo výške najmenej jednej tretiny sumy, ktorá sa má zablokovať, forme a lehote, v ktorej je potrebné zábezpeku zložiť, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní. Súd navrhovateľovi zároveň oznámi údaje potrebné na zloženie zábezpeky.

Zábezpeka sa skladá v peniazoch; zloženie peňazí možno nahradiť bankovou zárukou alebo neodvolateľným akreditívom v prospech osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje.

Ak odpadol dôvod pre zloženie zábezpeky, súd, ktorý jej zloženie nariadil, na žiadosť navrhovateľa určí primeranú lehotu, v ktorej sa osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vyjadrila či súhlasí s vrátením zábezpeky navrhovateľovi, inak aby poskytla súdu dôkaz, že prebieha konanie o náhradu škody spôsobenej príkazom na zablokovanie.
Po uplynutí primeranej lehoty súd nariadi vrátenie zábezpeky; to neplatí, ak sa preukáže, že prebieha konanie o náhrade škody spôsobenej príkazom na zablokovanie.

Ak po vydaní uznesenia, ktorým bol zamietnutý návrh na vrátenie zábezpeky, dôjde k zmene skutkových okolností významných pre rozhodnutie, nezakladá právoplatné rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na vrátenie zábezpeky, prekážku rozhodnutej veci.

Upravuje sa tiež postup pri získavaní a poskytovaní informácií o účtoch dlžníka. Po dožiadaní doručenom informačnému orgánu, tento zašle dopyt prostredníctvom systému, ktorý prevádzkuje záujmové združenie bánk, a prostredníctvom tohto systému bude informačnému orgánu sprístupnená informácia o tom, či niektorá z bánk vedie účet v prospech dlžníka a príslušné údaje.

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné poskytnúť informačnému orgánu súčinnosť.

Ak sú splnené podmienky na vydanie príkazu na zablokovanie, súd ho vydá vo forme podľa osobitného predpisu; inak návrh sčasti alebo celkom uznesením zamietne.

Rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie sa doručí navrhovateľovi.

Ak sa má príkaz na zablokovanie vykonať v inom členskom štáte Európskej únie, súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal, doručí navrhovateľovi príslušné tlačivá podľa osobitného predpisu na podanie návrhu na výkon príkazu na zablokovanie.

Ako uvádza dôvodová správa, tlačivo, na ktorom sa vydáva príkaz na zablokovanie pozostáva z (1) časti A určenej veriteľovi, dlžníkovi a banke a (2) z časti B určenej veriteľovi a dlžníkovi, ktorá obsahuje opis predmetu konania a dôvodov pre vydanie príkazu, teda informácie, ktoré nie sú určené banke.

V prípade, že ide o blokovanie účtov vo viacerých bankách, tlačivo A sa pri vydávaní príkazu vypracúva pre každú banku osobitne. V závislosti od toho, v ktorom členskom štáte sa má príkaz vykonať súd vydávajúci príkaz použije príslušnú jazykovú mutáciu tlačiva, ktorou sa zabezpečí „preklad“ rozhodnutia. Písomnosti, ktoré sa majú doručiť dlžníkovi a neboli vyhotovené v požadovanom jazyku, je potrebné preložiť. Preklad vyhotoví súdny prekladateľ („osoba oprávnená na preklady“) z niektorého členského štátu.

Súd vydá rozhodnutie o vydaní príkazu/vyzve veriteľa na zloženie zábezpeky (1) do 10 pracovných dní od podania návrhu, ak nedošlo k rozhodnutiu vo veci samej, (2) do 5 pracovných dní od podania návrhu, ak bolo rozhodnuté vo veci samej, (3) do 5 pracovných dní od vykonania výsluchu veriteľa/svedka, ak to bolo potrebné.

Príkaz na zablokovanie sa vykoná (1) na návrh veriteľa alebo súdu, ktorý príkaz vydal, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, (2) aj bez návrhu, ak ide o príkaz vydaný v Slovenskej republike, ktorý sa má vykonať v Slovenskej republike; konanie sa považuje za začaté dňom vydania príkazu na zablokovanie.

Súd nariadi banke, ktorá vedie účet osoby, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje, aby zablokovala sumu peňažných prostriedkov do výšky uvedenej v príkaze na zablokovanie z účtu tejto osoby a neumožnila tejto osobe s peňažnými prostriedkami do tejto výšky nakladať.

Zo zablokovania sú vylúčené peňažné prostriedky (1) na účtoch, ktoré patria osobám, na ktorých majetok nemôže byť vedená exekúcia, (2) na účtoch, na ktoré nemôže byť vedená exekúcia, (3) na účte, ktoré nepodliehajú exekúcii.

Poradie pre výkon príkazov na zablokovanie týkajúcich sa toho istého účtu vedeného v banke sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na zablokovanie. Niekoľko príkazov na zablokovanie doručených v ten istý deň má rovnaké poradie. Ak nestačia prostriedky na účte povinného na zablokovanie všetkých súm uvedených v príkazoch, zablokujú sa pomerne.

Výkon príkazu na zablokovanie nemá odkladný účinok na výkon exekúcie ani nezakladá právo na prednostné uspokojenie sa zo zablokovanej sumy.

Na prijatie žiadosti navrhovateľa je príslušný súd, ktorý nariadil výkon príkazu na zablokovanie. Súd, ktorý nariadil výkon príkazu môže aj bez návrhu zrušiť alebo obmedziť blokovanie účtu alebo účtov, ak sa na jednom alebo viacerých účtoch zablokovala vyššia suma ako sa mala podľa príkazu na zablokovanie zablokovať.

Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, písomnosti doručí tejto osobe súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie.

V súvislosti s prijatím nového zákona sa sprievodne novelizoval zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Nový zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 2017

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....