Verejná správa

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2017

Dňa 10. mája 2017 poslanci Národnej rady SR schválili nový zákon, cieľom ktorého je vytvorenie verejnoprávnej inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, ktorej administratíva i rozhodovacie procesy budú nezávislé od ústredných orgánov štátnej správy. Inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov rozhodovať samotní zástupcovia zo všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

Nová koncepcia podpory kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín žijúcich na Slovensku sa opiera o tieto hlavné zásady: (1) zriadenie fondu ako hlavného finančného nástroja zameraného výlučne na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, (2) definovanie úloh a cieľov podpornej činnosti fondu a transparentných pravidiel používania jeho zdrojov, (3) zabezpečenie nezávislosti a odbornosti rozhodovania v kľúčových orgánoch fondu, (4) definovanie účelu použitia prostriedkov fondu a mechanizmov kontroly ich používania, (5) definovanie finančných zdrojov fondu.

Ako uvádza dôvodová správa, účelom fondu je predovšetkým zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ďalej výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, ako aj rozvoj a podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Fond bude poskytovať finančné prostriedky na kultúrno-osvetovú a vzdelávaciu činnosť, edičnú činnosť, podporu aktivít divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií a podporu umeleckej tvorby, podporu vedy a výskumu v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov národnostných menšín, podporu vzdelávania, záujmovej činnosti a využitia voľného času, zahraničnej prezentácie kultúry, podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín, podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom, podporu identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych a vedeckých hodnôt a tradícií, podporu aktivít zameraných na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok, aktivít zameraných na podporu rešpektu, porozumenia a tolerancie voči jazykom národnostných menšín a kultúram v systéme výchovy a vzdelávania, podporu výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín, na ochranu, odborné spracovanie, digitalizáciu kultúrneho dedičstva národnostných menšín a na kreatívny priemysel.

Orgánmi fondu budú riaditeľ, odborné rady, dozorná komisia a správna rada. Štatutárnym a zároveň výkonným orgánom fondu je riaditeľ, ktorý bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, predkladať správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov, vymenúvať a odvolávať členov odborných rád a jedného člena správnej rady a zabezpečovať organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu prostredníctvom kancelárie fondu. Na základe odporúčania odbornej rady bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom odbornej komisie je riaditeľ viazaný. O neposkytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ vtedy, ak to neodporučila odborná rada. Zákon dáva možnosť riaditeľovi rozhodnúť o neposkytnutí finančných prostriedkov aj vtedy, ak to odporučila odborná rada, ak by poskytnutie finančných prostriedkov bolo v rozpore s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Takéto oprávnenie riaditeľa je v súlade s jeho postavením štatutára a s tým spojenou jeho zodpovednosťou za zákonnosť rozhodnutí fondu. Riaditeľ bude predkladať správnej rade na schválenie návrh organizačného poriadku a rokovacieho poriadku odborných rád a ďalších vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie. Vo fonde sa podľa oblasti pôsobenia zriadia odborné rady pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku a jedna pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Odborné rady posudzujú žiadosti a odporúčajú riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov fondu. Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia zameranie predkladaných projektov a zásady a priority podpory na príslušný kalendárny rok. Jednou z podmienok na vymenovanie za člena odbornej rady je aspoň trojročná odborná prax v oblasti kultúry alebo vedy. Tým by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu a zaručené transparentné posudzovanie projektov, čím sa posilňuje nezávislosť postavenia tohto orgánu.

Kontrolným orgánom fondu bude päťčlenná dozorná komisia. Správna rada na návrh riaditeľa schvaľuje interné predpisy fondu, na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie alebo štipendia za splnenia podmienok ustanovených zákonom. Návrh zákona ustanovuje spôsob prerozdelenia sumy finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť pre odborné rady národnostných menšín a pre odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Návrh zákona taxatívne ustanovuje pomer sumy finančných prostriedkov pre jednotlivé odborné rady vyjadrený percentuálnym podielom.

Hlavným finančným zdrojom fondu je príspevok zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8.000.000 Eur.

Základné činnosti fondu zahŕňajú okrem poskytovania finančných prostriedkov na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí, na vznik, šírenie a prezentáciu výsledkov takýchto aktivít, poskytovania finančných prostriedkov fyzickým osobám a právnickým, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji kultúry národnostných menšín, monitorovaciu činnosť podporených projektov, vedenie verejne prístupnej evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, finančných prostriedkov, spoluprácu s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami, účasť na činnosti a spoluprácu s partnerskými organizáciami v zahraničí pôsobiacimi v oblasti podpory kultúry, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

Forma poskytovania finančných prostriedkov bude dotácia alebo štipendium. Štipendium, ako nenávratná finančná podpora, je určené len na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít a žiadateľom o štipendium môže byť len fyzická osoba. Upravuje postup poskytovania finančných prostriedkov a zákon tiež stanovuje lehotu na vydanie rozhodnutia o podpore projektu, a to do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Na poskytnutie podpory fondom nie je právny nárok, a teda poskytnutie podpory nie je vymáhateľné na súde. O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných rád a podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Fond má možnosť ako podmienku poskytnutia prostriedkov určiť povinnosť predloženia dokladu preukazujúceho zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.

O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na základe odporúčania odbornej rady, a to do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti. Zároveň určuje povinnosť zverejniť tieto informácie na svojom webovom sídle. Podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Nový zákon široko vymedzuje oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu, ktorými môžu byť fyzická osoba a akákoľvek právnická osoba. Jedinou obmedzujúcou požiadavkou je predmet ich činnosti, ktorým je realizácia kultúrnych alebo iných aktivít v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona. Ďalej sa upravuje predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, spolu s formou a náležitosťami žiadosti a jej príloh, pričom sa rešpektuje princíp „jedenkrát a dosť“. Formulár žiadosti bude fondom zaregistrovaný v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je podanie písomnej žiadosti spolu s taxatívne uvedenými prílohami pre žiadosť o poskytnutie dotácie, resp. štipendia. Po podaní žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je podaná žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo má iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením.

Úplnú žiadosť predkladá kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. Následne odborné rady žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie.

Zavádza sa osobitný administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1.000 Eur, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním žiadostí. Administratívne poplatky platené a vyberané podľa tohto zákona sú príjmom fondu.

Fond poskytne finančné prostriedky žiadateľovi na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom. Mechanizmus uzatvárania zmluvy v zásade sleduje všeobecnú úpravu zmluvného práva obsiahnutú v Občianskom zákonníku (§ 43a až 44). Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.

Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom. Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve. Prijímateľ je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy (1) doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov, (2) správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu, (3) informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti, (4) vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré (1) použil v rozpore s dohodnutým účelom, (2) nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu.

Hlavné zdroje financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie, administratívne poplatky, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

Výdavky fondu na vlastnú prevádzku fond uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú úroky z vkladov v bankách a administratívne poplatky a najviac 4 % z celkovej sumy príjmov, ktorými sú príspevky zo štátneho rozpočtu, sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. K tomuto obmedzeniu zároveň prináleží povinnosť fondu 96 % zákonom stanovených príjmov použiť na svoju činnosť, teda na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín v Slovenskej republike.

Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8.000.000 Eur. Ministerstvo je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z tohto príspevku bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom.

Sumu finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť rozdelí fond medzi odborné rady v takomto pomere: (1) odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny 53 %, (2) odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny 22,4 %, (3) odborné rady kultúry rusínskej národnostnej menšiny 6,4 %, (4) odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny 1 %, (5) odborné rady kultúry českej národnostnej menšiny 3,7 %, (6) odborné rady kultúry chorvátskej národnostnej menšiny 1 %, (7) odborné rady kultúry moravskej národnostnej menšiny 1,4 %, (8) odborné rady kultúry nemeckej národnostnej menšiny 1,8 %, (9) odborné rady kultúry poľskej národnostnej menšiny 1,4 %, (10) odborné rady kultúry ruskej národnostnej menšiny 1,1 %, (11) odborné rady kultúry srbskej národnostnej menšiny 0,7 %, (12) odborné rady kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny 2 %, (13) odborné rady kultúry židovskej národnostnej menšiny 1,1 % a (14) odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia 3 %.

Fond zverejní prvú výzvu na predkladanie žiadostí do 31. decembra 2017. Žiadosti sa predkladajú fondu od 1. januára 2018. Ministerstvo kultúry poskytne príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu prvýkrát v roku 2018.

Nový zákon o fonde na podporu kultúry národnostných menšín nadobudol účinnosť 1. júla 2017.

Sprievodne sa novelizovali aj ďalšie zákony, a to (1) zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, (2) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, (3) zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....