Iné

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2022

Národnou radou Slovenskej republiky prešiel pred prázdninami aj zákon o financovaní voľného času dieťaťa, upravujúci príspevok na financovanie voľnočasových aktivít detí.

Dňa 22. júna 2022 bol prijatý zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní“). Zákonom o financovaní sa mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), (B) zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku“), (C) zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“), (D) zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane“), (E) zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch“), (F) zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), (G) zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o kultúrno-osvetovej činnosti“), (H) zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) a (I) zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej správe“).

V nasledujúcom texte sa budeme prioritne venovať úpravám, ktoré priniesol samotný zákon o financovaní. Z uvedeného dôvodu odkazujeme aj na plné znenie zákona o financovaní, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Zákon o správnych súdov systematicky pozostáva zo sedemnástich paragrafových ustanovení.

Zmeny, ktoré zákon o financovaní voľného času dieťaťa prináša

Na úvod sa zákon o financovaní dotýka základných ustanovení, príspevku a kontu dieťaťa (ustanovenia § 1 až § 4 zákona o financovaní).

„Tento zákon o financovaní upravuje poskytovanie sumy, ktorú štát poskytuje oprávnenej osobe na úhradu voľnočasových aktivít určených pre dieťa a poskytnutých dieťaťu (ďalej len „príspevok“)“ (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o financovaní). „Na účely tohto zákona o financovaní sa rozumie (A) oprávnenou osobou osoba, ktorá nakladá s kontom dieťaťa, a to (1) osoba, ktorej sa na dieťa vypláca prídavok na dieťa podľa osobitného predpisu, (2) štatutárny zástupca alebo ním písomne poverený zamestnanec zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálneho výchovného zariadenia, v ktorom sa poskytuje starostlivosť dieťaťu z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia, rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, (3) fyzická osoba, ktorá ako prvá preukáže, že je zákonným zástupcom dieťaťa, ak niet osoby podľa prvého bodu alebo druhého bodu, (B) dieťaťom osoba s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky od 5 rokov veku do 18 rokov veku, pričom sa za dieťa po ukončení povinnej školskej dochádzky považuje len dieťa, ktoré sa naďalej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v škole na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, (C) poskytovateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má zriadené konto poskytovateľa alebo právnická osoba, ktorá má zriadené konto poskytovateľa, (D) voľnočasovou aktivitou činnosť v oblasti vzdelávania, kultúry alebo športu vykonávaná na území Slovenskej republiky pod odborným dohľadom vo vymedzenom časovom úseku vedúca k fyzickému alebo duševnému rozvoju dieťaťa, ktorá sa nevykonáva v rámci vyučovania na (1) školách tvoriacich sústavu škôl podľa osobitného predpisu, okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl, (2) vysokých školách, (E) kontom dieťaťa účet dieťaťa zriadený Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „platiteľ“) na účely nakladania s príspevkom a evidencie zostatku na konte dieťaťa a disponibilného zostatku, (F) kontom poskytovateľa účet poskytovateľa zriadený poskytovateľom a spravovaný platiteľom na účely pripisovania súm z konta dieťaťa a evidencie zostatku na konte poskytovateľa, (G) disponibilným zostatkom súčet nezablokovanej časti príspevku na konte dieťaťa za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom sa má objednávaná voľnočasová aktivita poskytnúť, a nezablokovaných častí príspevkov na konte dieťaťa za kalendárne mesiace predchádzajúce tomuto kalendárnemu mesiacu“ (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o financovaní).

„Príspevok sa poskytuje vo výške 60 eur na dieťa za každý kalendárny mesiac vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa splní podmienky podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) zákona o financovaní a kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa prestane spĺňať podmienky podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) zákona o financovaní“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o financovaní). „V prvý deň kalendárneho mesiaca sa na konto dieťaťa pripíše príspevok za 12. kalendárny mesiac nasledujúci po tomto kalendárnom mesiaci“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o financovaní). „Pri zriadení konta dieťaťa platiteľ pripíše na konto dieťaťa príspevok za aktuálny kalendárny mesiac a príspevky za 11 bezprostredne nasledujúcich kalendárnych mesiacov; ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o financovaní tým nie je dotknutý“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o financovaní).

„Príspevok môže byť použitý len na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom (A) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) pre voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a športu a (B) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) pre voľnočasové aktivity v oblasti kultúry“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o financovaní). „Na jednotlivé voľnočasové aktivity podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o financovaní možno použiť príspevok najviac vo výške, ktorú po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom (A) ministerstvo školstva pre voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a športu a (B) ministerstvo kultúry pre voľnočasové aktivity v oblasti kultúry“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o financovaní).

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť miesto, pre ktoré sa ustanoví iná výška použitia príspevku ako podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o financovaní, a výšku, do ktorej je možné príspevok použiť na jednotlivé voľnočasové aktivity. Výška príspevku podľa prvej vety sa bude vzťahovať na voľnočasové aktivity, pre ktoré je toto miesto obvyklým miestom poskytovania voľnočasovej aktivity“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o financovaní).

„Platiteľ zriadi konto dieťaťa bezodkladne po splnení podmienok uvedených v ustanovení § 1 ods. 2 písm. b) zákona o financovaní a vytvorí jedinečný identifikátor dieťaťa, ktorý prostredníctvom aplikácie sprístupní vo forme QR kódu“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o financovaní). „Oprávnenej osobe podľa ustanovenie § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona o financovaní doručí platiteľ prihlasovacie údaje a heslo bezodkladne po zriadení konta dieťaťa“ (ustanovenie § 4 ods. 2zákona o financovaní). „Oprávnenej osobe podľa ustanovenie § 1 ods. 2 písm. a) druhého bodu alebo tretieho bodu zákona o financovaní doručí platiteľ prihlasovacie údaje a heslo bezodkladne po preukázaní, že táto osoba je oprávnenou osobou; spôsob preukazovania týchto skutočností zverejní platiteľ na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 4 ods. 3zákona o financovaní).

Zákon o financovaní sa ďalej venuje nakladaniu s kontom dieťaťa, poskytovateľovi, platiteľovi a objednávaniu voľnočasových aktivít (ustanovenie § 5 až § 8 zákona o financovaní).

„Oprávnená osoba nakladá s kontom dieťaťa prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie (ďalej len „aplikácia“)“ (ustanovenie § 5 zákona o financovaní). „Konto poskytovateľa si môže zriadiť fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba registrovaná (A) v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti športu zriadenom a spravovanom ministerstvom školstva, (B) v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti vzdelávania zriadenom a spravovanom ministerstvom školstva, (C) v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti kultúry zriadenom a spravovanom ministerstvom kultúry“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o financovaní). „Pri zriaďovaní konta poskytovateľa je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba povinná prostredníctvom aplikácie uviesť v informačnom systéme podľa ustanovenia § 7 ods. 1zákona o financovaní tieto údaje: (A) meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, (B) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, (C) kontaktné údaje fyzickej osoby-podnikateľa alebo kontaktné údaje štatutárneho orgánu právnickej osoby, (D) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o financovaní).

„Poskytovateľ je povinný k poskytovanej voľnočasovej aktivite uviesť tieto údaje: (A) názov poskytovanej voľnočasovej aktivity, (B) obvyklé miesto poskytovania voľnočasovej aktivity, čas jej poskytovania a časový rozsah, (C) periodicitu poskytovania voľnočasovej aktivity, (D) vek dieťaťa, pre ktoré je voľnočasová aktivita určená, (E) maximálny počet detí, pre ktoré je možné voľnočasovú aktivitu poskytovať súčasne, (F) výšku ceny voľnočasovej aktivity, (G) všeobecné podmienky poskytovania a vypovedania voľnočasovej aktivity, (H) kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá vykonáva voľnočasovú aktivitu s dieťaťom na mieste a v čase podľa písmena b); touto osobou môže byť len fyzická osoba, ktorú poskytovateľ uviedol pri zápise do registra podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o financovaní ako spôsobilú v mene poskytovateľa vykonávať voľnočasovú aktivitu s dieťaťom, (I) ďalšie údaje, ktoré platiteľ zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o financovaní). „Ak dôjde k zmene údajov podľa ustanovenia § 6 ods. 3 písm. b) alebo písm. h) zákona o financovaní, poskytovateľ je povinný bezodkladne aktualizovať tieto údaje v informačnom systéme podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o financovaní). „Poskytovateľ je povinný poskytovať voľnočasovú aktivitu v súlade s údajmi uvedenými v ustanovení § 6 ods. 3 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o financovaní).

„Poskytovateľ zruší konto poskytovateľa prostredníctvom aplikácie; platiteľ o tejto skutočnosti informuje oprávnenú osobu prostredníctvom aplikácie, ak k okamihu zrušenia konta poskytovateľa nebola voľnočasová aktivita, ktorú táto oprávnená osoba objednala, poskytnutá. Po zrušení konta poskytovateľa platiteľ vyradí poskytovateľa z evidencie poskytovateľov uvedenej v ustanovení § 7 ods. 2 písm. c) zákona o financovaní; ustanovenie § 9 zákona o financovaní týmto nie je dotknuté“ (ustanovenie § 6 ods. 6 zákona o financovaní). „Podrobnosti o zriadení a zrušení konta poskytovateľa zverejní platiteľ na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o financovaní).

„Platiteľ vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačný systém, v ktorom sa vedie a spravuje evidencia podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o financovaní, spravuje konto dieťaťa a konto poskytovateľa a zúčtovávajú sa platby v prospech poskytovateľa. Platiteľ vytvára, rozvíja a prevádzkuje aplikáciu na účely nakladania s kontom dieťaťa a kontom poskytovateľa“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o financovaní). „Platiteľ vedie a spravuje evidenciu (A) detí, (B) oprávnených osôb, (C) poskytovateľov“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o financovaní).

„Oprávnená osoba môže objednať voľnočasovú aktivitu prostredníctvom aplikácie“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o financovaní). „Oprávnená osoba môže na príslušný kalendárny mesiac objednať voľnočasovú aktivitu, ktorej cena alebo suma určená podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 zákona o financovaní, ak je nižšia ako cena objednanej voľnočasovej aktivity, neprevyšuje disponibilný zostatok za daný kalendárny mesiac“ (ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o financovaní). „Pri objednaní voľnočasovej aktivity sa na konte dieťaťa zablokuje suma finančných prostriedkov vo výške ceny objednanej voľnočasovej aktivity alebo sumy určenej podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 zákona o financovaní, ak je nižšia ako cena objednanej voľnočasovej aktivity“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o financovaní).

„Oprávnená osoba so sumou zablokovanou podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o financovaní nemôže nakladať od okamihu objednania voľnočasovej aktivity do (A) odmietnutia alebo nepotvrdenia objednanej voľnočasovej aktivity podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o financovaní, (B) zrušenia poskytovania voľnočasovej aktivity podľa ustanovenia § 8 ods. 6 zákona o financovaní, (C) ospravedlnenia neúčasti dieťaťa na poskytovanej voľnočasovej aktivite podľa ustanovenia § 8 ods. 7 zákona o financovaní, (D) zrušenia konta poskytovateľa podľa ustanovenia § 6 ods. 6 zákona o financovaní, (E) pozastavenia prístupu do aplikácie podľa ustanovenia § 12 ods. 4 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o financovaní).

„Poskytovateľ potvrdí alebo odmietne objednanie voľnočasovej aktivity prostredníctvom aplikácie do piatich pracovných dní odo dňa jej objednania; ak tak neurobí, voľnočasová aktivita sa považuje za neobjednanú“ (ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o financovaní). „Poskytovateľ prostredníctvom aplikácie bezodkladne zruší poskytovanú voľnočasovú aktivitu, ak nie je schopný poskytovanie voľnočasovej aktivity zabezpečiť v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona o financovaní alebo ak poskytovanie voľnočasovej aktivity vypovie“ (ustanovenie § 8 ods. 6zákona o financovaní). „Oprávnená osoba je oprávnená prostredníctvom aplikácie ospravedlniť neúčasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite najneskôr v kalendárny deň, ktorý predchádza kalendárnemu dňu, v ktorom sa má voľnočasová aktivita uskutočniť; ak tak urobí, dieťa nie je oprávnené zúčastniť sa na tejto voľnočasovej aktivite“ (ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o financovaní).

„Fyzická osoba podľa ustanovenia § 6 ods. 3 písm. h) zákona o financovaní je prostredníctvom aplikácie povinná bezodkladne po začatí poskytovania voľnočasovej aktivity vyznačiť účasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite. Ukončenie poskytovania voľnočasovej aktivity je fyzická osoba podľa ustanovenia § 6 ods. 3 písm. h) zákona o financovaní povinná vyznačiť prostredníctvom aplikácie bezodkladne po jej ukončení. Na účely podľa prvej vety a druhej vety sa dieťa preukazuje jedinečným identifikátorom dieťaťa“ (ustanovenie § 8 ods. 8 zákona o financovaní). „Oprávnená osoba je povinná prostredníctvom aplikácie po ukončení poskytovania voľnočasovej aktivity, na ktorej sa dieťa zúčastnilo, vyznačiť účasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite a ohodnotiť jej kvalitu. Kým tak oprávnená osoba neurobí, dieťa nie je oprávnené zúčastniť sa na nasledujúcich voľnočasových aktivitách objednaných prostredníctvom aplikácie a oprávnená osoba nemôže nakladať s kontom dieťaťa; to neplatí, ak je nasledujúca voľnočasová aktivita poskytnutá v rovnakom dni“ (ustanovenie § 8 ods. 9 zákona o financovaní).

„Platiteľ sumu zablokovanú podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o financovaní prevedie na konto poskytovateľa, ak sa dieťa na voľnočasovej aktivite zúčastnilo a oprávnená osoba účasť dieťaťa na tejto aktivite potvrdila. Suma podľa prvej vety sa prevádza z príspevkov v poradí, v akom boli pripísané na konto dieťaťa“ (ustanovenie § 8 ods. 10 zákona o financovaní). „Ak sa dieťa zúčastní na viacerých rovnakých bezprostredne po sebe nasledujúcich voľnočasových aktivitách poskytovaných tým istým poskytovateľom, na účely ustanovení § 8 ods. 1, 5, 8 a 9 zákona o financovaní sa tieto voľnočasové aktivity považujú za jednu voľnočasovú aktivitu“ (ustanovenie § 8 ods. 11 zákona o financovaní). „Ďalšie podrobnosti o postupe pri nakladaní s príspevkom platiteľ zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 8 ods. 12 zákona o financovaní).

Zákon o financovaní ďalej upravuje aj problematiku platieb za poskytnuté voľnočasových aktivít, zániku nároku na nakladanie s príspevkom a uzavretiu konta dieťaťa, kontroly, sankcií, súčinnosti a zhromažďovania a spracúvania osobných údajov (ustanovenia § 9 až § 13 zákona o financovaní). Pre úplné znenie spomínaných ustanovení odkazujeme na plné znenie zákona o financovaní a na záver sa venujeme ešte osobitnej úpravy vo vzťahu k dieťaťu s ťažkým zdravotným postihnutím (ustanovenie § 15 zákona o financovaní).

„Platiteľ na žiadosť oprávnenej osoby pozastaví prístup do konta dieťa, ktoré je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %, od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť platiteľovi doručená. K tomuto okamihu platiteľ zároveň odpíše zostatok na konte dieťaťa a objednanie voľnočasových aktivít sa zruší. O zrušení objednania voľnočasových aktivít platiteľ informuje poskytovateľa“ (ustanovenie § 15 ods. 1 zákona o financovaní). „Platiteľ obnoví prístup do konta dieťaťa od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom (A) oprávnená osoba požiada o obnovenie prístupu do konta dieťaťa, alebo (B) sa platiteľ dozvie o tom, že dieťa už nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %“ (ustanovenie § 15 ods. 2 zákona o financovaní). „Od pozastavenia prístupu do konta dieťaťa podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o financovaní do obnovenia prístupu do konta dieťaťa podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona o financovaní sa nepostupuje podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o financovaní). „Pri obnovení prístupu do konta dieťaťa podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona o financovaní platiteľ postupuje podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 15 ods. 4 zákona o financovaní). „O pozastavení prístupu do konta dieťa podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o financovaní, o obnovení prístupu do konta dieťaťa podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona o financovaní a o uzavretí konta dieťaťa podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o financovaní platiteľ informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“ (ustanovenie § 15 ods. 5zákona o financovaní).

Účinnosť zákona

Zákon o financovaní nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňa 01. júla 2022, (B) čiastočne dňa 01. januára 2023 a (C) čiastočne dňa 01. januára 2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....