Iné

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2010

Dňa 9. marca 2010 bol schválený zákon o európskom zatýkacom rozkaze, ktorý nahrádza a súčasne ruší v súčasnej dobe platný zákon Národnej rady SR č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov. Zákon vytvára novú systematiku, spresňuje vymedzenia základných inštitútov a postupov a zavádza inštitúty predbežnej a vydávacej väzby.

Dňa 9. marca 2010 bol Národnou radou SR v treťom čítaní schválený zákon o európskom zatýkacom rozkaze (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2010. Tento zákon nahrádza a súčasne ruší v súčasnej dobe platný zákon Národnej rady SR č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov. V roku 2008 bol návrh novely zákona č. 403/2004 Z. z. predmetom pripomienkového konania, zároveň bola transpozícia Rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV zo dňa 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi do tohto zákona predmetom hodnotenia Európskej únie. Na základe výsledku týchto procesov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodlo, že pripraví nový návrh zákona. Tento zákon vychádza zo zákona č. 403/2004 Z. z. a preberá väčšinu jeho inštitútov.

Od v súčasnosti platného zákona o európskom zatýkacom rozkaze sa nový zákon odlišuje v (1) novej systematike v rámci jednotlivých častí zákona, (2) spresnení vymedzenia základných inštitútov a postupov a (3) zavedení inštitútov predbežnej a vydávacej väzby. Tieto zmeny vyplynuli z aplikačnej praxe a z hodnotenia členských štátov Európskej únie v roku 2008 zameraného na praktické uplatňovanie európskeho zatýkacieho rozkazu.

Zákon v § 4 ods. 6 rozširuje možnosť vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu alebo vydania aj na tie trestné činy, pre ktoré by inak z dôvodu výmery trestu alebo zvyšku trestu nebolo vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu alebo jeho vykonanie podľa tohto zákona prípustné, a to v prípade, ak sa žiadalo o vydanie osoby pre niekoľko trestných činov, z ktorých aspoň jeden spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 1 až 5 zákona.

Podmienky pre vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa nanovo upravujú v § 5 zákona. Najdôležitejšou zmenou je zákaz adresovaný súdu vydať európsky zatýkací rozkaz, ak je pred jeho vydaním zrejmé, že vyžiadaním z cudziny by bola vydanej osobe spôsobená ujma, ktorá by bola neprimeraná následkom trestného činu alebo významu trestného konania. Týmto ustanovením bude zavedený princíp primeranosti aplikovaný pre vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu.

Strata platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu je upravená v § 6 zákona, v zákone platnom v súčasnosti takáto úprava nie je. Podľa tohto ustanovenia európsky zatýkací rozkaz stráca platnosť (1) odovzdaním vydanej osoby príslušnému súdu podľa § 8, (2) odvolaním, pričom súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, ho odvolá, ak zanikli dôvody vydania, alebo ak súd následne zistil, že také dôvody neexistovali, alebo ak tak ustanovuje zákon, ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na návrh prokurátora, súd ho odvolá na návrh prokurátora, (3) vydaním nového európskeho zatýkacieho rozkazu v tej istej veci. V § 6 ods. 3 zákona je ustanovená možnosť vydania nového európskeho zatýkacieho rozkazu, aj keď bol odvolaný starý európsky zatýkací rozkaz vydaný v tej istej veci.


PREDBEŽNÁ VÄZBA

Najdôležitejšou zmenou zákona je zavedenie inštitútov predbežnej a vydávacej väzby. Potreba zavedenia týchto inštitútov vyplynula z praxe. Touto zmenou sa odstráni terajšie delenie väzby na fakultatívnu a obligatórnu. Predbežná väzba je upravená v § 15 zákona. Účelom predbežnej väzby je podľa § 15 ods. 1 zákona zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, kým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Lehota na rozhodnutie sudcu príslušného krajského súdu je do 48 hodín od odovzdania zadržanej osoby, návrh na jej vzatie do väzby podáva prokurátor. Príslušným je krajský súd, ktorému prokurátor príslušný podľa § 11 zákona predložil návrh na rozhodnutie o predbežnej väzbe. Ak v čase rozhodovania nie je k dispozícii európsky zatýkací rozkaz, k návrhu prokurátora na vzatie do väzby musí byť pripojený záznam zo Schengenského informačného systému. Sudca pri rozhodovaní nie je viazaný dôvodmi väzby podľa § 82 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení (ďalej len „Trestný poriadok“). Ak sudca do 48 hodín osobu nevezme do predbežnej väzby, prepustí ju na slobodu.

Zákon ustanovuje možnosť sudcu krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie rozhodnúť o prepustení osoby z predbežnej väzby v prípade, ak nebol prokurátorovi príslušnej prokuratúry v lehote do 18 dní od obmedzenia osobnej slobody doručený európsky zatýkací rozkaz alebo doklad o jeho existencii. Sudca zároveň môže rozhodnúť o uložení primeraných povinností alebo opatrení podľa § 82 Trestného poriadku. Doba trvania predbežnej väzby nesmie byť dlhšia ako 40 dní odo dňa zadržania osoby, pričom o prepustení osoby z predbežnej väzby aj pred uplynutím tejto lehoty môže rozhodnúť sudca krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. V prípade, že je originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje, doručený počas trvania predbežnej väzby, prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie predloží sudcovi krajského súdu návrh na vzatie osoby do vydávacej väzby. Ak je osoba prepustená z predbežnej väzby, nevylučuje to jej opakované vzatie do predbežnej väzby alebo jej vzatie do vydávacej väzby. Súd rozhoduje o väzbe uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok. Výnimkou je sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak bola súčasne podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu, takejto sťažnosti zákon odkladný účinok priznáva.


VYDÁVACIA VÄZBA

Zákon v § 16 zaviedol nový inštitút vydávacej väzby. Ako vypovedá samotný názov, ide o väzbu, ktorej účelom je zabezpečiť prítomnosť osoby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky alebo na zabránenie zmarenia účelu tohto konania. Ak sú splnené tieto podmienky, sudca na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie vezme osobu do vydávacej väzby. Sudca krajského súdu vezme do vydávacej väzby tiež osobu, ktorá súhlasí s vydaním alebo ak už bolo rozhodnuté, že sa európsky zatýkací rozkaz vykoná. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti proti rozhodnutiu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodol podľa § 22 ods. 8 zákona o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, osobu vezme do vydávacej väzby sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ak tak už neurobil sudca krajského súdu. Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z vydávacej väzby dňom vydania osoby orgánom štátu pôvodu alebo posledným dňom lehoty ustanovenej v § 25 ods. 1 a 3 zákona. Okrem týchto prípadov sudca rozhodne o prepustení z vydávacej väzby, ak (1) justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz, alebo ho odvolal vo vzťahu k Slovenskej republike, (2) sudca rozhodol, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná, (3) inak zanikli dôvody vydávacej väzby, vydania alebo jeho realizácie, napr. zánikom trestnosti a pod. Ak sa osoba nachádza vo väzbe v súvislosti s jej trestným stíhaním slovenskými orgánmi alebo sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý bol právoplatne uložený slovenským súdom, po doručení originálu európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje, príslušný krajský súd osobu vezme do vydávacej väzby, ktorá bude spočívať, pričom príslušnosť krajského súdu je určená obvodom, v ktorom je osoba vo väzbe alebo výkone trestu. Ak dôvody väzby alebo výkonu trestu podľa predchádzajúcej vety pominú, spočívanie väzby zanikne a osoba nastúpi výkon vydávacej väzby. Súd rozhoduje o väzbe uznesením. Proti uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok. Zákon priznáva sťažnosti odkladný účinok, ak ide o sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak bola súčasne podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu.

Okrem uvedených zmien nový zákon mení aj otázky súvisiace s výkonom európskeho zatýkacieho rozkazu. Ide napr. o doplnenie dôvodov fakultatívneho odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu v § 23 ods. 2 zákona, nakoľko v zákone, ktorý je platný v súčasnosti, boli ustanovené len dôvody obligatórneho odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. Ďalšie zmeny súvisia zväčša s novou systematikou a spresnením vymedzenia základných inštitútov a postupov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....